Odborná komise pro zajišťování dobrých životních podmínek pokusných zvířat LF MU

Dokumenty a formuláře

Pozor! Od 1.2.2021 zaveden správní poplatek za vydání rozhodnutí o schválení projektu pokusů ve výši 1 000 Kč (viz Změny v agendě schvalování projektů pokusů).

Všechny správní poplatky jsou placeny z účtu LF a budou přeúčtovány na pracoviště vedoucího projektu (vyřizuje odborná komise).

Pozor! Od 10.3.2021 změna formuláře NSPP (viz níže Předvyplněný formulář) a nutnost validace ještě před odesláním na MŠMT. Pozor! Doporučení EURL ECVAM.

Předvyplněný formulář projektu pokusů

Pozor! Nový formulář pro PP od 1. 11. 2021

Uživatelé pokusných zvířat musí podat státnímu orgánu příslušnému ke schvalování projektu pokusů žádost o schválení projektu pokusů. Ve formuláři žádosti o schválení projektu pokusů jsou černě předepsané údaje, které musí být ve všech žádostech stejné. Dále jsou červeně kurzívou uvedené formulace, které jsou pro žadatele vodítkem, ale nemusí být uváděny ve stejném znění, ev. žadatel vybere jednu z možností. Do formuláře návrhu projektu pokusů se vpisují jednak údaje identické s údaji v žádosti, dále se vyplňují údaje, které se vyplňovaly do formuláře před aktualizací zákona.

Žadatel rovněž vyplní formulář netechnické shrnutí projektu pokusů (.xlsx), kde stručně uvede přehled postupů, které jsou uvedeny v žádosti o schválení projektu pokusů s tím rozdílem, že tato příloha bude anonymní, protože bude zveřejněna (viz §16a odstavec 2 aktuálního znění zákona).“ Formulář ve formátu excel (xlsx) se musí  před odesláním Ing. Konvičné zvalidovat zde: alures.validate.nts.title (europa.eu). Návrh pokynů Evropské komise jak vyplňovat netechnická shrnutí žádostí projektu pokusů (NSPP).

Dopis MŠMT

Žadatel by měl mít prostudován zákon 246/1992, aktuální znění č.359/2012 Sb. a vyhlášku č. 419 o ochraně pokusných zvířat ze dne 22. listopadu 2012 (viz www.mze.cz).

Vzor LF, PřF a CEITEC (.docx)
Pozn. Určit zástupce vedoucího pokusu není povinné, ale z praktických důvodů je doporučené, protože zástupce přejímá odpovědnost za pokusy prováděné v době nepřítomnosti vedoucího. Před podáním žádosti jsou vedoucí pokusu povinni se informovat e-mailem u předsedkyně Odborné komise o možnosti umístění zvířat do plánovaných experimentálních místností.

Vyplněné formuláře zasílejte prosím elektronicky na adresu konvicna@med.muni.cz. Po kontrole a ev. doplnění Vám budou zaslány zpět k vytištění a podpisu.

Čísla pro chovné a uživatelské zařízení

Chovné a uživatelské zařízení

V souvislosti s novými předpisy a změnami, obnovenou akreditací a obnoveným osvědčením byla přidělena Krajskou veterinární správou pro Jihomoravský kraj a Ústřední komisí na ochranu zvířat Ministerstva zemědělství Chovnému a uživatelskému zařízení LF nová čísla.

Obnovená akreditace č. 58013/2017-MZE-17214 s platností do 17.10.2022.
Platí pro Kamenici 5.

Obnovené oprávnění č.j.: 4546/2021-MZE-18134, spis. zn. 17OZ20825/2020-18134, s platností do 16.2.2026. Platí pro Kamenici 5.

Registrační číslo (RČH) C Z 6 2 7 6 0 0 6 7 pro uživatelské zařízení.

Registrační číslo (RČH) C Z 6 2 7 6 0 1 5 7 pro chovné a dodavatelské zařízení.

Registrace osoby, která se podílí na obchodování se zvířaty a živočišnými produkty (pro chovné a dodavatelské zařízení) C Z 6 2 A 0 0 2 7 8.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info