Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 4. 4. 2018 13:30:08
Garant obsahu:
Martina Kukletová
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 699
Přístupů: 17500
Vytvořeno: 13. 11. 2008 11:59:40

Doktorské studium - Stomatologie

Informace oborové rady

Profil absolventa, cíle studia

Doktorský studijní program v oboru Zubní lékařství/Stomatologie je zaměřen především na aktuální odbornou problematiku v oboru/jednotlivých odbornostech zubního lékařství a z toho vyplývajících výzkumných aktivit. Cílem DSP je získání teoretických i praktických výzkumných dovedností a schopnosti samostatně vědecky pracovat a své výsledky publikovat v kvalitních českých i zahraničních časopisech s IF. Cílem je rovněž získat zdravotnickou erudici v daném oboru a připravit se k získání atestace v oboru Ortodoncie či Maxillofaciální chirurgie, eventuelně v nově zavedené Klinické stomatologii.
Cíle:

 • základní a aplikovaný výzkum v programu Zubní lékařství/ Stomatologie
 • studijní příprava na samostatnou práci v programu Zubní lékařství/Stomatologie
 • analýza efektivity terapeutických postupů
 • zvládnutí klinické práce na specializovaném oddělení Stomatologické kliniky (orální chirurgie, implantologie, protetika, konzervační zubní lékařství, parodontologie, dětské zubní lékařství, ortodoncie, maxillo-faciální chirurgie)

Stomatologická klinika LF MU a FNUSa i Klinika orální a maxillo-faciální chirurgie LF MU a FN Brno jsou součástí příslušné fakultní nemocnice, jsou to moderně vybavená klinická pracoviště s odpovídající infrastrukturou pro zajištění odpovídající zdravotnické činnosti a pregraduální/postgraduální přípravy studentů oboru zubní lékařství.

Externí spolupracující pracoviště:

 • Ústav živočišné fyziologie a genetiky, Akademie věd ČR
 • UJP Praha, a.s., Nad Kamínkou 1345, 156 10  Praha
 • Akademie o.p.s., 613 00  Brno
 • HVM Plasma, s.r.o., Na Hutmance 2, 158 00  Praha
 • VUT Brno
 • Biofyzikální ústav AV ČR, Královopolská 135, 612 65  Brno
 • Martikan, Dolná Mariková 7, 018 02, Slovensko
 • Finsko - University of Joensuu, Department of Physics and Mathematics
 • Japonsko - Tokyo Medical and Dental University, Faculty of Dentistry

Podmínky přijetí

Ukončení vysokoškolského vzdělání v oboru Zubní lékařství nebo Stomatologie a absolvování přijímací zkoušky

 • absolvent VŠ –Lékařská fakulta, obor Zubní lékařství nebo Stomatologie
 • přijetí k doktorskému studiu na LF MU s pracovním zařazením na Stomatologické klinice nebo Klinice ústní, čelistní a maxillo-faciální chirurgie
 • zájem studenta o specializaci v některém ze základních oborů Zubní lékařství/Stomatologie nebo o atestační zkoušku v Ortodoncii, Maxillo-faciální chirurgii nebo v Klinické Stomatologii.

Povinný předmět

 • Stomatologie
 • Trendy v lékařské imunologii
 • Analýza klinických dat
 • Získávání vědeckých informací
 • Anglický jazyk

Volitelné společné předměty a kurzy platné na LF MU

 • Molekulární biologie a genetika
 • Nové trendy v patologické fyziologii
 • Etika vědecké a experimentální práce
 • Rétorika. Kultura mezilidské komunikace
 • Plánování, organizace a hodnocení klinických studií
 • Uživatel počítačové sítě

Další možné volitelné předměty navrhované členy oborové rady Stomatologie (student nemá povinnost zapsat volitelné předměty)

 • Implantologie
 • Dětské zubní lékařství
 • Laser v zubním lékařství
 • Orální chirurgie
 • Kostní tkáňové inženýrství
 • Protetické zubní lékařství
 • Gnathologie
 • Molekulární embryologie

Další povinnosti

Systematické studium odborné literatury.
Pedagogická činnost dle velikosti úvazku ve školství.
Aktivní účast na vzdělávacích akcích.
Příprava teoretických podkladů a studium literatury k disertační práci.
Příprava disertační práce.
Prezentace dílčích výsledků disertační práce na klinických seminářích.
Hodnocení jednotlivých zkoušek probíhá dle kreditního systému daného  Studijním řádem MU Brno. Státní doktorská zkouška i obhajoba disertační práce je hodnocena dle výsledku od A (výborně) až po F (neprospěl), stupnice je opět dána Studijním řádem MU. Obsahem Státní doktorské zkoušky je celý obor Zubní lékařství/Stomatologie se zaměřením na hluboké znalosti v problematice, z níž vychází disertační práce s vazbami na styčné obory.

Požadavky na státní doktorskou zkoušku

Příprava disertační práce ve fázi, kdy jsou již absolvovány všechny povinné předměty s příslušným zakončením.
Získání dostatečného množství výsledků .
Získání teoretických znalostí a praktických dovedností v předmětu Zubní lékařství/Stomatologie nad rámec magisterského studia.
U státní doktorské zkoušky je vyžadována krátká prezentace dosažených výsledků.
Státní doktorská zkouška se skládá před zkušební komisí, tvořenou členy oborové rady pro obor Zubní lékařství/Stomatologie.

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT