Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 7. 2. 2019 11:17:18
Garant obsahu:
Tomáš Navrátil
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 1581
Přístupů: 10984
Vytvořeno: 3. 5. 2016 18:27:07

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Informace Odboru pro akademické záležitosti (kompletní informace k habilitačnímu řízení a k řízení ke jmenování profesorem, informace k akreditacím, metodika aj.).
V případě zájmu o vypracování citační analýzy v souvislosti s vyhotovením přílohy č. 6 „Citations and Additional Responses to Published Works“ se mohou uchazeči obracet na Mgr. Michala Petra Petr@rect.muni.cz  tel. 549 49 5887, manažera Odboru výzkumu Rektorátu MU.
Pokud není z pohledu Odboru výzkumu zpracování analýzy relevantní (nízký počet citací, kapacitní či časové důvody), je nutné zpracovat citační ohlasy do Annex 6.

Habilitační řízení - zpracování materiálů krok po kroku
Řízení ke jmenování profesorem - zpracování materiálů krok po kroku
Podepsané materiály zpracované v přílohách dle směrnice uchazeč naskenuje a odevzdá spolu s tištěnými materiály na USB. Doklady musí být strukturovány v jednotlivých souborech (výhradně typ PDF) - každý doklad (Příloha) = jeden soubor. Formuláře prosím nijak neupravujte. Název přílohy bude např. "Navratil_Annex_4".
V případě, že nemáte co doplnit, ponechte kolonku prázdnou. Případné doplňující podklady, které nejsou součástí příloh dle směrnice, ale chcete je uvést, strukturujte do samostatných PDF souborů.

POZOR! Od 1. února 2019 platí novela směrnice MU 7/2017, ktera mj. obsahuje novely všech povinných příloh dle jednotného vizuálního stylu MU. Uchazeči, kteří budou podávat své návrhy na zahájení řízení, musí v případě zahájení řízení po 31. 3. 2019 použít tyto nové formuláře!

Dále odevzdáváte:
1. úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vysokoškolském vzdělání a získaných příslušných titulech, které uchazeč uvádí u jména (včetně naskenovaného PDF souboru na USB). Pokud byl součástí diplomu Dodatek k diplomu, Vysvědčení o státní zkoušce apod., je nutno tyto dokumenty doložit taktéž.
2. v případě profesorského řízení dvě doporučující stanoviska profesorů téhož nebo příbuzného oboru (pokud jsou doporučující stanoviska v jiném než anglickém jazyce, doloží uchazeč rovněž jejich úředně ověřený překlad do anglického jazyka),
včetně naskenovaného PDF souboru na USB.
3. Doklady, že Vámi uvedené granty/projekty (uváděné v Annex 9) byly realizovány a uchazeč se na nich spolupodílel.

Minimální požadavky stanovené na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity
Minimální požadavky na LF MU naleznete v tzv. Dotaznících LF MU, které jsou povinnou součástí materiálů zpracovávaných uchazečem a odevzdávají se společně s materiály vypracovanými dle směrnice MU 7/2017 (.pdf)

Minimální požadavky na LF MU platné od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020
Dotazník pro habilitační řízení (platí od 1. 1. 2019) (.docx)
Dotazník pro řízení ke jmenování profesorem (platí od 1. 1. 2019) (.docx)
Pozor: dotazníky je nutno tisknout barevně!

Minimální požadavky na LF MU platné od 1. 1. 2021
Dotazník pro habilitační řízení (platí od 1. 1. 2021) (.docx)
Dotazník pro řízení ke jmenování profesorem (platí od 1. 1. 2021) (.docx)
Pozor: dotazníky je nutno tisknout barevně!

Na co si dát pozor při zpracování materiálů (v čem uchazeči nejčastěji chybují)

 • Při citování článků uvádějte v přílohách P4, P5 dle směrnice a v habilitační práci v případě více tvůrců všechny autory, NEPOUŽÍVEJTE zkratku „et al.“, „aj.“ (nebo ekvivalent v řeči, ve které je článek napsán).
 • Pokud se jedná o dílo, které odpovídá více kategoriím, uvádí se jednou.
 • Obecně platí, že vše může být uvedeno jen jednou (např. pokud je publikace citována ve WOS a SCOPUS, uvede se to důležitější z pohledu uchazeče, tj. v tomto případě WOS, apod.) a vše musí být dohledatelné, tj. i např. informace o vedení PhD studentů – u uchazečů z MU musí být vedení PhD studentů v IS MU viditelné a dohledatelné (v případě vedení studentů z jiných univerzit není vyžadováno).
 • Impakt faktor časopisu se uvádí v roce vydání příslušného článku.
 • Neuvádějí se autocitace, za autocitace se považuje i citace spoluautorů.
 • Jak citovat - Knihovna univerzitního kampusu - Masarykova univerzita (.pdf)
 • Bibliografickou citaci nezkracujte.
 • Originální názvy publikací nepřekládejte.
 • U publikací s IF uvádějte i kategorii dle WOS a kvartil (Q), příklad: IF=1,167; GENETICS & HEREDITY Q4 (v případě více kategorií uveďte všechny i s příslušným kvartilem).
 • Články, které jsou teprve přijaty k tisku, se do příloh nesmí uvádět (nejsou dohledatelné).
 • V příloze číslo 6 neuvádějte citace, které se nacházejí v závěrečných pracích studentů, citace nalezené v judikatuře apod.
 • V Příloze č. 5 (Annex No. 5 to the MU Directive on Habilitation Procedures and Professor Appointment Procedures) uveďte u článků publikovaných v časopisech s impakt faktorem výši IF časopisu v roce, ve kterém práce vyšla, vč. příslušného kvartilu (Q).
 • Při vyplňování Dotazníků LF doporučujeme nejprve zpracovat přílohy dle směrnice a následně do příslušných kategorií Dotazníku LF doplnit výsledné počty. V případě, že není zřejmé nebo je sporné, kam publikaci zařadit, zpracujte prosím k Dotazníku LF samostatnou přílohu s vysvětlujícím komentářem.

Uchazeči o habilitační řízení nebo o řízení ke jmenování profesorem odevzdávají zpracované materiály na Oddělení pro kvalifikační rozvoj.
Uchazeč čerpá při zpracování materiálů především z aktuálně platné směrnice MU a jejích příloh. Je velmi důležité, aby uchazeč dbal na dodržování stanovených zásad a údaje vyplňoval striktně dle této směrnice. V případě jakýchkoliv dotazů se uchazeči mohou obrátit na konkrétní osoby na fakultě (dle oborové příslušnosti, viz níže) a také na metodiky MU, viz kontakty Informace Odboru pro akademické záležitosti.

Kontaktní osoby dle oborové příslušnosti na LF
Obory: Lékařská biologie, Onkologie, Radiologie a Stomatologie
Mgr. Bc. Tomáš Navrátil, DiS. (vedoucí Oddělení pro kvalifikační rozvoj )
tel.: +420 549 49 3888
E-mail: navratil@med.muni.cz

Obory: Dermatovenerologie, Gynekologie a porodnictví, Chirurgie, Neurologie, Otorhinolaryngologie, Oftalmologie, Pediatrie, Psychiatrie a Vnitřní lékařství
Bc. Pavla Wolfová (referentka pro kvalifikační rozvoj)
tel.: +420 549 49 7041
wolfova@med.muni.cz

Obory: Anatomie, histologie a embryologie, Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie, Lékařská farmakologie, Lékařská fyziologie, Lékařská chemie a biochemie, Lékařská imunologie, Lékařská mikrobiologie, Patologie a Patologická fyziologie
Mgr. Hana Zemanová (referentka pro kvalifikační rozvoj)
tel.: 420 549 49 5306
zemanova@med.muni.cz

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT