SIMU tým

SIMU je postaveno na spolupráci, a tak veškeré akademické, technické i provozní potřeby zajišťují týmy dvou pracovišť Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Tyto týmy stojí za inovativní výukou, navzájem se skvěle doplňují a vytváří jedno z nejširších a nejlépe proškolených seskupení odborníků ve svém oboru. Společně tvoří SIMU.

ÚSTAV SIMULAČNÍ MEDICÍNY

Akademické pracoviště Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, zajišťující  komplexní metodické, znalostní a lektorské zázemí pro simulační výuku a kurzy. Vede doktorský studijní program a věnuje se grantové a vědecko-výzkumné činnosti.

Ústav simulační medicíny vede:

Tým ústavu

SIMULAČNÍ CENTRUM

Provozní a technické pracoviště Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, které pečuje o chod všech přístrojů, nástrojů, simulátorů i celé budovy a vytváří tak komplexní zázemí pro simulační výuku. Zajišťuje také komplexní podporu při výuce.

Simulační centrum vede:

TÝM centra

Ústav Simulační medicíny

Vedení ústavu

Petr Štourač

Přednosta I Vedoucí PS Doktorské studium a specializační vzdělávání


 • Přednosta také na Klinice dětské anesteziologie ve FN Brno.
 • Proděkan pro rozvoj a studium v klinických oborech všeobecného lékařství na LF MU.
 • V roce 2020 byl jmenován profesorem Anesteziologie, intenzivní medicíny a algeziologie.
 • Systematicky se věnuje i výchově studentů, a to zejména ve formě vedení disertačních prací.
 • Zakladatel výukového a publikačního portálu AKUTNĚ.CZ.
 • SIMU pro něj znamená kus života a naplnění vize, kterou se podařilo za pomoci skvělého, multidisciplinárního týmu zhmotnit.

Martina Kosinová

Zástupce přednosty I Vedoucí PS High-fidelity simulace


 • Absolventka doktorského studia v oboru ANIMAL na LF MU.
 • Habilitovala na LF MU na téma Kritické momenty anestezie rizikových pacientů v dětském věku a těhotenství.
 • Pracuje na Klinice dětské anesteziologie a resuscitace ve FN Brno a na Oddělení léčby bolesti FN Brno.
 • Je nedílnou součástí výukového a publikačního portálu AKUTNĚ.CZ.
 • Absolvovala řadu českých i zahraničních kurzů se zaměřením na moderní výukové metody v medicínských oborech, zejména na simulační medicínu.
 • Participace ve strukturách SIMU je pro ni příležitostí, jak převést sny z dob studií do reality.

Sekretariát

Irena Vaďurová

Sekretářka


 • Absolventka střední umělecké školy v Uherském Hradišti, obor užitá fotografie.
 • Pracovala jako asistentka na projektu Optimed, v Nadačním fondu dětské onkologie Krtek, a také jako sekretářka na KDAR FN Brno.
 • Na SIMU je od jeho zrodu, stará se o chod Ústavu simulační medicíny i Simulačního centra, od administrativy až po zajištění kurzů.
 • SIMU vnímá jako místo, kde je ráda a má možnost zde realizovat i své umělecké vášně.
 • Když nepečuje o chod SIMU, stará se o své dvě malé děti, fotí, sportuje a cestuje.

Eliška Mičánková


 • Absolventka Pedagogické fakulty MU.
 • Většinu své dosavadní praxe zasvětila organizaci a problematice vzdělávání lékařských, ale i nelékařských zdravotnických pracovníků.
 • Jako členka týmu Úseku vzdělávání ve FN Brno je spojovacím článkem mezi praxí v nemocnici a teorií na fakultě.
 • S celým týmem SIMU se podílí na organizační a technické podpoře při přípravě kurzů.
 • SIMU vnímá jako příležitost a současně výzvu, jak pomáhat lidem ve zdravotnictví být ještě lepší, než už nyní jsou.

Kristýna Lhotská

Sekretářka


 • Absolventka umělecké a průmyslové školy SŠPU Opava v oboru grafický design
 • Studentka Filozofické fakulty MU v oboru pedagogika
 • Zkušenosti doposud získávala na brigádách v různých firmách, kde pracovala například v administrativě, zákaznickém servisu a také v gastronomii.
 • Ve volném čase se věnuje grafickému a nehtovému designu, ráda navštěvuje vernisáže a výstavy. Relaxuje v přírodě, s přáteli a rodinou, nebo cvičením jógy. Věnuje se také dobrovolnictví na akcích.
 • Práce v SIMU pro ni znamená novou příležitost a výzvu.

Kristýna Putna

Sekretářka


 • Absolventka Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií MENDELU – obor Mezinárodní teritoriální studia
 • Pracovní zkušenosti získala na administrativních pozicích v drobných podnicích i korporátu
 • SIMU je pro ni zdrojem inspirace – vděčí mu za možnost zůstat v akademickém prostředí a participovat v přípravě kurzů, které vnímá jako velmi smysluplný projekt
 • Zajímá se o vše, co se vztahuje k historii i současnosti regionu Blízkého východu
 • Ráda čte, tancuje a poznává rozličné kultury

Simona Kašparová

Sekretářka


 • Absolventka Střední zdravotnické školy, obor farmaceutický laborant.
 • Většinu své dosavadní praxe zasvětila péči o klinická pracoviště z pozice sekretářky.
 • Propojuje činnost Ústavu simulační medicíny i Simulačního centra s Klinikou dětské anesteziologie a resuscitace ve FN Brno, dále také s Nadačním fondem AKUTNĚ.cz.
 • Mezi její hlavní záliby patří sport, konkrétně lyžování, koloběžka a kolo.

Pracovní skupiny

Vedoucí pracovních skupin

Daniel Schwarz

TBL/PBL a virtuální pacienti


 • Biomedicínský inženýr a CIO v Institutu biostatistiky a analýz, s.r.o. – spin-off společnosti Masarykovy univerzity.
 • Na univerzitě vyučuje v různých předmětech pro matematické biology a vede doktorandy v oboru Neurovědy.
 • Věnuje se projektům zaměřeným na technologie a pedagogiku ve vzdělávání lékařů a zdravotníků.
 • Stál u zrodu myšlenky sítě lékařských fakult MEFANET, od roku 2014 předsedá koordinační radě).
 • Silně ulpívá na představě použití virtuálních pacientů ve výuce mediků i v celoživotním vzdělávání lékařů. Právě proto si také velmi váží Simulačního centra.

Hana Harazim

Virtuální pacienti a AKUTNE.CZ


 • Absolventka doktorského studia v oboru Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie na LF MU.
 • Ve své dizertační práci se věnovala problematice anestezie a analgezie v porodnictví.
 • Pracuje na Klinice dětské anesteziologie a resuscitace ve FN Brno.
 • Vede tým lékařů a studentů, kteří pro výukový a publikační portál AKUTNĚ.CZ tvoří nové interaktivní výukové pomůcky - virtuální pacienty.
 • Vzdělávání studentů medicíny moderními výukovými metodami vnímá jako způsob, jak skutečně zachránit spousty lidských životů.

Jana Djakow

Adult teaching and learning/ERC


 • Absolventka doktorského studia v oboru Fyziologie a patofyziologie člověka na 2. LF UK v Praze, kde taktéž atestovala z oboru dětské lékařství.
 • Věnuje se zejména intenzivní péči o děti.
 • Působí ve výborech České resuscitační rady a Evropské resuscitační rady (ERC) pro resuscitaci dětí a je spoluautorkou Evropských doporučených postupů pro resuscitaci 2021.
 • Je vedoucí kurzů ERC základní i rozšířené resuscitace a instruktorských kurzů zaměřených na vzdělávání dospělých, má zkušenosti z mnoha kurzů vedených u nás i v zahraničí.
 • SIMU pro ni představuje další krok jak posunout hranice možného ve vzdělávání studentů, zdravotníků i lektorů.

Martin Komenda

SIMUportfolio a OSCE


 • Absolvent Fakulty informatiky MU.
 • Vedoucí týmu webstudia na Institutu biostatistiky a analýz Lékařské fakulty.
 • Dlouhodobě se věnuje moderním informačním technologiím a jejich použití ve výuce medicíny.
 • Zodpovědný za vývoj a implementaci integrační platformy SIMUportfolio společně se zavedením nových metod, které jsou použitelné při hodnocení znalostí studentů (OSCE: objektivní strukturované klinické zkoušení).
 • Příležitost stát u zrodu Simulačního centra pro něj znamená novou výzvu, zapojení se do velkého týmu napříč odbornostmi a možnost vlastní seberealizace.

Martin Janků

Propedeutika


 • Absolvent medicíny na LF MU, od roku 2020 pracuje jako anesteziolog na Klinice dětské anestezie a resuscitace FN Brno.
 • Během studia pomáhal rozšiřovat obzory a vzdělávání mediků z ČR i zahraničí v rámci projektů mezinárodní organizace IFMSA i mimo ni.
 • Věří, že učitel, který ovlivní svou prací tisíce studentů medicíny, může mít dosah na několik generací pacientů.
 • Vědomí toho, že pomáhá vytvářet ještě lepších generaci mladých lékařů mu dává smysl a sílu dělat to, na čem s týmem Propedeutiky pracují.

Martina Žižlavská

Propedeutika


 • Lékařka interního oddělení Nemocnice Milosrdných bratří
 • Od roku 2017 se věnuje inovacím výuky Propedeutiky
 • Vede tým zajišťující výuku Propedeutiky v SIMU, zajišťuje školení výukových dovedností týmu studentských lektorů v oblasti facilitace team-based learning, debriefingu, zpětné vazby a výuky praktických dovedností
 • Aktivity v SIMU pro ni znamenají možnost kvalitně připravit budoucí lékaře na klinickou praxi, motivovat a pomáhat celým generacím mediků k jejich profesnímu i osobnímu rozvoji

Tereza Prokopová

První pomoc


 • Lékařka na Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Brno.
 • Na LF MU vyučuje předměty První pomoc, Intenzivní medicína a Propedeutika.
 • Je jedním ze zakladatelů Simulačního kurzu První pomoci a následně také pracovní skupiny vedoucí simulační výuku předmětu První pomoc cvičení.
 • Práce v SIMU pro ni znamená možnost zdokonalovat se v simulační výuce.

Jan Dvořáček

NLZP a provoz


 • Magisterské vzdělání v oboru Ošetřovatelství v intenzivní péči.
 • Ředitel Simulačního centra.
 • 10 let praxe v urgentní a intenzivní medicíně.
 • Povoláním působil také jako zdravotnický záchranář.
 • Simulační centrum považuje za skvělou příležitost nejen pro osobní rozvoj, ale především ke zlepšení bezpečnosti pacientů.

Tereza Vafková

Debriefing


 • Absolventka Všeobecného lékařství na Lékařské fakultě MU.
 • Pracuje na Klinice komplexní onkologické péče Masarykova onkologického ústavu.
 • Absolvovala řadu zahraničních kurzů se zaměřením na vzdělávání v medicíně a výuku dospělých (Essential Skills in Medical Education), debriefing a clinical debriefing (The Master Debriefer Course, The Clinical Debriefer Course).
 • Práce v SIMU je pro ni příležitost pomoci formovat výuku mediků a přispět k rozvoji feedback culture v medicíně.

Koordinátoři

Daniel Barvík

koordinátor Simulačních kurzů První pomoci


 • Lékař Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Brno a LF MU.
 • Člen týmu projektu Student as Teacher, kde se podílí na přípravě a koordinaci studentských lektorů pro výuku první pomoci.
 • Vedoucí týmu lektorů Simulačního kurzu první pomoci na LF MU.
 • Absolvent kurzu ALS a Full Instructor kurzu EPALS Evropské resuscitační rady.
 • V týmu techniků interaktivní výuky se dříve věnoval high fidelity simulacím, nyní se zabývá především zabezpečením výuky a dílčích projektů.
 • Ve volném čase se věnuje běhání, horské turistice a lezení na umělé stěně.

Tamara Skříšovská

koordinátorka SIMUniversity


 • Doktorandka studijního programu Simulace v medicíně, ve své práci se věnuje tématu medicínských chyb
 • Pracuje na Klinice dětské anesteziologie a resuscitace ve FN Brno
 • Členka vedení výukového a edukačního portálu AKUTNĚ.CZ, kde spolupracuje na sekci Monitoring článků
 • Metodička metod kolaborativního učení
 • Součásná Vice-prezidentka SESAM (Society for Simulation in Europe)
 • Práce na SIMU ji přináší nové výzvy a možnosti seberozvoje v rámci andragogiky a moderních výukových metod

Václav Vafek

koordinátor pre-learningů


 • absolvent Všeobecného lékařství na Lékařské fakultě MU
 • anesteziolog na Klinice dětské anesteziologie a resuscitace FN Brno
 • člen pracovní skupiny předmětu První pomoc cvičení
 • podílí se na postgraduálních kurzech z oblasti péče o kriticky nemocné dětské pacienty
 • Věří, že SIMU je místo, ze kterého studenti odchází s pocitem, že efektivní týmová spolupráce a komunikace jsou pro kvalitní péči o pacienta zásadní.
Simulační centrum

Vedení centra

Jan Dvořáček

Ředitel


 • Magisterské vzdělání v oboru Ošetřovatelství v intenzivní péči.
 • 10 let praxe v urgentní a intenzivní medicíně.
 • Povoláním působil také jako zdravotnický záchranář.
 • Zodpovědný za činnosti Simulačního centra od chystání pomůcek k výuce až po ovládání nejmodernějších simulátorů.
 • Simulační centrum považuje za skvělou příležitost nejen pro osobní rozvoj, ale především ke zlepšení bezpečnosti pacientů.

Lenka Divišová

Zástupce ředitele pro výuku


 • Absolventka VFU v oboru Bezpečnost a kvalita potravin.
 • Pracovala 15 let v toxikologické laboratoři VFU, vyučovala předmět Toxikologie potravin, také působila jako asistent manažera, administrativní pracovník a odborný pracovník u tří OPVK projektů, od roku 2019 pak na LF MU jako asistent projektu, technik interaktivní výuky, facilitátor TBL výuky v předmětu TZKM.
 • Práce v SIMU pro ni znamená možnost podílet se na něčem jedinečném, výstup z komfortní zóny a stereotypu, trendy obor a skvělý tým.

Jiří Travěnec

Zástupce ředitele pro technologie


 • Absolvent oboru Počítačová grafika a multimédia na FIT VUT v Brně.
 • 15 let praxe v IT, od roku 2017 součástí týmu Simulačního centra.
 • Na SIMU pečuje spolu s týmem techniků o simulační, AV a IT vybavení a provoz.
 • Jeho motorem je možnost podílet se na provozu největšího simulačního centra a inovace v moderním oboru simulační medicíny, kterým se může věnovat díky excelentnímu prostředí a doktorskému programu.

Libor Dundáček

Provozní manažer budovy


 • Profesí stavební technik.
 • 16 let pracoval jako technický manažer sítě lékáren Dr. Max.
 • Pečuje o budovu a zázemí Simulačního centra.
 • Pro práci v SIMU ho motivovala potřeba změny a touha zkusit něco nového.

Sekretariát

Irena Vaďurová

Sekretářka


 • Absolventka střední umělecké školy v Uherském Hradišti, obor užitá fotografie.
 • Pracovala jako asistentka na projektu Optimed, v Nadačním fondu dětské onkologie Krtek, a také jako sekretářka na KDAR FN Brno.
 • Na SIMU je od jeho zrodu, stará se o chod Ústavu simulační medicíny i Simulačního centra, od administrativy až po zajištění kurzů.
 • SIMU vnímá jako místo, kde je ráda a má možnost zde realizovat i své umělecké vášně.
 • Když nepečuje o chod SIMU, stará se o své dvě malé děti, fotí, sportuje a cestuje.

Eliška Mičánková


 • Absolventka Pedagogické fakulty MU.
 • Většinu své dosavadní praxe zasvětila organizaci a problematice vzdělávání lékařských, ale i nelékařských zdravotnických pracovníků.
 • Jako členka týmu Úseku vzdělávání ve FN Brno je spojovacím článkem mezi praxí v nemocnici a teorií na fakultě.
 • S celým týmem SIMU se podílí na organizační a technické podpoře při přípravě kurzů.
 • SIMU vnímá jako příležitost a současně výzvu, jak pomáhat lidem ve zdravotnictví být ještě lepší, než už nyní jsou.

Kristýna Lhotská

Sekretářka


 • Absolventka umělecké a průmyslové školy SŠPU Opava v oboru grafický design
 • Studentka Filozofické fakulty MU v oboru pedagogika
 • Zkušenosti doposud získávala na brigádách v různých firmách, kde pracovala například v administrativě, zákaznickém servisu a také v gastronomii.
 • Ve volném čase se věnuje grafickému a nehtovému designu, ráda navštěvuje vernisáže a výstavy. Relaxuje v přírodě, s přáteli a rodinou, nebo cvičením jógy. Věnuje se také dobrovolnictví na akcích.
 • Práce v SIMU pro ni znamená novou příležitost a výzvu.

Kristýna Putna

Sekretářka


 • Absolventka Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií MENDELU – obor Mezinárodní teritoriální studia
 • Pracovní zkušenosti získala na administrativních pozicích v drobných podnicích i korporátu
 • SIMU je pro ni zdrojem inspirace – vděčí mu za možnost zůstat v akademickém prostředí a participovat v přípravě kurzů, které vnímá jako velmi smysluplný projekt
 • Zajímá se o vše, co se vztahuje k historii i současnosti regionu Blízkého východu
 • Ráda čte, tancuje a poznává rozličné kultury

Simona Kašparová

Sekretářka


 • Absolventka Střední zdravotnické školy, obor farmaceutický laborant.
 • Většinu své dosavadní praxe zasvětila péči o klinická pracoviště z pozice sekretářky.
 • Propojuje činnost Ústavu simulační medicíny i Simulačního centra s Klinikou dětské anesteziologie a resuscitace ve FN Brno, dále také s Nadačním fondem AKUTNĚ.cz.
 • Mezi její hlavní záliby patří sport, konkrétně lyžování, koloběžka a kolo.

Technici interaktivní výuky

Kateřina Kovaříková

Technička interaktivní výuky


 • Vystudovala magisterský obor Ošetřovatelství a několik let pracovala nejprve na traumatologii a poté na ARO ve Fakultní nemocnici.
 • Podílela se na výuce sester na NCO NZO a také na katedře Ošetřovatelství LF MU.
 • Pracuje také na Fakultě sportovních studií v laboratoři tělovýchovného lékařství, kde provádí zátěžové testy u profesionálních sportovců, i laické veřejnosti a je fitness trenérkou.
 • Získávání nových poznatků úzce propojené s praxi jí vždy dávalo největší smysl, i proto se přidala do SIMU týmu.

Hana Šperková

Technička interaktivní výuky


 • Absolventka bakalářského oboru zdravotnický záchranář.
 • Specializační vzdělání v oboru Záchranář pro urgentní medicínu.
 • Působila jako zdravotnický záchranář ve výjezdové skupině u Zdravotnické záchranné služby a na zdravotnickém operačním středisku.
 • V NCO NZO působí jako lektor certifikovaného kurzu Operační řízení přednemocniční neodkladné péče.
 • SIMU vnímá jako novou příležitost, jak předat své klinické a pedagogické zkušenosti studentům a možnost vzdělávat a inspirovat se od kolegů z různých odvětví medicíny.

Juraj Ovčík

Technik interaktivní výuky


 • Magisterské vzděláni v oboru management v ošetřovatelství.
 • Specializační vzdělání v oboru Anestezie, Resuscitaci a Intenzivní péče NCO a NZO. Absolvent certifikovaných kurzů BLS, ALS, PALS - Saudská Arábie.
 • 22 let pracuje na klinice Anesteziologie, Resuscitace a Intenzivní Medicíny v ČR i v zahraničí.
 • Zajišťuje externí výuku na LF MU v oboru Intenzivní medicína a působí i jako mentor pro zahraniční studenty.
 • Simulační medicína pro něj znamená prestiž a možnost učit se a zkoušet nové trendy jak ve výuce, tak v poskytovaní péče.

Markéta Zemanová

Technička interaktivní výuky


 • Vysokoškolské vzdělání v oboru Porodní asistentka a v oboru Učitelství zdravotnických předmětů.
 • Specializační vzdělání v oboru Intenzivní péče NCONZO Brno.
 • 20 let praxe jako porodní asistentka se širokou škálou vzdělání, které jí umožňuje poskytovat bohatý rozsah péče, vycházející z hluboké znalosti vysoce specializované medicínské péče podpořený lidským přístupem.
 • Simulační medicínu vnímá jako příležitost, kdy je možné udělat chybu, ze které je možné se poučit.
 • SIMU je pro ni příležitost, budoucnost a bezpečná, kvalitní péče.

Klára Gebauerová

Technička interaktivní výuky


 • Absolventka Střední zdravotnické školy, aktuálné studentka VŠ v oboru Všeobecná sestra.
 • Praxí sestra na urgentním přijmu a na mezioborové JIP na Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny.
 • Na práci v SIMU ji baví poznávání nových technologií a učení se novým věcem.
 • V simulační medicíně vidí budoucnost.

Kateřina Menšíková

Technička interaktivní výuky


 • Absolventka magisterského studia v oboru Ošetřovatelství se specializací na ARIP.
 • Členka Mezinárodní asociace Bazální stimulace a lektorka konceptu Bazální stimulace dle Prof. A. Fröhlicha.
 • Praxi má jako sestra v oboru Anestezie, resuscitace a intenzivní medicína a v oblasti sociálních služeb v péči o klienty s Alzheimerovou demencí.
 • Práci v SIMU vnímá jako příležitostí učit se pomocí nejnovějších technologií, rozvíjet své znalosti, dovednosti a také možností vnímat výuku všemi smysly.

Petr Polman

Technik interaktivní výuky


 • Absolvent bakalářského studia v jevištních technologiích, kterým se věnoval většinu své profesní kariéry.
 • Pracoval jako mistr zvuku v divadlech, audiovizuální technik a asistent zvuku – mikrofonista v ČT a na externí spolupráci s mnoha dalšími společnostmi.
 • SIMU se mu stalo novým jevištěm, kde může svůj potenciál jako technik interaktivní výuky uplatňovat.
 • Mimo SIMU se věnuje rodině, přátelům, muzice a technice, která k ní patří.

Romana Janků

Technička interaktivní výuky


 • Absolventka Vysoké školy v Jihlavě, obor Všeobecná sestra se specializací na pediatrii.
 • Pracuje také jako anesteziologická sestra na KDAR v Dětské nemocnici FN Brno.
 • Práce v Simulačním centru ji baví pro její rozmanitost, učí spoustu nových věcí, které ji posouvají dál v jejím profesním životě a úžasný kolektiv lidí vnímá jen jako třešničku na dortu.

Dávid Bublavý

Technik interaktivní výuky


 • Student oboru všeobecného lékařství se zájmem o oblast anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny.
 • Ve volném čase je dobrovolným hasičem a rád cestuje.
 • SIMU je pro něj skutečná změna ve výuce medicíny směrem k lepšímu a taktéž v rozvoji vlastních dovedností.

Petra Kratochvílová

Technička interaktivní výuky


 • Zdravotní sestra se specializací v intenzivní péči, s vysokoškolským vzděláním a dlouholetou praxí na dvou největších resuscitačních klinikách v Brně.
 • Má zkušenosti s výukou sester na Lékařské fakultě a v postgraduálním vzdělávání.
 • Práci v Simulačním centru považuje za možnost osobního rozvoje a zásadní krok ve vzdělávání studentů a zdravotníků.

Kamila Bošáková

Technička interaktivní výuky


 • Absolventka magisterského studia na LF MU v oboru Intenzivní péče. V roce 2020 obhajoba rigorózní práce v oboru Sociální práce ve zdravotnictví.
 • Specializační vzdělání v oboru Anestezie, Resuscitace a Intenzivní péče na NCO NZO.
 • Absolventka certifikovaných kurzů ALS, EPALS.
 • 22 let praxe v urgentní medicíně, z toho 7 let na Záchranné službě jako operátor Krajského zdravotnického operačního střediska.
 • Působí jako lektor První pomoci u laické i odborné veřejnosti.
 • SIMU vnímá jako novou metodu výuky. Vidí v ní budoucnost neomezených možností.

Ferdinand Varga

Technik interaktivní výuky


 • Absolvent magisterského studia v oboru Biomedicínská fyzika na UK v Bratislavě.
 • Doktorát a pedagogickou praxi v oboru Biofyzika získal na 2.LF UK v Praze.
 • Od roku 2011 má praxi v oblasti medicínských simulací a od 2016 je součástí týmu SIMU.
 • Na SIMU se podílí zejména na výběru a obstarávání materiálně-technického vybavení.
 • Na SIMU si cení a váží především rozsah a úroveň implementace současných technických a metodických postupů v medicínském a zdravotnickém vzdělávání, profesionalitu, kolegialitu a nasazení realizačního týmu.

Jan Šulák

Technik interaktivní výuky


 • Absolvoval jevištní technologii na JAMU, kde dále studoval i audiovizuální tvorbu a v průběhu studia strávil půl roku na zahraniční stáži na TEAK ve Finsku.
 • Pracoval v České televizi jako asistent zvuku a technik televizní techniky.
 • Věnuje se fotografii, tvorbě projekcí, PR videí a audiovizuálních záznamů.
 • Absolvoval certifikované taktické kurzy TECC.
 • SIMU vnímá jako přesah vůči společnosti, kde se teorie propojuje s praxí a budoucím lékařům umožňuje výjimečný rozvoj v profesionálním prostředí.
 • Baví ho vojenská historie, je fanda outdooru a vaření na ohni.

Petra Hájková

Technička interaktivní výuky


 • Absolventka střední zdravotnické školy, obor dětská sestra.
 • Dlouholetá praxe na dětském oddělení v zahraničí – neonatologie až děti/mládež do 18 let.
 • 2020 získala magisterský titul na Pedagogické fakultě MU Brno v oboru učitelství německého jazyka.
 • SIMU vnímá jako příležitost poznat nové výukové metody, kde se úzce prolíná teorie s praktickým procvičením bez rizika pro pacienta.

Martin Knápek

Technik interaktivní výuky


 • Absolvent VOŠZ Brno, obor zdravotnický zdravotnický záchranář.
 • Praxi začínal na ARO Úrazové nemocnice v Brně, v současnosti na KARIM ve Fakultní nemocnici Brno.
 • Absolvent certifikovaných kurzů a několika soutěží zaměřených na urgentní medicínu a první pomoc.
 • Ve volném čase ho baví hudba, cestování, sport a gastronomie
 • SIMU vnímá jako příležitost, moře možností výuky za využití nejnovějších technologií, možnost podílet se na změně ve výuce studentů a zdravotníků, ale také zažít si věci, které ho posunou v profesním životě.

Veronika Justrová

Technička interaktivní výuky


 • Absolventka MU v oborech Aplikovaná biofyzika a Radiologický asistent
 • Během studií pracovala jako radiologická asistentka na KRNM FN Brno, ORF MOÚ, byla na stáži v nemocnici na Islandu a zajímala se o zapojení do vědeckých aktivit
 • SIMU je pro ni možnost propojení technického a zdravotnického vzdělání s vítanou nutností se neustále sebevzdělávat o které se jí ani nesnilo a zároveň možností se podílet na vzdělání další zdravotnické generace, to vše v příjemném kolektivu

Veronika Kamenská

Technička interaktivní výuky


 • Studentka Biomedicínského inženýrství a bioinformatiky na Vysokém učení technickém v Brně.
 • Mimo SIMU je předsedkyní neziskové organizace Nepanikař, krizová interventka a věnuje se vrcholově karate.
 • SIMU je pro ni nová a jedinečná zkušenost a takový jiný vesmír. Oceňuje inovativní přístupy k výuce a skvělý tým kolegů.

Michal Jakubů

Technik interaktivní výuky


 • Magisterské vzdělání v oboru Management zdravotnictví na UPOL
 • Specializační vzdělání v oboru Záchranář pro urgentní medicínu
 • 18 let praxe jako zdravotnický záchranář, z toho 12 let jako záchranář na LZS a 9 let jako lektor v oblasti PNP
 • Instruktor kurzu PHTLS ve FN Hradec Králové, absolvent kurzů ERC - GIC, ALS, EPALS, NLS
 • SIMU vnímá jako možnost podílet se na výuce zdravotnických pracovníků v podmínkách špičkové simulační medicíny a také možnost sám sebe neustále vzdělávat

Martina Bruzlová

Technička interaktivní výuky, Metodička týmového učení


 • Vystudovala Religionistiku na FF MU.
 • Její profesní život vždy spojuje komunikaci a vzdělávání. Pracovala jako lektorka, lifestyle kouč v preventivním programu ve FNUSA Brno, organizuje vědecko-popularizační projekt Science slam MUNI.
 • Její hlavní náplní je příprava a facilitace Team Based Learning výuky.
 • SIMU vidí jako unikátní prostor pro nové metody výuky. Chce přispět k tomu, aby teoretické předměty byly inovativní a přinášely zážitek.

AV/IT technici

Igor Kuba

AV/IT technik


 • Absolvent fakulty informatiky a elektrotechniky na Technické univerzitě v Košicích.
 • Ve své profesní praxi se věnoval výpočetní technice a programování webových stránek.
 • Baví ho různorodost jeho práce, kdy řeší počítače, které jsou součástí simulační techniky, fotí a natáčí výukové materiály, nebo programuje aplikace, které pomáhají při výuce.
 • Pro práci v SIMU jej motivoval blízký vztah k informačním technologiím a informatiku v simulační medicíně vnímá jako výzvu.

Michal Šemora

AV/IT technik


 • Absolvent střední školy elektro, obor slaboproud mechanik elektronik.
 • Působil ve společnosti AV Media, kde zajišťoval techniku na kongresech, konferencích a výstavách po celé Evropě.
 • Následně měl ve společnosti AVT Group na starost chod brněnské pobočky, organizaci a zajišťování instalací AV techniky na větších projektech, jako například rekonstrukci Janáčkova divadla, Instalaci techniky v Mahenově divadle, Městském divadle ale i na FF MU, LF MU i PED MU.
 • SIMU je pro něj nová příležitost, změna a motivace. Cítí, že zde má možnost rozšíření vědomostí a náplně práce v jedinečném prostředí a kolektivu.

Chcete se stát součástí SIMU týmů? Podívejte se koho aktuálně hledáme a dejte nám o sobě vědět.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info