Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 15. 8. 2018 14:28:25
Garant obsahu:
Tomáš Navrátil
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 1581
Přístupů: 8415
Vytvořeno: 3. 5. 2016 18:27:07

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Důležité upozornění! Ke dni 1. 9. 2017 vstoupila v účinnost nová směrnice o habilitacích a profesurách, která poměrně zásadním způsobem mění pravidla pro předkládání návrhů na zahájení řízení – věnujte prosím nové směrnici vč. příloh patřičnou pozornost.

Informace Odboru pro akademické záležitosti (kompletní informace k habilitačnímu řízení a k řízení ke jmenování profesorem, informace k akreditacím, metodika aj.).
V případě zájmu o vypracování citační analýzy v souvislosti s vyhotovením přílohy č. 6 „Citations and Additional Responses to Published Works“ se mohou uchazeči obracet na Mgr. Michala Petra Petr@rect.muni.cz  tel. 549 49 5887, manažera Odboru výzkumu Rektorátu MU.

Habilitační řízení - zpracování materiálů krok po kroku
Řízení ke jmenování profesorem - zpracování materiálů krok po kroku
Podepsané materiály zpracované v přílohách dle směrnice uchazeč naskenuje a odevzdá spolu s tištěnými materiály na USB. Doklady musí být strukturovány v jednotlivých souborech (výhradně typ PDF) - každý doklad (Příloha) = jeden soubor. Formuláře prosím nijak neupravujte. Název přílohy bude např. "Navratil_Annex_4".
V případě, že nemáte co doplnit, ponechte kolonku prázdnou. Případné doplňující podklady, které nejsou součástí příloh dle směrnice, ale chcete je uvést, strukturujte do samostatných PDF souborů.

Dále odevzdáváte:
1. úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vysokoškolském vzdělání a získaných příslušných titulech, které uchazeč uvádí u jména (včetně naskenovaného PDF souboru na USB). Pokud byl součástí diplomu Dodatek k diplomu, Vysvědčení o státní zkoušce apod., je nutno tyto dokumenty doložit taktéž.
2. v případě profesorkého řízení dvě doporučující stanoviska profesorů téhož nebo příbuzného oboru (v anglickém jazyce),
včetně naskenovaného PDF souboru na USB.

Na co si dát pozor při zpracování materiálů (v čem uchazeči nejčastěji chybují)

 • Pokud se jedná o dílo, které odpovídá více kategoriím, uvádí se jednou.
 • Obecně platí, že vše může být uvedeno jen jednou (např. pokud je publikace citována ve WOS a SCOPUS, uvede se to důležitější z pohledu uchazeče, tj. v tomto případě WOS, apod.) a vše musí být dohledatelné, tj. i např. informace o vedení PhD studentů – u uchazečů z MU musí být vedení PhD studentů v IS MU viditelné a dohledatelné (v případě vedení studentů z jiných univerzit není vyžadováno).
 • Impakt faktor časopisu se uvádí v roce vydání příslušného článku.
 • Neuvádějí se autocitace, za autocitace se považuje i citace spoluautorů.
 • Jak citovat - Knihovna univerzitního kampusu - Masarykova univerzita (.pdf)
 • Bibliografický záznam se nezkracuje.
 • Originální názvy publikací se nepřekládají.
 • U publikací s IF uvádějte i kategorii dle WOS a kvartil (Q), příklad: IF=1,167; GENETICS & HEREDITY Q4 (v případě více kategorí uvěďte všechny i s příslušným kvartilem).
 • Články, které jsou teprve přijaty k tisku se do příloh nesmí uvádět (nejsou dohledatelné).
 • V příloze číslo 6 neuvádějte citace, které se nacházejí v závěrečných pracích studentů, citace nalezené v judikatuře apod.
 • V Příloze č. 5 (Annex No. 5 to the MU Directive on Habilitation Procedures and Professor Appointment Procedures) uveďte u článků publikovaných v časopisech s impakt faktorem výši IF časopisu v roce, ve kterém práce vyšla.

Dotazníky Lékařské fakulty - jsou povinnou součástí materiálů zpracovávaných uchazečem a odevzdávají se společně s materiály vypracovanými dle směrnice MU 7/2017 (.pdf)

Uchazeči o habilitační řízení nebo o řízení ke jmenování profesorem odevzdávají zpracované materiály na Oddělení pro kvalifikační rozvoj.
Uchazeč čerpá při zpracování materiálů především z aktuálně platné směrnice MU a jejích příloh. Je velmi důležité, aby uchazeč dbal na dodržování stanovených zásad a údaje vyplňoval striktně dle této směrnice. V případě jakýchkoliv dotazů se uchazeči mohou obrátit na konkrétní osoby na fakultě (dle oborové příslušnosti, viz níže) a také na metodiky MU, viz kontakty Informace Odboru pro akademické záležitosti.

Kontaktní osoby dle oborové příslušnosti na LF
Obory: Lékařská biologie, Onkologie, Radiologie a Stomatologie
Mgr. Bc. Tomáš Navrátil, DiS. (vedoucí Oddělení pro kvalifikační rozvoj )
tel.: +420 549 49 3888
E-mail: navratil@med.muni.cz

Obory: Dermatovenerologie, Gynekologie a porodnictví, Chirurgie, Neurologie, Otorhinolaryngologie, Oftalmologie, Pediatrie, Psychiatrie a Vnitřní lékařství
Bc. Pavla Wolfová (referentka pro kvalifikační rozvoj)
tel.: +420 549 49 7041
wolfova@med.muni.cz

Obory: Anatomie, histologie a embryologie, Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie, Lékařská farmakologie, Lékařská fyziologie, Lékařská chemie a biochemie, Lékařská imunologie, Lékařská mikrobiologie, Patologie a Patologická fyziologie
Ing. Alena Šamánková (referentka pro kvalifikační rozvoj)
tel.: +420 549 49 6477
asaman@med.muni.cz

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT