Abstrakta
Vložená abstrakta
Gracian Tejral, Lucie Koláčná, Evžen Amler: Počítačové modelování pantového pohybu Na+/K+-ATPázy
Ústav biofyziky, Univerzita Karlova v Praze, 2. lékařská fakulta, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Abstrakt přednášky si můžete stáhnout jako dokument typu MS Word
P. Lukeš, P. Šunka, P. Hoffer, V. Stelmashuk, J. Beneš, P. Poučková, J. Zeman: Vzájemná interakce dvou po sobě následujících rázových vln fokusovaných do společného ohniska
Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i., 1.LF UK Praha
Abstrakt přednášky si můžete stáhnout jako dokument typu MS Word
David Korpas, Marek Penhaker, Jakub Cvek, Andrea Binarová: Sledování činnosti implantabilních defibrilátorů při ozařování lineárním urychlovačem
Ústav lékařské biofyziky LF UP Olomouc, Katedra měřící a řídící techniky FEI VŠB-TU Ostrava, Onkologická klinika FN Ostrava
Abstrakt přednášky si můžete stáhnout jako dokument typu MS Word
Jaromír Vachutka, Ladislav Doležal: Měření ultrazvukového pole v zařízení pro ozařování biologických vzorků
Ústav Lékařské biofyziky, Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta, Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc
Abstrakt posteru si můžete stáhnout jako dokument typu MS Word
Marianna Trebuňová, Galina Laputková, Ján Sabo: Two-dimensional electrophoretic comparison of MCF7 cell line before and after application of cytostatic drugs using program PDQuestTM Advanced.
Ústav lekárskej biofyziky, LF UPJŠ, Košice
Abstrakt posteru si můžete stáhnout jako dokument typu MS Word
Mária Klacsová: Destabilizácia fosfolipidových dvojvrstiev primárnymi alkoholmi
Katedra jadrovej fyziky a biofyziky FMFI UK a Katedra fyzikálnej chémie liečiv FaF UK v Bratislave
Abstrakt přednášky si můžete stáhnout jako dokument typu MS Word
P. Poučková, M. Zadinová, P. Ježek, M. Nekvasil, J. Rakušan, M. Karásková, J. Beneš: Nový liposomální preparát s ftalocyaninem pro fotodynamickou terapii maligních nádorů
UK 1. lékařská fakulta Praha, Fyziologický ústav AVČR Praha, VÚOS a.s. Pardubice - Rybitví
Abstrakt přednášky si můžete stáhnout jako dokument typu MS Word
Jana Vránová, Jozef Rosina, Tomáš Kostrhun, Evžen Kvašňák, Daniel Šuta: Vyhodnocení stavu hydratace u hemodialyzovaných pacientů – srovnání různých metod (BCM, sonografické vyšetření dolní duté žíly a jaterních žil).
Ústav lékařské biofyziky a lékařské informatiky, 3. LF UK Praha
Abstrakt přednášky si můžete stáhnout jako dokument typu MS Word
Adéla Dašková1, Hana Kolářová1, Kateřina Tománková1, Svatopluk Binder1, Jiří Mosinger2: Photodynamic effect study on 3T3 cell lines
1 Department of Medical Biophysics, Faculty of Medicine and Dentistry, Palacky University, Hnevotinska 3, 775 15 Olomouc, Czech Republic, 2 Department of Inorganic Chemistry, Faculty of Sciences, Charles University in Prague, Prague, Czech Republic
Abstrakt posteru si můžete stáhnout jako dokument typu MS Word
Svatopluk Binder, Hana Kolářová, Kateřina Tománková, Robert Bajgar, Adéla Dašková: Phototoxic effect of porphyrine photosensitisers at different irradiation doses on HeLa cells
Department of Medical Biophysics, Faculty of Medicine and Dentistry, Palacký University, Hněvotínská 3, 775 15, Olomouc
Abstrakt posteru si můžete stáhnout jako dokument typu MS Word
Pavel Hyršl1, Soňa Buchtíková1, Libor Vojtek1, Lukáš Palko2, Ivan Rampl2: Bioluminiscenční bakterie jako citlivý prostředek pro měření vlivu pole impulsního vektorového magnetického potenciálu a impulsního magnetického pole
1Ústav experimentální biologie, PřF MU, 2ENJOY spol s r.o.
Abstrakt posteru si můžete stáhnout jako dokument typu MS Word
Aleš Bezrouk, Martin Smutný, Tomáš Nosek, Josef Hanuš, Jiří Záhora: Mechanické vlastnosti tažných ortodontických pružinek
Ústav lékařské biofyziky Univerzity Karlovy v Praze LFHK
Abstrakt přednášky si můžete stáhnout jako dokument typu MS Word
Bernard V.1, Fojt L.2, Kuta J.3, Škorpíková J.1, Mornstein V.1 : Stanovení cisplatiny v buněčné suspenzi po sonodynamické terapii
1 Biofyzikální ústav, Lékařská fakulta, Masarykova Univerzita, Brno 2 Biofyzikální ústav, Akademie věd České republiky, v.v.i., Brno 3 RECETOX, Masarykova Univerzita, Brno
Abstrakt posteru si můžete stáhnout jako dokument typu MS Word
Sochorová Hana: Výuka biofyziky nelékařských zdravotnických oborů v kombinované formě studia s využitím e-learningu
Fakulta zdravotnických studií Ostravské univerzity v Ostravě
Abstrakt posteru si můžete stáhnout jako dokument typu MS Word
J. Šrámek1, J. Škorpíková1, E. Kotulánová2: Reprodukovatelnost měření statistických texturních měr v ultrazvukovém obrazu tkáně
1Biofyzikální ústav, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno, ČR 2Klinika zobrazovacích metod, Fakultní nemocnice U Avaté Anny, Brno, ČR
Abstrakt posteru si můžete stáhnout jako dokument typu MS Word
Karel Dušek: Možné způsoby transportu tepla a jejich využití v medicíně
1.LF Univerzita Karlova v Praze
Abstrakt přednášky si můžete stáhnout jako dokument typu MS Word
Karel Dušek, Jaroslav Dušek, Jiří Beneš, Miroslav Zitko: Měření dráždivosti nervosvalového aparátu – laboratorní úloha pro studenty biofyziky
Ústav biofyziky a informatiky, 1.LF Univerzita Karlova v Praze
Abstrakt posteru si můžete stáhnout jako dokument typu MS Word
C.J. Caruana, M. Wasilewska-Radwanska, A. Aurengo, P.P. Dendy, V. Karenauskaite, M.R. Malisan, J.H. Meijer, D. Mihov, V. Mornstein, E. Rokita, E. Vano, M. Weckstrom, M. Wucherer: EFOMP project ‘biomedical physics education for the medical / healthcare professions’ – an update for DLB XXXIII
EFOMP SIG ‘Biomedical Physics Education for the Healthcare Professions’
Abstrakt přednášky si můžete stáhnout jako dokument typu MS Word
Jiří Beneš1, Vojtěch Mornstein2, Ivo Hrazdira3, Jan Hálek4, Pravoslav Stránský5: Historie, cíle a důvody vedoucí k založení České společnosti lékařské fyziky při České lékařské společnosti J.E. Purkyně.
1Ústav lékařské biofyziky a informatiky 1.LF UK v Praze, 2Biofyzikální ústav LF MU v Brně, 3Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, 4Fakulta zdravotnických věd UP v Olomouci, 5Ústav lékařské biofyziky LF UK v Hradci Králové
Abstrakt přednášky si můžete stáhnout jako dokument typu MS Word
Jan Zeman, Jiří Beneš, Pavla Poučková, Marie Zadinová, Pavel Šunka, Petr Lukeš, Milan Hájek, Monika Dezortová, Vít Herynek: Účinky tandemové rázové vlny prokázané na magnetické rezonanci
Ústav biofyziky a informatiky 1. LF UK v Praze, Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i., Pracoviště radiodiagnostiky a intervenční radiologie IKEM
Abstrakt přednášky si můžete stáhnout jako dokument typu MS Word
Vojtěch Mornstein: (Bio)fyzika a medicína
Biofyzikální ústav LF MU
Abstrakt přednášky si můžete stáhnout jako dokument typu MS Word
Jaroslav Dušek, Miroslav Dostálek: Měření vergenčně–akomodačních parametrů očního aparátu s využitím nových stimulačních metod a experimentů- pilotní projekt
Ústav biofyziky a informatiky,1.lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro funkční poruchy vidění, Nemocnice Litomyšl
Abstrakt přednášky si můžete stáhnout jako dokument typu MS Word
Naděžda Vaškovicová, Anatoly A. Philimonenko, Jiří Janáček, Roman Janisch, Jiřina Škorpíková, Pavel Hozák: Vliv terapeutického ultrazvuku na uspořádání proteinů v plasmatické membráně
Biofyzikální a Biologický ústav LF MU, Brno; Ústav molekulární genetiky a Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha
Abstrakt přednášky si můžete stáhnout jako dokument typu MS Word
Janka Karlovská, Stanislava Chnápková, Pavol Balgavý: Vplyv alkoholov na aktivitu rekonštituovanej Ca-Mg-ATPázy
Katedra fyzikálnej chémie liečiv FaF UK v Bratislave
Abstrakt posteru si můžete stáhnout jako dokument typu MS Word
Lea Vojčíková: Perspektívy aplikácie poznatkov štúdia interakcie DNA-modelová lipidová membrána v medicíne
Univerzita P.J.Šafárika Lekárska fakulta Ústav lekárskej biofyziky
Abstrakt přednášky si můžete stáhnout jako dokument typu MS Word
Josef Hanuš, Karel Volenec, Dalibor Vojtěch : Dlouhodobá stabilita materiálů s tvarovou pamětí
Ústav lékařské biofyziky LF UK Hradec Králové, ELLA-CS s.r.o. Hradec Králové, Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství VŠCHT Praha
Abstrakt přednášky si můžete stáhnout jako dokument typu MS Word
Luboslava Buriankova, D. Buzova , D. Brault , D. Chorvat jr , F. Sureau, P. Miskovsky , D. Jancura : Dynamics of hypericin interaction into low-density lipoproteins
Katedra biofyziky, Prirodovedecka fakulta, UPJS Kosice
Abstrakt přednášky si můžete stáhnout jako dokument typu MS Word
Ľuboslava Buriánková, Daniel Jancura, Zuzana Naďová, Matthieu Refregiers, Jaromír Mikeš, Pavol Miškovský: Synchrotron based infrared microspectroscopy detection of apoptosis induced in human glioma cells by hypericin
Katedra biofyziky, Prirodovedecka fakulta, UPJS Kosice, Slovensko
Abstrakt posteru si můžete stáhnout jako dokument typu MS Word
Diana Búzová, Peter Kasák, Daniel Jancura, Pavol Miškovský: Interaction of photosenzitizer hypericin with polyethylen glycol
Katedra biofyziky, UPJŠ Košice, Slovensko
Abstrakt přednášky si můžete stáhnout jako dokument typu MS Word
Alena Dancáková, Marek Šula, Lucia Pacáková, Jana Staničová, Gregor Bánó, Gabriela Fabriciová, Pavol Miškovský : The incorporation of Hypericin into artificial lipid membranes
Katedra biofyziky, Prírodovedecká fakulta, UPJS Košice, Slovensko
Abstrakt posteru si můžete stáhnout jako dokument typu MS Word
Lenka Bryndzová, Anton Mateašik, Zuzana Naďová, Pavol Miškovský: Aggregation effect of Hypericin in isolated mitochondria and U-87MG cell
Department of Biophysics UPJS in Kosice SR
Abstrakt posteru si můžete stáhnout jako dokument typu MS Word
Petr Honzík: Numerický model akustického pole v termoviskózním plynu: aplikace v audiometrii
Ústav biofyziky a informatiky, 1.LF Univerzita Karlova v Praze
Abstrakt přednášky si můžete stáhnout jako dokument typu MS Word
Stanislav Ďoubal, Petr Klemera, Monika Kuchařová, Petr Rejchrt: Reologické systémy s rozloženými parametry
Katedra biofyziky a fyzikální chemie, FaF UK v Hradci Králové
Abstrakt přednášky si můžete stáhnout jako dokument typu MS Word
Monika Kuchařová, Stanislav Ďoubal: Závislost deformace na namáhání (strain-stress curves) stěny aort
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Karlova Univerzita v Praze, Katedra biofyziky a fyzikální chemie
Abstrakt posteru si můžete stáhnout jako dokument typu MS Word
Jiří Záhora, Josef Hanuš, Josef Bukač, Iva Selke Krulichová, Pravoslav Stránský: Moodle a biostatistika na LFUK v Hradci Králové
Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Ústav lékařské biofyziky
Abstrakt přednášky si můžete stáhnout jako dokument typu MS Word
Katarína Kozlíková, Juraj Martinka: Spôsobuje repolarizácia predsiení opačnú polaritu segmentu PQ ako má vlna P na izointegrálových mapách?
Ústav lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny LF UK v Bratislave, Bratislava, SR
Abstrakt přednášky si můžete stáhnout jako dokument typu MS Word
Jaroslava Kymplová1, Peter Tichý2: Posouzení vhodnosti použití excimerového laseru k léčení
1Ústav biofyziky a informatiky 1.LF UK Praha, 2Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT Praha
Abstrakt přednášky si můžete stáhnout jako dokument typu MS Word
Tichý J, Běláček J, Charvát P, Novák M, Nykl M, Pecha O, Voleman M: Analýza a metodika měření laterality mozečku
Neurologická klinika a Ústav biofyziky a informatiky 1.LF UK Praha a VFN
Abstrakt přednášky si můžete stáhnout jako dokument typu MS Word
Petra Jedková1, Jiří Škvor2, Jiřina Mottlová1, Zuzana Novotná1: Stanovení distribuce a exkrece polyethylenglykolem stabilizovaných bioaktivních látek fluorescenčními metodami
1Katedra antropologie a genetiky člověka, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, 2Ústav biofyziky a informatiky, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze
Abstrakt přednášky si můžete stáhnout jako dokument typu MS Word
M. Škurlová , O. Pecha, J. Jurčovičová, J. Běláček, M. Novák : Biostatistická analýza behaviorálních projevů u animálního modelu artritidy
Ústav normální, patologické a klinické fyziologie 3. LF UK Praha; Ústav biofyziky a informatiky 1.LF UK Praha
Abstrakt přednášky si můžete stáhnout jako dokument typu MS Word
Jaroslav Majerník1, Michal Molčan2, Žaneta Majerníková1, Ján Sabo1: Monitorovanie stability postoja u pacientov s poruchami rovnováhy
1Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach, 2Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Abstrakt přednášky si můžete stáhnout jako dokument typu MS Word
Stránský, P.: Kategorie dat, platné číslice a vhodné statistické charakteristiky
Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové
Abstrakt přednášky si můžete stáhnout jako dokument typu MS Word
Pavol Jasem: Štúdium štruktúry a vlastností DNA izolovanej z nádorového tkaniva
Ústav lekárskej biofyziky, LF UPJŠ, Košice
Abstrakt posteru si můžete stáhnout jako dokument typu MS Word
Lengyel A., Klacsova M., Uhrikova D., Balgavy P.: Interakcia DNA s lipozómami v prítomnosti dvojmocných katiónov kovov alkalických zemín a prechodných kovov
Farmaceuticka fakulta UK, Odbojarov 10, 832 32 Bratislava
Abstrakt posteru si můžete stáhnout jako dokument typu MS Word
Csilla Uličná, Jozef Uličný: Quantitative modeling of TNFR1 pathway
Department of Biophysics, University of P.J.Šafárik, Košice, Slovak Republic
Abstrakt přednášky si můžete stáhnout jako dokument typu MS Word
Kateřina Langová, Jiří Gallo: Kaplan-Meierova analýza a metoda kumulativních incidencí v ortopedii
Ústav lékařské biofyziky, LF UP v Olomouci, Ortopedická klinika LF UP a FN Olomouc
Abstrakt posteru si můžete stáhnout jako dokument typu MS Word
Jan Dvořák, Jiřina Škorpíková, Jiří Fajkus, Michal Skrutek, Eva Majerová: Pulzní elektroforéza s přídavkem šumu v budicím signálu
Biofyzikální ústav, Lékařská fakulta, Masarykova Universita, Brno,ČR a Ústav experimentální biologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova Universita, Brno,ČR
Abstrakt přednášky si můžete stáhnout jako dokument typu MS Word
Hana Kolářová, Robert Bajgar, Kateřina Tománková, Svatopluk Binder, Jana Zapletalová, Kateřina Langová, David Korpas, Josef Hanuš, Lukáš Bolek: Využití moderních technologií ve výuce lékařské biofyziky a biostatistiky na lékařských fakultách Univerzity Palackého v Olomouci, Univerzity Karlovy v Hradci Králové a v Plzni
Ústav lékařské biofyziky LF UP v Olomouci, Ústav lékařské biofyziky LF UK v Hradci Králové, Ústav lékařské biofyziky LF UK v Plzni
Abstrakt posteru si můžete stáhnout jako dokument typu MS Word
Prof.RNDr. Josef Pešák, CSc.: vokální ústrojí
Děkanát LF UPOL
Abstrakt přednášky si můžete stáhnout jako dokument typu MS Word
Tomankova Katerina, Kolarova Hana, Binder Svatopluk, Kolar Petr: Cytotoxicity Effect of the Photodynamically Activated Sensitizers in vitro
Department of Medical Biophysics, Faculty of Medicine, Palacky University in Olomouc, Hnevotinska 3, 775 15 Olomouc
Abstrakt posteru si můžete stáhnout jako dokument typu MS Word
R Jakubova, A Míčková, M Buzgo, M Plencner, E Prosecká, E Filová, E Amler: Simple Drug Delivery System Based on PRP and PCL Nanofibres
Department of Biophysics, 2nd Faculty of Medicine, Charles University in Prague, Prague ; Laboratory of Tissue Engineering, Institute of Experimental Medicine, Academy of Sciences of the Czech Republic,v.v.i., Prague, CR
Abstrakt posteru si můžete stáhnout jako dokument typu MS Word
Michala Rampichová1,2 Lenka Martinová3 Andrea Míčková1,2 Eva Košťáková3 Eva Filová1 Eva Prosecká1,2 JiřiMichálek4,5 Martin Přádný4,5 David Lukáš3 Evžen Amler1,2 : Systém pro řízené dodávání léčiv na bázi nanovláken s imobilizovanými liposomy pro regeneraci chrupavky
1Laboratoř tkáňového inženýrství, Ústav experimentální medicíny AVČR, v. v. i., 2Ústav lékařské biofyziky, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, 3Technická univerzita v Liberci, Fakulta textilního inženýrství, Katedra netkaných textilií, 4Ústav makromolekulární chemie AVČR, v. v. i.
Abstrakt posteru si můžete stáhnout jako dokument typu MS Word
Eva Filová1, Michala Rampichová1,2, Lenka Martinová3, Andriy Lytvynets4, Jiří Uhlík5, Luděk Vajner5, Andrea Míčková1,2, Eva Prosecká1,2, Dušan Usvald6, Jan Motlík6, Evžen Amler1,2: Fibrínové matrice s nanovláknami regenerujú osteochondrálne defekty u prasiat.
1Ústav experimentální medicíny, Akademie věd České republiky (AVČR), v. v. i., Praha, 2Ústav biofyziky, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Praha, 3Textilní fakulta, Technická Univerzita v Liberci, Liberec, 4Fyziologický ústav, AVČR, v. v. i., Praha, 5Ústav histologie a embryologie, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Praha, 6Ústav žívočišné fyziologie a genetiky, AVČR, v. v. i., Liběchov
Abstrakt přednášky si můžete stáhnout jako dokument typu MS Word
Martin Plencner, Eva Prosecká, Michala Rampichová, Barbora East, Lucie Vysloužilová, Radka Jakubová, Hana Pokorná, Jiří Hoch, David Lukáš, Evžen Amler: Chirurgická síťka obohacená o nanovlákna pro operativní řešení incizionální kýly
Ústav lékařské biofyziky, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze; Laboratoř tkáňového inženýrství, Ústav experimentální medicíny AVČR, v. v. i., Praha; Chirurgická klinika, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze; Katedra netkaných textilií, Fakulta textilní, Technická univerzita v Liberci
Abstrakt posteru si můžete stáhnout jako dokument typu MS Word
Pavol Jasem: Vplyv nízkomolekulových aminokyselín na stabilitu a konformáciu DNA
Ústav lekárskej biofyziky, LF UPJŠ, Košice
Abstrakt posteru si můžete stáhnout jako dokument typu MS Word
Martin Zápotocký: Biologické oscilátory regulované mechano-senzorickou zpětnou vazbou
Ústav biofyziky a informatiky, 1. LF Univerzity Karlovy v Praze
Abstrakt přednášky si můžete stáhnout jako dokument typu MS Word
Ivo Hrazdira: Telemedicína a její perspektivy
Klinika zobrazovacích metod FN u Sv. Anny v Brně
Abstrakt přednášky si můžete stáhnout jako dokument typu MS Word
O. Pecha, M. Škurlová, J. Běláček, M. Novák, J. Jurčovičová: Biostatistická analýza behaviorálních projevů u animálního modelu artritidy - metodika
Ústav biofyziky a informatiky 1.LF UK Praha; Ústav normální, patologické a klinické fyziologie 3. LF UK Praha
Abstrakt posteru si můžete stáhnout jako dokument typu MS Word
Běláček J, Tichý J, Novák M, Nykl M, Pecha O, Voleman M: Měření laterality mozečku - metodika
Ústav biofyziky a informatiky a Neurologická klinika 1.LF UK a VFN Praha
Abstrakt posteru si můžete stáhnout jako dokument typu MS Word
Ladislav Doležal: Bezpečnost sonografie – současný stav z pohledu ECMUS
Ústav lékařské biofyziky LF UP v Olomouci
Abstrakt přednášky si můžete stáhnout jako dokument typu MS Word
Viera Jakušová1, Ivan Poliaček2, Ján Jakuš2: Risks of Ultraviolet Radiation - Knowledge and Health Protection of University Students.
1 The Department of Public Health, Jessenius Faculty of Medicine Comenius University in Martin, 2The Department of Medical Biophysics, Jessenius Faculty of Medicine Comenius University in Martin
Abstrakt si můžete stáhnout jako dokument typu MS Word
Miroslav Špunda: Elektronický podpis v NIS.
Ústav biofyziky a informatiky 1.LF UK
Abstrakt si můžete stáhnout jako dokument typu MS Word
Aleš Bourek1, Lenka Forýtková1, Anthony Staines2, Michael Rigby2, Anders Hjern2, Matilde Leopardi2, Ulrike Ravens-Sieberer Albus2: RICHE - A platform and inventory for child health research in Europe.
1Centrum pro kvalitu ve zdravotnictví LF MU v Brně, 2RICHE Consortium (www.childhealthresearch.eu)
Abstrakt si můžete stáhnout jako dokument typu MS Word
Tomáš Jindra, Jaroslav Dušek: Infračervené měření očních pohybů a akomodace za použití stimulačního hologramu.
Ústav biofyziky a informatiky 1.LF UK
Abstrakt si můžete stáhnout jako dokument typu MS Word
Růžička J., Bolek L., Beneš J., Štengl M.: Mechanizovaná kardio-pulmonální resuscitace
Lékařská fakulta UK v Plzni
Abstrakt přednášky si můžete stáhnout jako dokument typu MS Word
Dagmar Faktorová, Katarína Isteníková: The Possibilities of Cancerous Diseases Treatment by Highfrequency Electromagnetic Field.
Department of Measurement and Applied Electrical Engineering, Faculty of Electrical Engineering, University of Žilina, Žilina, Slovak Republic
Abstrakt si můžete stáhnout jako dokument typu MS Word
Vladimír Mašín1, Milan Bláha2: Změny plasmatického objemu pacientů při LDL-aferéze.
1Ústav lékařské biofyziky LF UK v Hradci Králové, 2Oddělení klinické hematologie FN v Hradci Králové
Abstrakt si můžete stáhnout jako dokument typu MS Word
Lenka Forýtková1, Martina Růžičková2, Petr Strnad3: Celotělová chladová terapie v České republice v roce 2010.
1Biofyzikální ústav LF MU v Brně, 2Přírodovědecká fakulta MU v Brně, 3DN FORMED Brno s.r.o
Abstrakt si můžete stáhnout jako dokument typu MS Word
Doleček M.: Dispečink urgentních příjmů ve Fakultní nemocnici Brno.
Oddělení urgentního příjmu KARIM Fakultní nemocnice v Brně Bohunicích
Abstrakt si můžete stáhnout jako dokument typu MS Word
Vlk D., Mornstein V.: Lékařská biofyzika, komunikační nástroj - terminologický základ pro všechny zdravotnické odbornosti:
Biofyzikální ústav LF MU v Brně
Abstrakt si můžete stáhnout jako dokument typu MS Word


upozornění: Texty zde uveřejněné nejsou stále ještě oficiálně akceptovány, jde pouze o vkládání textů. Oficiální seznam akceptovaných textů zde bude až od posledního týdne měsíce března.

Vkládat lze pouze soubory s příponou DOC, RFT nebo PDF. Nativní formát MS Wordu DOC je preferovaným souborovým typem. Pokud používáte jiný editor než MS Word a konverze do formátu DOC je pro vás problematická, konvertujte soubor do formáru RTF, formát PDF je spíše posledním řešením.

V případě problémů s vložením abstraktu kontaktujte mailem formol@med.muni.cz správce webu J. Šrámka.