Odborná komise pro zajišťování dobrých životních podmínek pokusných zvířat LF MU

Aktuality 

 

24. 07. 2022 - Ministerstvo zemědělství zveřejnilo na svých webových stránkách Pokyny pro vyplňování žádosti o schválení projektu pokusů pod tímto odkazem: https://eagri.cz/public/web/file/728530/_2023Pokyny_k_vyplnovani_PP.pdf

Pokyny byly vypracovány ve spolupráci Ministerstva zemědělství se Společností pro vědu o laboratorních zvířatech, z. s., se státními orgány pro schvalování projektů pokusů a s Výborem pro ochranu zvířat používaných pro vědecké účely. Cílem je zkvalitnit obsah podávaných žádostí a sjednotit požadavky napříč resorty. Tyto pokyny budou rovněž zaslány všem členům Rezortní odborné komise MŠMT pro schvalování projektů pokusů. Prostudujte si je prosím a zohledňujte jejich znění při vyplňování žádostí o schválení projektů pokusů. 


14. 10. 2022 - Byl přidán předvyplněný platný formulář žádosti o schválení projektu pokusů vydaný Ministerstvem zemědělství, tento vzor formuláře je závazný pro žádosti podané od 1. 11. 2022. 

Projekt pokusů

Uživatelé pokusných zvířat musí podat státnímu orgánu příslušnému ke schvalování projektu pokusů žádost o schválení projektu pokusů. Ve formuláři žádosti o schválení projektu pokusů jsou černě předepsané údaje, které musí být ve všech žádostech stejné. Dále jsou červeně kurzívou uvedené formulace, které jsou pro žadatele vodítkem, ale nemusí být uváděny ve stejném znění, ev. žadatel vybere jednu z možností. Do formuláře návrhu projektu pokusů se vpisují jednak údaje identické s údaji v žádosti, dále se vyplňují údaje, které se vyplňovaly do formuláře před aktualizací zákona. 

Předvyplněný formulář Žádosti o schválení projektu pokusů, můžete použít jako vzor pro žadatele experimentující v Uživatelském zařízení LF MU, Pavilon Z

 

Zde oficiální formulář žádosti o schválení projektu pokusů vydaný Ministerstvem zemědělství, který je závazný pro žádosti podané od 1. 11. 2022. 

 

Rádi bychom Vás upozornili na hlavní změny:

 1. Z bodu 8 Význam a zdůvodnění používání pokusných zvířat a význam a zdůvodnění pokusů se stal bod 7 (je to logičtější nejprve celý pokus popsat), teprve potom následuje Činnost s pokusnými zvířaty (nyní bod 9).
 2. Časový plán PP se bude uvádět do bodu 9a) Činnost s pokusnými zvířaty.
 3. Datum zahájení PP bylo ze žádosti vypuštěno. Pokud má být projekt zahájen později než od data nabytí právní moci rozhodnutí o schválení PP, je třeba to uvést do časového plánu (bod 9a).
 4. Bod 10 Plánované použití anestezie – doplněno „včetně zdůvodnění případů, kdy metody tlumící bolest použity nebudou“.
 5. Bod 16 Pokusné nebo pozorovací strategie a statistický plán pro minimalizaci počtu pokusných zvířat: byl zde doplněn požadavek na odůvodnění minimálního počtu použitých zvířat pro statistické vyhodnocení, např. uvedením vzorce/výpočtu, který byl při stanovení počtu pokusných zvířat použit nebo uveďte odkaz na odbornou literaturu).
 6. Byly vypuštěny 2 body ze žádosti: Uvedení zdravotního rizika pro další pokusná zvířata a pro zaměstnance žadatele, opatření k omezení rizik a Pokus bude proveden za podmínek správné laboratorní praxe.
 7. Byl vypuštěn podpis vedoucího projektu pokusů ze žádosti.
 8. V žádosti jsou k jednotlivým kolonkám uvedeny podrobnější instrukce k vyplnění.

 

Při této příležitosti bychom rádi zmínili ještě několik svých postřehů k vyplňování žádostí obecně:

 1. Bod 5 – ostatní osoby – držitelé osvědčení – pokud se na experimentech budou podílet ještě další osoby, tak je sem prosím doplňte. Pokud se žádné další osoby specifikované v tomto bodě žádosti na projektu pokusů nepodílejí, tak prosím kolonku proškrtněte.
 2. Bod 7a Význam a zdůvodnění pokusů: zaměřte se v tomto bodě prosím také na očekávaný přínos/přidanou hodnotu PP. Je-li to relevantní, uveďte předběžné výsledky z jiných modelů a reference o aplikovaných látkách.
 3. Bod 7b Význam a zdůvodnění používání pokusných zvířat: počet zvířat prosím vždy uvádějte jako maximální. Dále prosím uvádějte počet zvířat ve skupinách.
 4. Bod 9a Časový plán: Pokud je PP víceletý, uvádějte prosím fáze PP (harmonogram činností) alespoň po jednotlivých letech.
 5. Délka PP překračuje platnost oprávnění k používání pokusných zvířat – v časovém plánu prosím specifikujte dílčí etapu k datu ukončení platnosti oprávnění k používání pokusných zvířat pro možnost objektivního zhodnocení použití pokusných zvířat v případě neudělení nového oprávnění.
 6. Pokud PP, který předkládáte, navazuje na jiný předchozí PP, tak to prosím do žádosti také uveďte (včetně názvu a č. j. toho schváleného PP) a vysvětlete.
 7. Bod 11 – Podmínky umístění a chovu pokusných zvířat a péče o ně – mj. doplňte informace o chovných nádobách, potravě, světelném režimu, přepravě, obohacení prostředí, apod.
 8. Bod 19 – Navrhovaná klasifikace závažnosti pokusů – uvádějte prosím vždy nejvyšší předpokládanou míru závažnosti

 


Žadatel rovněž vyplní formulář netechnické shrnutí projektu pokusů (.xlsx), kde stručně uvede přehled postupů, které jsou uvedeny v žádosti o schválení projektu pokusů s tím rozdílem, že tato příloha bude anonymní, protože bude zveřejněna (viz §16a odstavec 2 aktuálního znění zákona).“ Formulář ve formátu excel (xlsx) se musí před odesláním Ing. Konvičné zvalidovat zde: alures.validate.nts.title (europa.eu). Návrh pokynů Evropské komise jak vyplňovat netechnická shrnutí žádostí projektu pokusů (NSPP).

 

Žadatel by měl mít prostudován zákon 246/1992, aktuální znění č.359/2012 Sb. a vyhlášku č. 419 o ochraně pokusných zvířat ze dne 22. listopadu 2012 (viz www.mze.cz).

 

Vyplněné formuláře zasílejte prosím elektronicky na adresu konvicna@med.muni.cz. Po kontrole a ev. doplnění Vám budou zaslány zpět k vytištění a podpisu. 

 


Ohlášení zahájení experimentů

Plánujete-li po získání kladného rozhodnutí k žádosti o schválení projektu pokusů započít experimenty, je třeba toto ohlásit na Státní veterinární správu.

 

Vedoucí projektu pokusů zašle informaci o zahájení projektu pokusů na e-mailovou adresu k.palupova.kvsb@svscr.cz, a v kopii konvicna@med.muni.cz

 

Ve vlastním "Oznámení o zahájení experimentů" uvede:

Č. projektu pokusů: MŠMT-….

Jméno vedoucího projektu pokusů:

Druh pokusného zvířete:

Plánovaný termín zahájení a ukončení pokusů:

Plánovaný počet použitých zvířat:

Závažnost: 

 

Pavilon Z

Uživatelské zařízení

Platné rozhodnutí o udělení oprávnění k užívání pokusných zvířat na LF MU, je k nahlédnutí zde.

Jeho platnost je od 9.12. 2022 do 9.12. 2027

Aktuální oprávnění k používání pokusných zvířat má Sp. zn. MZE – 41853/2022, Č. j. MZE-64131/2022-13143.

V jeho příloze na str. 9-17 jsou uvedeny všechny místnosti Uživatelského zařízení, druhy zvířat, které v nich lze alternativně ustájit a jejich maximální denní stavy v jednotlivých váhových kategoriích. Tyto počty nelze překročit!

 

Dokumenty k chovnému zařízení. 

Nově mají vedoucí projektu pokusů, jejichž zvířata nebo jejich potomci setrvávají v experimentu déle než šest měsíců, povinnost zajistit 2 x ročně zdravotní vyšetření těchto zvířat dle doporučení Felasy.

Vše podrobněji popsáno v odstavci Kontrola zdravotního stavu zvířat v Technologickém postupu uživatelského zařízení. 

Čísla pro chovné zařízení

Chovné a uživatelské zařízení

V souvislosti s novými předpisy a změnami, obnovenou akreditací a obnoveným osvědčením byla přidělena Krajskou veterinární správou pro Jihomoravský kraj a Ústřední komisí na ochranu zvířat Ministerstva zemědělství Chovnému a uživatelskému zařízení LF nová čísla.

Obnovená akreditace č. 58013/2017-MZE-17214 s platností do 17.10.2022.
Platí pro Kamenici 5.

Obnovené oprávnění č.j.: 4546/2021-MZE-18134, spis. zn. 17OZ20825/2020-18134, s platností do 16.2.2026. Platí pro Kamenici 5.

Registrační číslo (RČH) C Z 6 2 7 6 0 0 6 7 pro uživatelské zařízení.

Registrační číslo (RČH) C Z 6 2 7 6 0 1 5 7 pro chovné a dodavatelské zařízení.

Registrace osoby, která se podílí na obchodování se zvířaty a živočišnými produkty (pro chovné a dodavatelské zařízení) C Z 6 2 A 0 0 2 7 8.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info