Radiologický asistent

Předměty Přednášky Praktická cvičení Zkouška Teoretická cvičení

BRRF0121p Radiologická fyzika a radiobiologie (molekulární i klinická) I - přednáška

V průběhu přednášek i cvičení se studenti budou věnovat opakování či rozšíření základních středoškolských poznatků z matematiky a zejména fyziky, které budou doplněny zejména v oblasti jaderné fyziky, fyziky elektronového obalu a popisu vlnění v rozsahu nezbytném pro plné pochopení hlavních cílů předmětu. Výuku lze chápat jako hluboký teoretický základ pro rentgenové, radioizotopové, ultrazvukové a na magnetické rezonanci založené zobrazovací metody. Stejně tak slouží pro pochopení fyzikálního základu působení ionizujícího záření na živou hmotu (rizika plynoucí z ozáření a radioterapie).

BRRF0222p Radiologická fyzika a radiobiologie (molekulární i klinická) II - přednáška

Na konci tohoto kurzu, který je biofyzikálním pokračováním stejnojmenného kurzu vyučovaného v prvním semestru, bude student schopen: vysvětlit principy vybraných zobrazovacích a dalších fyzikálních metod v medicíně; porozumět působení ionizujícího záření na normální i nádorové tkáně; rozeznat rizika spojená z používáním ionizujícího záření v medicíně, a to jak pro pacienty, tak i pro zdravotnický personál; chápat fyzikální principy dozimetrie a rozumět dozimetrickým veličinám. V neposlední řadě budou diskutovány výhody, nevýhody, radiologická zátěž jednotlivých metod.

BRZB0211p Základy biofyziky - přednáška

Hlavními cíli tohoto předmětu jsou porozumění fyzikálním procesům v lidském organismu a pochopení vlivů fyzikálních faktorů na lidský organismus (působení elektromagnetických polí, mechanických sil a akustického vlnění). Dále je vysvětlen vznik a snímání bioelektrických signálu a v nejnutnějším rozsahu pojednáno o biofyzice smyslového vnímání (zrak, sluch). Zahrnuta jsou i východiska molekulární biofyziky a vybraných přístrojových laboratorních metod v rozsahu nutném pro studium jiných biomedicínských předmětů (např. mikroskopie).

Základní informace


Podmínky pro získání zápočtu

  • Absolvování všech předepsaných praktik a odevzdání protokolů ke každé úloze
  • Protokoly musí být vypracovány samostatně bez opisování
  • Celkové hodnocení protokolů lepší než nedostatečné
  • Celkové hodnocení znalostí, zkoušených během praktik, lepší než nedostatečné
  • Splnění zápočtového testu s výsledkem 10 bodů a více

Rozpis studentů na úlohy

Individuální rozpis studentů


Úlohy

Sylabus praktických úloh


Návody pro samostatné praktické úlohy

Zkouška BRRF0121p Radiologická fyzika a radiobiologie proběhne ústně na základě otázek, které budou postupně zveřejňovány vždy na konci přednáškových presentací.

Zápočet BRRF0121c Radiologická fyzika a radiobiologie bude udělen na základě pravidelné účasti a úspěšného zvládnutí jednoduchého testu.


Otázky ke zkoušce

Zkouškové otázky - I. semestr
Zkouškové otázky - Biofyzika pro radiologické asistenty - II. semestr
Zkouškové otázky - Radiologická fyzika a radiobiologie