Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 8. 9. 2017 10:42:24
Garant obsahu:
Tomáš Navrátil
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 1581
Přístupů: 5407
Vytvořeno: 3. 5. 2016 18:27:07

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Důležité upozornění! Ke dni 1. 9. 2017 vstoupila v účinnost nová směrnice o habilitacích a profesurách, která poměrně zásadním způsobem mění pravidla pro předkládání návrhů na zahájení řízení – věnujte prosím nové směrnici vč. příloh patřičnou pozornost.

Informace Odboru pro akademické záležitosti (kompletní informace k habilitačnímu řízení a k řízení ke jmenování profesorem, informace k akreditacím, metodika aj.).
Habilitační řízení - zpracování materiálů krok po kroku
Řízení ke jmenování profesorem - zpracování materiálů krok po kroku
Podepsané materiály zpracované v přílohách dle směrnice uchazeč naskenuje a odevzdá spolu s tištěnými materiály na elektronickém nosiči (nejlépe na USB). Doklady musí být strukturovány v jednotlivých souborech (výhradně typ PDF) - každý doklad (Příloha) = jeden soubor. Formuláře prosím nijak neupravujte.
V případě, že nemáte co doplnit, ponechte kolonku prázdnou. Případné doplňující podklady, které nejsou součástí příloh dle směrnice, ale chcete je uvést, strukturujte do samostatných PDF souborů.

Dále odevzdáváte:
1. úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vysokoškolském vzdělání a získaných příslušných titulech, které uchazeč uvádí u jména,
2. tři vlastní práce (přikládáte výtisk každé z těchto prací), které považujete za nejvýznamnější se stručným výstižným zdůvodněním dle rozhodnutí uchazeče,
3. tři nejvýznamnější citace prací se stručným výstižným zdůvodněním (přikládáte výtisk).


Dotazníky Lékařské fakulty - jsou povinnou součástí zpracovávaných materiálů uchazečem a odevzdávají se společně s materiály zpracovávanými dle směrnice MU 7/2017

Uchazeči o habilitační řízení nebo o řízení ke jmenování profesorem odevzdávají zpracované materiály na Oddělení pro kvalifikační rozvoj.
Uchazeč čerpá při zpracování materiálů především z aktuálně platné směrnice MU a jejích příloh. Je velmi důležité, aby uchazeč dbal na dodržování stanovených zásad a údaje vyplňoval striktně dle této směrnice. V případě jakýchkoliv dotazů se uchazeči mohou obrátit na konkrétní osoby na fakultě (dle oborové příslušnosti, viz níže) a také na metodiky MU, viz kontakty Informace Odboru pro akademické záležitosti.

Kontaktní osoby dle oborové příslušnosti na LF
Obory: Lékařská biologie, Onkologie, Radiologie a Stomatologie
Mgr. Bc. Tomáš Navrátil, DiS. (vedoucí Oddělení pro kvalifikační rozvoj )
tel.: +420 549 49 3888
E-mail: navratil@med.muni.cz

Obory: Dermatovenerologie, Gynekologie a porodnictví, Chirurgie, Neurologie, Otorhinolaryngologie, Oftalmologie, Pediatrie, Psychiatrie a Vnitřní lékařství
Bc. Pavla Wolfová (referentka pro kvalifikační rozvoj)
tel.: +420 549 49 7041
wolfova@med.muni.cz

Obory: Anatomie, histologie a embryologie, Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie, Lékařská farmakologie, Lékařská fyziologie, Lékařská chemie a biochemie, Lékařská imunologie, Lékařská mikrobiologie, Patologie a Patologická fyziologie
Ing. Alena Šamánková (referentka pro kvalifikační rozvoj)
tel.: +420 549 49 6477
asaman@med.muni.cz

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT