Etické otázky

Masarykova univerzita i Lékařská fakulta si je vědoma své společenské odpovědnosti a toho, že etické hodnoty je potřeba uchovávat a rozvíjet. Vytvořen je komplexní systém etických pravidel a principů, které jsou pro všechny členy akademické obce, odborné i výzkumné pracovníky i ostatní zaměstnance univerzity závazné.

Základní etické požadavky na jednání zaměstnanců Masarykovy univerzity s ohledem na jejich odborné aktivity shrnuje Etický kodex Masarykovy univerzity. Požadavek na dodržování etických principů je obsažen také v Pracovním řádu MU. Podněty týkající se porušování práv zaměstnanců a studentů je možné předat Ochránkyni práv MU. Při podezření na porušení etických principů ve výzkumu je možné podat podnět prostřednictvím Právního oddělení LF (nebo Ochránkyni práv MU).

Etika na MUNI

Ochrana práv na MU

Ochrana práv na MU

Respekt k právům člověka a právům vyplývajícím z veřejného zájmu je základem demokratického právního státu. K ochraně těchto práv se Masarykova univerzita hlásí ve svém Etickém kodexu, opatřeních k implementaci HR Award a dalších dokumentech. Masarykova univerzita má nastaveny procesy k tomu, aby byla tato práva na Masarykově univerzitě chráněna účinně, nestranně a efektivně a aby byla zajištěna dostupná pomoc, jakož i ochrana oznamovatelů a obětí zásahů do těchto práv.

Ochrana práv na MU se řídí Směrnicí MU č. 1/2023 účinnou od 1. dubna 2023.

Ochránkyní práv na MU je JUDr. Eva Janovičová.

JUDr. Eva Janovičová

ochránkyně práv – Pracoviště celouniverzitní ochrany práv

telefon: 549 49 5089, 771 279 712
e‑mail:

Více o ochraně práv na MU

Jak se obrátit na ochránkyni práv?

 • e-mailem na adresu ochrance@muni.cz
 • s využitím online kontaktního formuláře na této stránce
 • osobně prostřednictvím předem domluvené konzultace s ochráncem práv
 • datovou schránkou MU – ID schránky: 9tmj9e4
 • centrální nebo elektronickou podatelnou MU – více informací zde
 • poštou „k rukám ochránce práv” na adresu MU – více informací zde
Podávání oznámení porušení práva EU (whistleblowing)

Podávání oznámení podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“):

Masarykova univerzita v souladu se Zákonem informuje oznamovatele, jejichž práva jsou chráněna, o procesu podání oznámení.

Přínosem Zákona pro oznamovatele je chráněné postavení, oznamovatel nesmí být vystaven odvetným opatřením.

Přínosem pro Masarykovu univerzitu je možnost odhalit včas případné závadné postupy a činnosti.

Oznamovatelem může být zaměstnanec, uchazeč o zaměstnání, stážista, apod.

Zákon nechrání oznamovatele uvádějící vědomě nepravdivé skutečnosti.

Znění zákona Více o procesu oznámení

Podání směřující k ochraně práv

Oznámení

Oznámení je podání, kterým se oznamovatel/ka obrací na MU ve věci porušení svých nebo cizích práv. Může se jednat o různé situace, a to např. pokud se týkají:

 • práv zaměstnanců MU z pracovněprávních vztahů,
 • práv studentů MU (např. právo studovat, právo konat zkoušky, právo na stipendium, právo na zápis do studia, právo na registraci předmětů),
 • šikany (včetně mobbingu, bossingu),
 • nerovného zacházení a diskriminace,
 • ochrany osobnosti (např. ochrana před neoprávněnými zásahy do cti, důstojnosti, dobré pověsti anebo soukromí),
 • sexuálního obtěžování,
 • akademické integrity,
 • střetu zájmů,
 • dalších jiných situací, ve kterých oznamovatel/ka vyhodnotí, že jsou zásahem do jeho/jejích práv a ovlivňují jeho/její podmínky studia či výkonu práce.

Oznámení přijímá a vyřizuje ochránce práv.

Ochránce práv nevyřizuje žádosti o informace nebo stížnosti dle zákona o svobodném přístupu k informacím, podání směřující k ochraně osobních údajů a stížnosti týkající se voleb do akademických samosprávních orgánů MU a jednotlivých fakult. Ochránce práv nerozhoduje o právech a povinnostech zaměstnanců a studentů MU.

Specifický postup se uplatní u těchto oznámení:

Oznámení týkající se sexuálního obtěžování

Oznámení týkající se sexuálního obtěžování přijímají kontaktní osoby a vyřizuje ochránce práv.

Více zde: Co je sexuální obtěžování?

Oznámení podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (tzv. Whistleblowing)

Oznámení o možném protiprávním jednání, které má znaky trestného činu; přestupku, za který zákon o ochraně oznamovatelů stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč; porušuje zákon o ochraně oznamovatelů nebo porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblastech vymezených v § 2 odst. 1 písm. d) zákona o ochraně oznamovatelů.

Oznámení přijímá a vyřizuje ochránce práv.

Více zde: Podávání oznámení porušení práva EU (Whistleblowing)

Stížnost

Stížnost je podání, jímž se stěžovatel/ka domáhá ochrany svých práv a z něhož je patrné, kdo je činí, jaké věci se týká a co navrhuje. Stížností je také podání směřující proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu podle správního řádu.

​Jak podat stížnost

Při podezření na porušení Etického kodexu akademických a odborných pracovníků Masarykovy univerzity, je možné podat podnět předsedovi Etické komise MU.

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k otázkám etiky výzkumu je možné se obrátit na Právní oddělení LF MU.

Ohledně utajovaných informací je možné kontaktovat vedoucí kontrolního odboru MU. V oblasti právní ochrany databází jsou pro poradenství k dispozici právníci CTT.

Petice

Petice je podání ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu dotýkajícího se působnosti MU a směřující k MU v oblasti výkonu státní správy, které splňuje náležitosti stanovené zákonem o právu petičním.

Petici přijímá ochránce práv a vyřizuje ji odpovědná osoba.

Odborná grémia pro kontrolu dodržování etických principů

Odborná grémia pro kontrolu dodržování etických principů

Základní pravidla etiky ve výzkumu na MU pak definuje směrnice MU č. 5/2015 Etika výzkumu na MU.

Základními zásadami etiky výzkumu jsou:

 • svoboda výzkumu a odpovědnost,
 • respektování názorové plurality a tolerance,
 • respektování lidské důstojnosti a autonomie při výzkumu,
 • transparentnost,
 • solidarita a spolupráce ve výzkumu,
 • prospěšnost a nepoškozování – vyvážení každého rizika přínosem.

Odborný poradce pro kontrolu GMO

Hodnocení rizika nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty zpracovává odborný poradce pro kontrolu GMO, který rovněž poskytuje informace a zajišťuje dokumenty potřebné k nakládání s GMO při výzkumu prováděném na MU dle příslušných právních předpisů.

Právník pro výzkum

Právník pro výzkum je zaměstnancem Právního odboru Rektorátu MU, jeho specializací jsou právní otázky související s výzkumem. Zaměstnancům a studentům MU poskytuje konzultace v právně-etických otázkách výzkumu a dohlíží nad uplatňováním a dodržováním platných právních předpisů a vnitřních norem MU ve výzkumu, který je prováděn v rámci MU.

Máte k obsahu podněty či připomínky? Budeme rádi, když nám je řeknete!

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info