Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 13. 3. 2018 12:05:06
Garant obsahu:
Jana Majerová
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 1666
Přístupů: 1109
Vytvořeno: 21. 9. 2017 14:01:57

Postup při podávání projektu - Oddělení pro rozvoj a projektovou podporu

Dříve než zahájíte přípravné práce na projektu, kontaktujte prosím vedoucí Oddělení pro rozvoj a projektovou podporu (Ing. Jitka Blažková; blazkova@med.muni.cz, 549 59 8532) která Vás bude provázet celým procesem podání projektové žádosti. Poskytne Vám veškeré informace a součinnost potřebnou k úspěšnému podání projektu.

V rámci přípravy projektů mohou vyvstat následující povinnosti, které je třeba splnit před vlastním podáním projektové žádosti. Tyto povinnosti vyplývají z interních předpisů MU a u jednotlivých typů projektů mohou nastat jejich různé kombinace. Odpovědný pracovník ORPP všechny níže uvedené dokumenty ve spolupráci s Vámi vypracuje, bude Vás informovat o nezbytných krocích a schvalovacích procesech.

 1. Projekt vyžaduje finanční či materiální spoluúčast
  Projekt, který obsahuje požadavek na finanční, materiální nebo jinou spoluúčast LF MU, musí být schválen (v podobě stručného návrhu) na poradě proděkanů.
   
 2. Projekt obsahuje investice do přístrojů
  Projekt, v rámci kterého je plánován nákup přístrojů v jednotlivé hodnotě nad 1 mil. Kč včetně DPH, musí být projednán Přístrojovou komisí.
   
 3. Projekt podléhá schválení Radou pro rozvoj výzkumných infrastruktur (RRVI)
  Projektový návrh musí být v dostatečném časovém předstihu prezentován na zasedání RRVI, týká se především projektů s vědeckou komponentou.
   
 4. Projekt podléhá schválení Etickou komisí
  U projektů, které vyžadují schválení Etickou komisí LF dle směrnice č. 5 / 2015 Etika výzkumu na MU a Opatření děkana Lékařské fakulty Masarykovy univerzity č. 2 / 2016 o statutu Etické komise Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, je nutné podat žádost o projednání projektu Etickou komisí LF.
   
 5. Projekt má dopad na IT infrastrukturu MU / IS MU
  K finální projektové žádosti (zpracované v relevantním informačním systému poskytovatele dotace) je nutné přiložit stanovisko ÚVT / technika IS.
   
 6. Průvodka projektu
  Finální návrh projektu je vždy nutné vložit do databáze ISEP, společně pak s projektovou žádostí a podepsaným evidenčním listem projektu předložit prostřednictvím odpovědného pracovníka OOP k podpisu.
   
 7. Podpis projektové žádosti
  Finální projektová žádost bude vždy vyžadovat podpis oprávněné osoby a to buď v písemné, nebo elektronické podobě.
  • Projekty, které vyžadují podpis děkana, je nutné odevzdat k podpisu prostřednictvím odpovědného pracovníka OOP nejpozději 5 dnů před uzávěrkou u poskytovatele finanční podpory.
  • Projekty, které vyžadují podpis rektora, je nutné odevzdat k podpisu prostřednictvím odpovědného pracovníka OOP nejpozději 10 dnů před uzávěrkou u poskytovatele finanční podpory.
 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT