Etické otázky

Masarykova univerzita i Lékařská fakulta si je vědoma své společenské odpovědnosti a toho, že etické hodnoty je potřeba uchovávat a rozvíjet. Vytvořen je komplexní systém etických pravidel a principů, které jsou pro všechny členy akademické obce, odborné i výzkumné pracovníky i ostatní zaměstnance univerzity závazné.

Základní etické požadavky na jednání zaměstnanců Masarykovy univerzity s ohledem na jejich odborné aktivity shrnuje směrnice MU 6/2015 Etický kodex akademických a odborných pracovníků Masarykovy univerzity. Požadavek na dodržování etických principů je obsažen také v Pracovním řádu MU.

Ochrana práv na MU

Ochrana práv na MU

Respekt k právům člověka a právům vyplývajícím z veřejného zájmu je základem demokratického právního státu. K ochraně těchto práv se Masarykova univerzita hlásí ve svém Etickém kodexu, opatřeních k implementaci HR Award a dalších dokumentech. Masarykova univerzita má nastaveny procesy k tomu, aby byla tato práva na Masarykově univerzitě chráněna účinně, nestranně a efektivně a aby byla zajištěna dostupná pomoc, jakož i ochrana oznamovatelů a obětí zásahů do těchto práv.

Ochrana práv na MU se řídí Směrnicí MU č. 1/2023 účinnou od 1. dubna 2023.

Ochránkyní práv na MU je JUDr. Eva Janovičová.

JUDr. Eva Janovičová

ochránkyně práv – Pracoviště celouniverzitní ochrany práv

telefon: 549 49 5089, 771 279 712
e‑mail:

Více o ochraně práv na MU

Jak se obrátit na ochránkyni práv?

 • e-mailem na adresu ochrance@muni.cz
 • s využitím online kontaktního formuláře na této stránce
 • osobně prostřednictvím předem domluvené konzultace s ochráncem práv
 • datovou schránkou MU – ID schránky: 9tmj9e4
 • centrální nebo elektronickou podatelnou MU – více informací zde
 • poštou „k rukám ochránce práv” na adresu MU – více informací zde
Podávání oznámení porušení práva EU (whistleblowing)

Podávání oznámení podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“):

Masarykova univerzita v souladu se Zákonem informuje oznamovatele, jejichž práva jsou chráněna, o procesu podání oznámení.

Přínosem Zákona pro oznamovatele je chráněné postavení, oznamovatel nesmí být vystaven odvetným opatřením.

Přínosem pro Masarykovu univerzitu je možnost odhalit včas případné závadné postupy a činnosti.

Oznamovatelem může být zaměstnanec, uchazeč o zaměstnání, stážista, apod.

Zákon nechrání oznamovatele uvádějící vědomě nepravdivé skutečnosti.

Znění zákona Více o procesu oznámení

Podání směřující k ochraně práv

Oznámení

Oznámení je podání, kterým se oznamovatel/ka obrací na MU ve věci porušení svých nebo cizích práv. Může se jednat o různé situace, a to např. pokud se týkají:

 • práv zaměstnanců MU z pracovněprávních vztahů,
 • práv studentů MU (např. právo studovat, právo konat zkoušky, právo na stipendium, právo na zápis do studia, právo na registraci předmětů),
 • šikany (včetně mobbingu, bossingu),
 • nerovného zacházení a diskriminace,
 • ochrany osobnosti (např. ochrana před neoprávněnými zásahy do cti, důstojnosti, dobré pověsti anebo soukromí),
 • sexuálního obtěžování,
 • akademické integrity,
 • střetu zájmů,
 • dalších jiných situací, ve kterých oznamovatel/ka vyhodnotí, že jsou zásahem do jeho/jejích práv a ovlivňují jeho/její podmínky studia či výkonu práce.

Oznámení přijímá a vyřizuje ochránce práv.

Ochránce práv nevyřizuje žádosti o informace nebo stížnosti dle zákona o svobodném přístupu k informacím, podání směřující k ochraně osobních údajů a stížnosti týkající se voleb do akademických samosprávních orgánů MU a jednotlivých fakult. Ochránce práv nerozhoduje o právech a povinnostech zaměstnanců a studentů MU.

Specifický postup se uplatní u těchto oznámení:

Oznámení týkající se sexuálního obtěžování

Oznámení týkající se sexuálního obtěžování přijímají kontaktní osoby a vyřizuje ochránce práv.

Více zde: Co je sexuální obtěžování?

Oznámení podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (tzv. Whistleblowing)

Oznámení o možném protiprávním jednání, které má znaky trestného činu; přestupku, za který zákon o ochraně oznamovatelů stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč; porušuje zákon o ochraně oznamovatelů nebo porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblastech vymezených v § 2 odst. 1 písm. d) zákona o ochraně oznamovatelů.

Oznámení přijímá a vyřizuje ochránce práv.

Více zde: Podávání oznámení porušení práva EU (Whistleblowing)

Stížnost

Stížnost je podání, jímž se stěžovatel/ka domáhá ochrany svých práv a z něhož je patrné, kdo je činí, jaké věci se týká a co navrhuje. Stížností je také podání směřující proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu podle správního řádu.

​Jak podat stížnost

Při podezření na porušení Etického kodexu akademických a odborných pracovníků Masarykovy univerzity, je možné podat podnět předsedovi Etické komise MU.

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k otázkám etiky výzkumu je možné se obrátit na Právní oddělení LF MU.

Ohledně utajovaných informací je možné kontaktovat vedoucí kontrolního odboru MU. V oblasti právní ochrany databází jsou pro poradenství k dispozici právníci CTT.

Petice

Petice je podání ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu dotýkajícího se působnosti MU a směřující k MU v oblasti výkonu státní správy, které splňuje náležitosti stanovené zákonem o právu petičním.

Petici přijímá ochránce práv a vyřizuje ji odpovědná osoba.

Odborná grémia pro kontrolu dodržování etických principů

Odborná grémia pro kontrolu dodržování etických principů

Základní pravidla etiky ve výzkumu na MU pak definuje směrnice MU č. 5/2015 Etika výzkumu na MU.

Základními zásadami etiky výzkumu jsou:

 • svoboda výzkumu a odpovědnost,
 • respektování názorové plurality a tolerance,
 • respektování lidské důstojnosti a autonomie při výzkumu,
 • transparentnost,
 • solidarita a spolupráce ve výzkumu,
 • prospěšnost a nepoškozování – vyvážení každého rizika přínosem.

Odborný poradce pro kontrolu GMO

Hodnocení rizika nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty zpracovává odborný poradce pro kontrolu GMO, který rovněž poskytuje informace a zajišťuje dokumenty potřebné k nakládání s GMO při výzkumu prováděném na MU dle příslušných právních předpisů.

Právník pro výzkum

Právník pro výzkum je zaměstnancem Právního odboru Rektorátu MU, jeho specializací jsou právní otázky související s výzkumem. Zaměstnancům a studentům MU poskytuje konzultace v právně-etických otázkách výzkumu a dohlíží nad uplatňováním a dodržováním platných právních předpisů a vnitřních norem MU ve výzkumu, který je prováděn v rámci MU.

Máte k obsahu podněty či připomínky? Budeme rádi, když nám je řeknete!

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info