Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 12. 3. 2009 16:48:12
Garant obsahu:
Pavel Šlampa
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 748
Přístupů: 5640
Vytvořeno: 12. 3. 2009 16:13:51

Doktorské studium - Onkologie

Příprava disertační práce

DSDP016 Příprava disertační práce I (podzim)
DSDP026 Příprava disertační práce II (jaro)
DSDP036 Příprava disertační práce III (podzim)
DSDP046 Příprava disertační práce IV (jaro)
DSDP056 Příprava disertační práce V (podzim)
DSDP066 Příprava disertační práce VI (jaro)
DSDP076 Příprava disertační práce VII (podzim)
DSDP086 Příprava disertační práce VIII (jaro)

Náplní tohoto předmětu hodnoceného v každém semestru je zejména:

 • účast na vzdělávacích akcích
 • studium literatury
 • sběr dat
 • zpracovávání vzorků
 • přednášková prezentace
 • klinická praxe
 • spoluúčast na pregraduální výuce

Sylabus vyučovaných předmětů

Povinné předměty

Povinně volitelné předměty

Volitelné předměty

TEORETICKÉ ZÁKLADY ONKOLOGIE
přednáška: zkouška

 1. Biologie maligních chorob
  1. Růst maligních tumorů.
  2. Metodologie studia maligní transformace buňky a molekulárních projevů maligního genotypu a fenotypu. Exprese genetické informace, genetický kód, gen, otevřený čtecí rámec, restrikční endonukleázy, elektoroforéza NK: RFLP, DNA fingerprinting, Southern a Northern blotting, PCR, in situ hybridizace, komparativní genová hybridizace, sekvenování DNA,.Elektroforéza proteinů, Western blot, antisense oligonukleotidy.
  3. Genové inženýrství – princip, účel, nástroje.
  4. Strukturální a molekulární genové abnormality nádorové buňky, jejich induktory a souvislost s maligní transformací – poruchy v signálních a kontrolních mechanizmech buněčného cyklu, diferenciace, reparace, apoptózy.
  5. DNA, RNA viry, chemické látky a radiace jako exogenní induktory molekulárních alterací genů. Protoonkogeny, supresorické geny, geny kódující cykliny a jejich inhibitory, geny kódující cyklin-dependentní kinázy, DNA reparační geny, proapoptotické a antiapoptotické geny. Jejich fyziologická funkce v buněčné homeostáze a důsledky molekulárních defektů – maligní fenotyp.
  6. Kancerogeneze jako mnohastupňový proces postupné akumulace molekulárních změn genů. Příklady: karcinomy kolorekta, mléčné žlázy, sporadická forma retinoblastomu.
  7. Principy dědičné predispozice nádorových chorob, charakteristiky genů a jejich molekulárních změn, které jsou nejčastějšími příčinami geneticky podmíněné predispozice ke vzniku maligního procesu.
  8. Patofyziologická specifika nádorů, které vznikají na základě dědičné predispozice.
  9. Dědičné formy nádorů prsu, vaječníků, kolorekta a endometria – souvislost s defekty specifických genů. Familiární polypóza střevní (FAP), Li-Fraumeni, Von Hippel-Lindau, Cowdenův syndrom jako příklady rizikové predispozice nádorového onemocnění.
  10. Dědičné predispozice některých malignit dětského věku.
  11. Genová léčba nádorů – metodické přístupy, současné možnosti a perspektivy.
 2. Etiologie, epidemiologie a prevence maligních chorob
  1. Epidemiologie jednotlivých druhů nádorů: trendy vývoje, geografické rozdíly v ČR, srovnání ČR s ostatními evropskými státy. Srovnání ČR s ostatními evropskými státy.
  2. Příspěvek životního stylu a zevních faktorů (kouření a jiné) k incidenci zhoubných nádorů a k úmrtnosti na onkologická onemocnění (atributivní riziko). Genetické determinanty metabolismu xenobiotik jako faktor určující individuální vnímavost kuřáků k následkům kouření.
  3. Výživa jako rizikový nebo ochranný faktor v etiologii zhoubného bujení. Význam metabolismu tuků pro tvorbu volných radikálů a míru genotoxického ohrožení. Perspektivy chemoprevence maligního bujení (antioxidanty a jiné).
  4. Životní prostředí a zhoubné bujení. Chemofobie a ekohysterie.
  5. Infekce (virózy), přenos chorob a jejich souvislost s maligními chorobami.
 3. Diagnostika maligního onemocnění
  1. Histopatologická klasifikace a typizace solidních tumorů, chirurgická patologie
  2. Nové technologie v patologii, jejich aplikace a přínos pro diagnostiku a studování biologie maligních chorob.
  3. Cytologie, cytochemie, histochemie.
  4. Cytogenetika a molekulární biologie.
  5. Buněčné či tkáňové kultury.
  6. Flowcytometrie.
  7. Role klasických, nových a experimentálních zobrazovacích metod v diagnostice a léčbě maligních onemocnění.
  8. Nádorové markery.
 4. Vědecké základy léčby maligních onemocnění
  1. Principy chirurgických metod léčby maligních chorob.
  2. Biologické principy chemoterapie a její perspektivy.
  3. Principy farmakokinetiky.
  4. Principy léčby cytokiny, imunomodulátory a růstovými faktory.
  5. Léčebné užití monoklonálních imunoglobulinů.
  6. Experimentální imunoterapie.
  7. Biologické principy extrakorporální, intersticiální a intrakavitální radioterapie, hypoxická radioterapie.
  8. Hypertermie.
  9. Fotodynamická terapie.
  10. Vysokodávkovaná chemoterapie a auto- nebo alogenní transplantace krvetvorné tkáně.

Prof. MUDr. Aleš Rejthar,CSc - Heterogenita nádorů a tumorové markery (.ppt)

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT