Děkan Martin Repko

Medailon děkana

Osobní údaje

Prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D. se narodil v Brně roku 1967. V letech 1986-1992 absolvoval studium na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity, kde mu byl udělen titul MUDr.

Roku 1995 byl atestován v Ortopedii a traumatologii pohybového aparátu I st., o pět let později pak i ve II. st.

V roce 2005 mu byl udělen titul Ph.D.

V letech 1990 až 2007 absolvoval studijní pobyty v Holandsku, Švýcarsku, Velké Británii a v USA.

Roku 2008 se habilitoval a byl jmenován docentem. Po úspěšně absolvovaném profesorském řízení byl roku 2019 jmenován profesorem pro obor ortopedie.

Atestován byl i pro nadstavbový obor Spondylochirurgie, a to v roce 2019.

Profesor Martin Repko se odborně profiluje na spondylochirurgii, léčbu skolióz, neuromuskulárních deformit páteře a léčbu následků spastických obrn. Profesně se zabýval i sportovní medicínou. Dlouhodobě působí ve Fakultní nemocnici Brno, kde od roku 2012 působí jako přednosta ortopedické kliniky. Krom klinické medicíny se intenzivně věnuje výuce a také vědecké činnosti. Je autorem, či spoluautorem více jak sta vědeckých prací.

Jeho profesní i lidské kvality odráží členství v řadě profesních organizacích v ČR i v zahraničí. Zmiňme např. Českou společnost pro ortopedii a traumatologii, Českou spondylochirurgickou společnost, Spine Society of Europe, Scoliosis Research Society, atd.

V letech 2017-2019 byl členem vedení LF MU jako proděkan pro internacionalizaci a anglické studium. Při odchodu předchozího děkana LF MU byl v mezidobí statutárním zástupcem lékařské fakulty.

Profil

prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.

přednosta kliniky – Ortopedická klinika
děkan Lékařské fakulty


kancelář: bud. B17/333
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 1301
e‑mail:
Projekty
Dopis děkana

Vážené kolegyně, vážení kolegové, drazí studenti,

dovolte mi krátce vám přiblížit prvních sto dvacet dnů mého působení ve funkci děkana naší lékařské fakulty uvedením realizovaných i plánovaných aktivit vedení fakulty.

Již od dob svého působení ve vedení LF MU si vážím produktivní spolupráce s Akademickým senátem LF MU, jehož volbu považuji za obrovskou poctu i osobní závazek, k jehož naplnění jsem napřímil od prvních dnů všechny síly. Od mého nástupu do funkce děkana 1. 11. 2019 se nám velmi dobře daří navazovat na uplynulé úspěšné období pod vedením současného rektora MU Martina Bareše. Proděkanský tým doplnil prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc., který se stal novým proděkanem pro akademické záležitosti a kvalifikační rozvoj a doc. MUDr. Lubomír Křivan, Ph.D. zaujal pozici proděkana pro zahraniční studium a internacionalizaci. Společně nejen s proděkany, ale i všemi pracovníky děkanátu zahájili intenzivní práci na dalším rozvoji fakulty.

Pro letošní rok na základě uvedeného pokládám za nejdůležitější milníky naší společné práce tyto čtyři priority:

  • Dokončení SIMU a zahájení výuky
  • Naplnění vládního programu navýšení studentů ve VL
  • Udržení kvality studia a snížení studijní neúspěšnosti
  • Proaktivní podpora vědy a výzkumu

Neodkladně jsme sestavili novou vědeckou radu a zahájili její činnost. V průběhu již uskutečněných tří zasedání úspěšně proběhlo pět habilitačních a dvě profesorská řízení. Nadále budeme pokračovat v jejím pravidelném měsíčním pořádání. Tato intenzita jednotlivých řízení umožní další posílení akademických pozic, tak potřebných pro udržení kvality pedagogického sboru a následné akreditace jednotlivých oborů a programů.

Za jeden z nejdůležitějších úkolů považuji trvalou podporu vědy a výzkumu. Znovuobnovený projekt interní grantové agentury, nastavení procesu start-up grantů a program podpory výzkumných skupin představují další významné kroky na cestě k úspěšnému rozvoji vědecko-výzkumných projektů na naší fakultě. Snažíme se maximálně podporovat tyto činnosti ze strany děkanátu a usnadňovat podávání grantů prostřednictvím jednotlivých projektových oddělení.

Jsem hrdý, že po dlouhých letech naše fakulta udělila čestný doktorát. Přednáška i samotný akt jeho udělení siru Davidu Laneovi byla velmi důstojnou událostí, která v polovině listopadu loňského roku provázela naši akademickou obec. Těší mě, že dalším velkým úspěchem na konci roku bylo udělení cen ministra zdravotnictví ČR za zdravotnický výzkum a vývoj pro rok 2019 dvěma výzkumným skupinám přináležejícím k naší fakultě. Ve velké konkurenci více jak 75 projektů mezi pěti nejlepšími projekty uspěly dva realizované na půdě LF MU: projekt prof. MUDr. Marka Svobody, Ph.D. z Masarykova onkologického ústavu (MOU) a projekt Mgr. Pavla Krejčího, Ph.D. z Biologického ústavu LF MU.

I nadále pokračujeme ve výkonnostně nastaveném rozpočtu, který zohledňuje nejen rozsah poskytované výuky, ale i vědecko-výzkumné aktivity jednotlivých pracovišť, jejichž rozpočty se nám díky navýšení prostředků z vládního programu se podařilo stabilizovat. Z mého pohledu je nezbytné pro tento rok navýšit pedagogické úvazky na jednotlivých klinikách a ústavech, abychom byli schopni pokrýt výuku navýšeného počtu studentů programu Všeobecné lékařství. Tomuto požadavku chci přizpůsobit i udílení rozpočtových prostředků. 

Důležitým krokem k vyšší kvalitě studia a další podpoře rozvoje akademického prostředí je vznik Oddělení pro kvalitu, které zahájilo svou činnost od 1. 1. 2020 pod vedením Mgr. Jany Sedlákové. Toto oddělení napomáhá k naplnění úkolů, které před námi nyní stojí ve smyslu hodnocení vědy, získání prestižního ocenění HR Award a efektivního nástroje mandatorního hodnocení akademických pracovníků. Jedním z podstatných úkolů je také zlepšit vzájemnou informovanost a tím i snížit zátěž jednotlivých akademických pracovníků, především garantů a přednostů ústavů a klinik.

V lednu se během dvou dnů otevřených dveří zúčastnilo prezentace naší lékařské fakulty více jak dva tisíce uchazečů o studium na naší fakultě. Tato a další aktivity směřují k naplnění našeho prvořadého úkolu pro letošní rok, a tím je naplnění navýšeného počtu nově přijatých studentů VL v rámci vládního programu. Pro akademický rok 2019/2020 jsme naplnili tento program na 95 % vzhledem k velké kompetitivnosti mezi jednotlivými lékařskými fakultami v ČR. Někteří studenti ve finální fázi k nám ke studiu totiž nenastoupili. Nyní je cílem v nadcházejícím akademickém roce tuto ztrátu dohnat a současně i naplnit počty plánovaných studentů pro rok 2020/2021.

Za vynikající prostředek dalšího rozvoje chirurgických oborů považuji rozbíhající se kurzy klinické anatomie pořádané ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU chirurgickými obory naší LF. Jedním z velmi úspěšných akcí byl kurz anatomie pánve se zaměřením na chirurgii rekta pořádaný Chirurgickou klinikou FN Brno a LF MU na začátku prosince 2019. Obdobné kurzy již v minulosti pořádaly Ortopedická i Neurochirurgická klinika FN Brno a LF MU a věřím, že i další chirurgické obory využijí této příležitosti ke spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU.

Na začátku ledna byli uvedeni do funkce noví přednostové klinických pracovišť – doc. MUDr. Vít Weinberger, PhD. na Gynekologicko-porodnické klinice FN Brno, MUDr. Zdeněk Dvořák, Ph.D. na Klinice plastické a estetické chirurgie FN u sv. Anny a doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D. na Klinice komplexní onkologické péče MOU. 

Na lednovém zasedání akademický senát schválil můj návrh vzniku dvou nových pracovišť naší fakulty – Kliniky kardiovaskulární a transplantační chirurgie a Ústavu lékařské genetiky. Jsem hluboce přesvědčen, že jejich založení přispěje k dalšímu zkvalitnění nejen pregraduální výuky, ale i vědecko-výzkumného potenciálu.

Stále pokračují intenzivní stavební práce Simulačního pracoviště LF MU (SIMU), které se i přes mírný skluz ve stavebních pracích ze strany dodavatele snažíme dokončit v plánovaném termínu, tedy na podzim 2020. SIMU bude představovat zásadní kvalitativní změnu ve výukovém kurikulu. V současné době pokračují kampaně směřující k naší akademické obci i mimo ni určené pro zajištění lepší informovanosti o jeho významu a činnosti. 

Nově ustanovená pracovní skupina pro jednotný vizuální styl LF MU přispívá ke zlepšení a sjednocení komunikační strategie v rámci naší fakulty i vně ní. Jedním z hlavních cílů je také ve spolupráci s restrukturalizovaným oddělením pro strategii a vnější vztahy seznámit naši akademickou obec s připravovanými projekty a nabídnout pomoc jednotlivým klinikám a ústavům při přípravě, propagaci i realizaci jejich vlastních projektů.

Naše fakulta také úspěšně plní společenskou roli. Jedním ze silných momentů bylo pietní shromáždění akademické obce na Kounicových kolejích pořádaného rektorátem MU 15. 11. 2019, během níž jsme si důstojně připomněli neblahé události před 80 lety.

Obecně prospěšnou a vynikající aktivitou byla projekt "100 litrů krve DÍKY MUNI", jehož poselstvím bylo posílit pravidelné dárcovství krve, šíření osvěty a připomenutí stoletého výročí založení naší fakulty i univerzity. Díky aktivitě všech zapojených, zejména ideové autorce projektu Ing. Sylvě Hudcové a následné podpory předsedkyně SKAS LF MU Bc. Natálie Antalové, se podařilo získat 273 litrů krve, které budou nápomocny při záchraně lidských životů.

Věřím, že i společné rozsvěcení vánočního stromu 9. 12. 2019 semklo přítomné početné pedagogy i studenty. Stejně tak byl skvělou událostí výborně organizovaný Reprezentační ples LF MU a Spolku mediků – Ples století, který formálně završil stoleté oslavy naší fakulty. 

Prosincová návštěva ministryně financí Aleny Schillerové i následná lednová návštěva premiéra Andreje Babiše s ministryní financí na půdě naší fakulty na pozvání rektora MU umožnila prezentovat potřeby naší fakulty a rozvojové projekty, především projekt SIMU.

Na konci ledna letošního roku jsme jako vedení LF MU úspěšně obhájili naši činnost i budoucí rozvojové plány při evaluačním pohovoru na půdě rektorátu MU.

Ze srdce rád bych poděkoval proděkanům i všem svým blízkým spolupracovníkům, zaměstnancům děkanátu a v neposlední řadě všem našim pedagogům a vědecko-výzkumným pracovníkům za společnou, usilovnou a intenzivní práci a aktivitu, díky níž se neustále daří úspěšně rozvíjet naši lékařskou fakultu.

Těším se na další spolupráci a setkávání s vámi.

S úctou váš

Martin Repko