Řešitelský tým

Josef Kuře je přednostou Ústavu lékařské etiky Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Zabývá se etikou biomedicínského výzkumu, prospektivní bioetikou a etikou rozhodování na konci života.

Je koordinátorem projektu DECAREL, podílí se na reflektování etických aspektů rozhodování o zdravotní péči v závěru života.

Libuše Čermáková po absolvování oboru psychologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně složila atestace z klinické psychologie, následně také ze systematické psychoterapie. Odborně se zaměřuje zejména na problematiku psychosomatických onemocnění, dynamiku adaptace v náročných životních situacích, neuropsychologickou tematiku. Profesní zkušenosti získala na různých typech klinických pracovišť, nyní působí v soukromé ambulantní praxi. Je členkou Asociace klinických psychologů ČR a Českomoravské psychologické společnosti.

V rámci psychologické sekce projektu DECAREL se zapojuje do výzkumných aktivit s ohledem na psychologické aspekty rozhodování o zdravotní péči v závěru života.

Vystudoval filosofii v Boloni a Římě, Ph.D. získal z Bioetiky získal na 1. LF UK. Je vědeckým pracovníkem Ústavu státu a práva AV ČR a Ústavu informatiky AV ČR. Věnuje se normativní a aplikované etice, zvláště v oblasti moderní medicíny, umělé inteligence a robotiky. David Černý je autorem několika monografií v českém i anglickém jazyce (Routledge), jeho poslední kniha o etice autonomních vozidel vyjde v nakladatelství Oxford University Press (spoluautor s Tomášem Hříbkem a Ryanem Jenkinsem).

V projektu DECAREL se podílí na reflektování etických aspektů rozhodování o zdravotní péči v závěru života.

Adam Doležal je vědeckým pracovníkem Kabinetu zdravotnického práva a bioetiky na Ústavu státu a práva Akademie věd ČR, v. v. i. a Ústavu lékařské etiky a humanitních základů medicíny na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Dr. Doležal je odborníkem na bioetiku, civilní právo deliktní a medicínské právo. Spolupodílel se na organizaci mnoha konferencí a seminářů zabývajících se tématem bioetiky, zdravotnického práva a právní odpovědnosti. Je autorem nebo spoluautorem celé řady odborných publikací, např. Eutanazie a rozhodnutí na konci života. Právní aspekty (Academia, 2017), s T. Doležalem Kauzalita v civilním právu se zaměřením na medicínskoprávní spory (ÚSP AV ČR, 2016), Ochrana práv pacienta ve zdravotnictví (Linde, 2007).

V projektu DECAREL se zabývá právními aspekty rozhodování o zdravotní péči v závěru života.

Absolvoval pražskou právnickou fakultu v roce 2001. V průběhu studií absolvoval několik dlouhodobých studijních stáží v Německu (Jena, Mnichov). V současné době je vedoucím oddělení soukromého práva Ústavu státu a práva AV ČR, v.v.i. a současně vedoucím Kabinetu zdravotnického práva a bioetiky. Dále je vedoucím The Czech Unit of UNESCO International Network in Bioethics (Haifa) a kontaktní osobou pro EACME (The European Association of Centres of Medical Ethics). Doc. Doležal je uznávanou autoritou v oblasti medicínského práva a deliktního práva. Právě těmto oblastem je věnována většina jeho publikací, ať článků, či monografií. 

V projektu DECAREL garantuje tvorbu právních analýz rozhodování o zdravotní péči v závěru života.

V současné době studentka doktorského studia oboru Obecná psychologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. V rámci své diplomové práce se podílela na výzkumu online intervenčních programů Mindfulnes, které se uskutečnily pod vedením doc. Světláka z Lékařské fakulty MU. Momentálně se ve své disertační práci zaměřuje na oblast psychosociálních charakteristik lékaře, které vstupují do procesů ovlivňujících kvalitu závěru života pacienta, a to pod vedením doc. Slezáčkové.

V projektu DECAREL se podílí na činnosti psychologické sekce, na přípravě metod ke sběru dat a analýze výsledků.

Svůj profesní život věnoval péči o závažně chronicky nemocné. Základním oborem se mu stala v roce 2003 geriatrie. Absolvoval řadu zahraničních stáží, PhD směřoval k tématu konceptů paliativní péče u chronicky nemocných. Spoluzaložil a 2009–2017 vedl Českou společnost paliativní medicíny ČSPM ČLS JEP.
Po přizvání hejtmanem Kraje Vysočina MUDr. Jiřím Běhounkem realizuje od roku 2017 krajskou koncepci zdravotnictví v oblasti péče o závažně chronicky nemocné, v projektu Paliatr Vysočina a navazujícím projektu ELFis (www.paliatrvysocina.cz). Působí jako primář mobilního hospice a koordinátor konziliárního paliativního týmu v regionu Třebíč. Mentorsky vede rozvoj paliativní péče ve Fakultní nemocnici U Sv. Anny v Brně. Je autorem několika knih, publikuje v českých i zahraničních časopisech, aktivně jako garant a lektor se účastní pre- i postgraduálního vzdělávání v geriatrii a paliativní medicíně.

V projektu DECAREL se účastní hodnocení klinických aspektů, s důrazem na geriatrii a paliativní péči.

V roce 2003 promoval v oboru všeobecné lékařství na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2010 atestoval v oboru anesteziologie a intenzivní medicína, v roce 2014 získal v tomto oboru licenci vedoucího lékaře. Na Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a VFN působí od roku 2005, od roku 2010 na resuscitačním oddělení. Od roku 2015 se dále vzdělává v postgraduálním studiu v oboru bioetika na Ústavu humanitních studií v lékařství 1. LF UK se zaměřením na rozhodování o péči v závěru života. V roce 2016 získal atestaci pro paliativní medicínu a od prosince téhož roku je vedoucím lékařem Centra podpůrné a paliativní péče VFN Praha, které založil společně s Dr. Rusinovou.
Hlavní oblastí profesního zájmu je rozhodování o péči v závěru života, eticko-medicínská problematika péče o kriticky nemocné a pacienty v závěru života, podpora a rozvoj paliativní péče v akutní péči a rozvoj medicínské komunikace v kontextu závažných témat, plánování péče a respektu k hodnotám pacientů. Je spoluautorem studie ODDICUS zaměřené na popis okolností, rozhodovacích procesů a poskytování péče na konci života ve zdravotnickém zařízení. Vede kurzy komunikace a paliativní péče, věnuje se přednáškové a lektorské činnosti. Vede pracovní skupinu pro nemocniční paliativní péči při ČSPM a člen sekce etiky při ČSPM.

V projektu DECAREL se účastní hodnocení klinických aspektů, s důrazem na podpůrnou a paliativní péči.

Vedoucí týmu aplikačního garanta projektu DECAREL – Všeobecná fakultní nemocnice, anesteziolog, intenzivista a paliatr ve Všeobecné fakultní nemocnici (VFN). Doktorské studium zakončila obhajobou disertační práce v oboru Bioetika na 1. LF UK. Spoluzaložila a vede Centrum podpůrné a paliativní péče VFN. Dlouhodobě se věnuje problematice etiky rozhodování v prostředí intenzivní péče, komunikaci a dlouhodobému outcome kriticky nemocných pacientů. Je odbornou asistentkou na 1. LF UK. Pravidelně publikuje v zahraničních i v českých odborných časopisech, 6 let působila na pozici Social Media Editor v časopise Intensive Care Medicine. 

V projektu DECAREL garantuje klinickou část, účastní se hodnocení klinických aspektů, s důrazem na podpůrnou a paliativní péči.

Internista, onkolog a paliatr je vedoucím Centra paliativní péče v Masarykově onkologickém ústavu v Brně. Je odborným asistentem a garantem předmětu Paliativní medicína na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V současné době je také předsedou České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP. Zabývá se klinickými a organizačními aspekty paliativní péče a pregraduální a postgraduální výukou paliativní medicíny.

V rámci projektu  DECAREL se zabývá především přínosem paliativního přístupu pro rozhodování o zdravotní péči v závěru života.

Alena Slezáčková je docentkou psychologie na Ústavu psychologie a psychosomatiky Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Získala Ph.D. v klinické psychologii a habilitovala z obecné psychologie. Ve výuce se věnuje především tématům vycházejícím z aktuálních poznatků psychologie zdraví a pozitivní psychologie. Její aktuální vědecké zaměření se týká především oblasti duševní pohody a naděje ve vztahu k tělesnému a mentálnímu zdraví.
Je zakladatelkou a vedoucí Centra pozitivní psychologie v ČR (CPPC), členkou vedení Mezinárodní asociace pozitivní psychologie (IPPA), zástupkyní pro Českou republiku v Evropské společnosti pro pozitivní psychologii (ENPP) a členkou rady Českomoravské psychologické společnosti (ČMPS).
Je zapojena do několika mezinárodních výzkumných projektů a působí v redakčních radách pěti odborných psychologických časopisů. Je autorkou první komplexní monografie o pozitivní psychologii v českém jazyce a řady vědeckých prací i popularizačních textů z oblasti pozitivní psychologie a psychologie zdraví.

V projektu DECAREL koordinuje činnost psychologické sekce a aktivně se podílí na přípravě metody sběru dat a analýze výsledků.

Pracuje dlouhodobě jako lékař na oddělení kriticky nemocných pacientů. Vyučuje intenzivní péči a transplantační etiku studenty LF a postgraduálně. Odborně se specializuje na umělou plicní ventilaci. Je jedním ze zakladatelů simulační medicíny v ČR a stal se lektorem simulačních kurzů  ESICM, European Society of Intensive Care Medicine. Pracuje 26 let jako transplantační koordinátor.

V projektu DECAREL se účastní hodnocení klinických aspektů, s důrazem na intenzivní medicínu

Je odbornou asistentkou Interní kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Brno a Ústavu lékařské etiky Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.

V projektu DECAREL se účastní hodnocení klinických aspektů, s důrazem na interní medicínu a kardiologii.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info