Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 19. 4. 2018 8:55:46
Garant obsahu:
Vojtěch Mornstein
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 751
Přístupů: 5759
Vytvořeno: 12. 3. 2009 17:05:37

Doktorské studium - Lékařská biofyzika

Informace oborové rady

Profil absolventa studijního oboru (studijního programu) & cíle studia

Profil absolventa: odborník v oboru Lékařská a zdravotnická biofyzika s prohloubenými znalosti v oblasti lékařské přístrojové techniky a aplikované biofyziky, zejména v souvislosti s jejím bezpečným a efektivním využíváním v léčebně preventivní praxi a ve výzkumu.

Absolventi doktorského studijního programu jsou schopni samostatné vědecké práce, osvojí si dovednosti při práci s diagnostickou, terapeutickou i měřicí technikou a při zpracování dat poskytovaných biomedicínckými měřicími systémy. Úspěšné ukončení doktorského studia předpokládá publikování získaných výsledků na mezinárodně akceptovatelné úrovni a je též dobrým základem pro habilitační řízení v oboru.

Vstupní požadavky

Podmínky k přijetí ke studiu

Ukončené univerzitní vzdělání v oboru medicíny, vzdělání na úrovni Mgr. v oblasti nelékařských profesí ve zdravotnictví, biofyziky nebo biomedicínckého inženýrství a absolvování přijímacího pohovoru. Součástí přijímacího řízení je uvedení tématu disertační práce.

Uchazeči jsou přijímáni k doktorskému studiu na základě přijímacího pohovoru. Při zkoušce má uchazeč ukázat odborné schopnosti pro doktorský studijní program a znalost lékařské biofyziky odpovídající rozsahem pregraduálním učebnicím Lékařské biofyziky. Při přijímacím pohovoru uvede uchazeč téma disertační práce, kterou bude řešit, jméno školitele a školící pracoviště.
U přijímacího pohovoru prokáže aktivní znalost alespoň jednoho světového jazyka, zpravidla angličtiny.

Studijní předměty společné výuky

Povinné:
Anglický jazyk
Analýza klinických dat
Získávání vědeckých informací
 

Povinně volitelné (nejméně 2):
Analýza dat pro neurovědy
Molekulární biologie a genetika
Nové trendy v patologické fyziologii
Trendy v lékařské imunologii
Etika biomedicínského výzkumu
Rétorika. Kultura mezilidské komunikace
Plánování, organizace a hodnocení klinických studií
Uživatel počítačové sítě
Výuka povinně volitelných předmětů se uskutečňuje podle jednotného společného základu postgraduálního vědeckého studia na příslušných odborných pracovištích LF MU

Studijní předměty oborové:

Povinné: Lékařská biofyzika

Volitelné:
Zobrazovací metody pro nelékaře
Optometrie a ortoptika
Ucelená rehabilitace
Aplikované instrumentální a analytické techniky v laboratorní medicíně

Studenti doktorského studijního programu dále absolvují doporučené odborné semináře odborných společností, zejména České společnosti lékařské fyziky. Zároveň jim bude umožněna účast na školících akcích, které souvisí s tématem disertace, a to zejména na Dnech lékařské biofyziky. Z povinných studijních předmětů skládá doktorand zkoušky před komisí. Povinně volitelné předměty (kurzy) jsou zakončeny kolokviem. Obsahem státní doktorské zkoušky jsou vědní základy oboru lékařské biofyziky se zaměřením na téma disertační práce. Doktorské studium je zakončeno sepsáním disertační práce a její obhajobou.

Další povinnosti

Studenti jsou aktivně zapojováni do pregraduální výuky, přípravy odborných seminářů a vědeckých dní pořádaných školicími pracovišti.

 • Vypracování kritické literární rešerše problematiky disertační práce a prezentace metodiky a záměrů disertace během prvního roku studia. Prezentace musí proběhnout na veřejném semináři školicího pracoviště nebo na jiné veřejné odborné akci.
 • Pedagogická činnost v rozsahu nejvýše 100 hodin za standardní dobu studia
 • Pravidelná prezentace průběžných vlastních výsledků na seminářích školicích pracovišť nebo jiných veřejných odborných akcích.
 • Aktivní účast na mezinárodní konferenci spojená s prezentací výsledků práce formou ústního sdělení nebo posteru (nejméně 1x během studia)
 • Nejméně jedna prvoautorská originální publikace v mezinárodním vědeckém časopise s IF nebo nejméně dvě práce publikované ve vědeckém časopise zařazeném do mezinárodní databáze medline, scopus apod. Abstrakta nebo kompilační práce nejsou počítány.

Doporučené

 • Úspěšná aplikace na studentský grant
 • IF prvoautorské publikace nad 2 (v případě IF vyšších než 4 je možné prominout některá z povinných kriterií)
 • Zahraniční stáž na renomovaném pracovišti

Požadavky na státní doktorskou zkoušku

Obsahem státní doktorské zkoušky jsou vědní základy lékařské biofyziky se specifickým zaměřením na téma disertační práce.
Všichni studenti DSP Lékařská biofyzika v rámci své státní doktorské zkoušky prokážou základních znalostí ze

 1. statistického zpracování dat
 2. základů metodiky vědecké práce
 3. základů snímání a zpracování hlavních druhů biosignálů
 4. základů zpracování digitalizované obrazové informace

Návrh témat prací

 • Účinky ultrazvuku na buněčné úrovni v kombinaci s jinými faktory fyzikální a fyzikálně chemické povahy
 • Studium projevů ultrazvukové kavitace v biologickém prostředí nebo v jeho modelu
 • Profesní nebo environmentální expozice člověka elektromagnetickým polím
 • Buněčné účinky laserového záření a fotodynamické efekty
 • Strukturální a funkční metody v diagnostice glaukomu
 • Význam keratometrie a wave-front analýzy v refrakční chirurgii
 • Tvrdé kontaktní čočky a jejich klinické využití
 • Korelace měření nitroočního tlaku při použití různých měřících metod
 • Vyšetření barvocitu v časné detekci onemocnění makuly
 • Biometrické parametry oka a využití v praxi
 • Vyšetření svalové rovnováhy u dospělé populace
 • Refrakční vady, vývoj, výskyt v populaci, možnosti korekce, nejčastější používané typy korekčních prostředků u jednotlivých vad
 • Optická kompenzace a rehabilitace snížené kvality zraku – biofyzikální aspekty principů zobrazení a používaných optických pomůcek v praxi
 • Verifikace specifických účinků metod fyzikální terapie a jejich optimalizace
 • Zavádění a standardizace nových postupů v oblasti laboratorních diagnostických metod
 • Problematika stanovení a hodnocení krátkodobé a dlouhodobé stability gamakamer
 • Problematika stanovení stability a reprodukovatelnosti měření absolutních hodnot radioaktivity.

Některý z uvedených témat je možno dále specifikovat podle druhu onemocnění či biologického materiálu či dle spolupůsobících faktorů fyzikálních i chemických.


Požadavky na pregraduální vzdělání:
Pro absolvování doktorského studijního programu v oboru Biofyzika není podmínkou absolvování lékařské fakulty.
Předchozí vzdělání může mít charakter přírodovědný nebo i technický.

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT