SIMU tým

SIMU je postaveno na spolupráci, a tak veškeré akademické, technické i provozní potřeby zajišťují týmy dvou pracovišť Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Tyto týmy stojí za inovativní výukou, navzájem se skvěle doplňují a vytváří jedno z nejširších a nejlépe proškolených seskupení odborníků ve svém oboru. Společně tvoří SIMU.

ÚSTAV SIMULAČNÍ MEDICÍNY

Akademické pracoviště Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, zajišťující  komplexní metodické, znalostní a lektorské zázemí pro simulační výuku a kurzy. Vede doktorský studijní program a věnuje se grantové a vědecko-výzkumné činnosti.

Ústav simulační medicíny vede:

Tým ústavu

SIMULAČNÍ CENTRUM

Provozní a technické pracoviště Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, které pečuje o chod všech přístrojů, nástrojů, simulátorů i celé budovy a vytváří tak komplexní zázemí pro simulační výuku. Zajišťuje také komplexní podporu při výuce.

Simulační centrum vede:

TÝM centra

Ústav Simulační medicíny

Vedení ústavu

Petr Štourač

Přednosta I Vedoucí PS Doktorské studium a specializační vzdělávání


 • Přednosta také na Klinice dětské anesteziologie ve FN Brno.
 • Proděkan pro rozvoj a studium v klinických oborech všeobecného lékařství na LF MU.
 • V roce 2020 byl jmenován profesorem Anesteziologie, intenzivní medicíny a algeziologie.
 • Systematicky se věnuje i výchově studentů, a to zejména ve formě vedení disertačních prací.
 • Zakladatel výukového a publikačního portálu AKUTNĚ.CZ.
 • SIMU pro něj znamená kus života a naplnění vize, kterou se podařilo za pomoci skvělého, multidisciplinárního týmu zhmotnit.

Martina Kosinová

Zástupce přednosty I Vedoucí PS High-fidelity simulace


 • Absolventka doktorského studia v oboru ANIMAL na LF MU.
 • Habilitovala na LF MU na téma Kritické momenty anestezie rizikových pacientů v dětském věku a těhotenství.
 • Pracuje na Klinice dětské anesteziologie a resuscitace ve FN Brno a na Oddělení léčby bolesti FN Brno.
 • Je nedílnou součástí výukového a publikačního portálu AKUTNĚ.CZ.
 • Absolvovala řadu českých i zahraničních kurzů se zaměřením na moderní výukové metody v medicínských oborech, zejména na simulační medicínu.
 • Participace ve strukturách SIMU je pro ni příležitostí, jak převést sny z dob studií do reality.

Sekretariát

Pracovní skupiny

Vedoucí pracovních skupin

Daniel Schwarz

TBL/PBL a virtuální pacienti


 • Biomedicínský inženýr a CIO v Institutu biostatistiky a analýz, s.r.o. – spin-off společnosti Masarykovy univerzity.
 • Na univerzitě vyučuje v různých předmětech pro matematické biology a vede doktorandy v oboru Neurovědy.
 • Věnuje se projektům zaměřeným na technologie a pedagogiku ve vzdělávání lékařů a zdravotníků.
 • Stál u zrodu myšlenky sítě lékařských fakult MEFANET, od roku 2014 předsedá koordinační radě).
 • Silně ulpívá na představě použití virtuálních pacientů ve výuce mediků i v celoživotním vzdělávání lékařů. Právě proto si také velmi váží Simulačního centra.

Hana Harazim

Virtuální pacienti a AKUTNE.CZ


 • Absolventka doktorského studia v oboru Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie na LF MU.
 • Ve své dizertační práci se věnovala problematice anestezie a analgezie v porodnictví.
 • Pracuje na Klinice dětské anesteziologie a resuscitace ve FN Brno.
 • Vede tým lékařů a studentů, kteří pro výukový a publikační portál AKUTNĚ.CZ tvoří nové interaktivní výukové pomůcky - virtuální pacienty.
 • Vzdělávání studentů medicíny moderními výukovými metodami vnímá jako způsob, jak skutečně zachránit spousty lidských životů.

Jana Djakow

Adult teaching and learning/ERC


 • Absolventka doktorského studia v oboru Fyziologie a patofyziologie člověka na 2. LF UK v Praze, kde taktéž atestovala z oboru dětské lékařství.
 • Věnuje se zejména intenzivní péči o děti.
 • Působí ve výborech České resuscitační rady a Evropské resuscitační rady (ERC) pro resuscitaci dětí a je spoluautorkou Evropských doporučených postupů pro resuscitaci 2021.
 • Je vedoucí kurzů ERC základní i rozšířené resuscitace a instruktorských kurzů zaměřených na vzdělávání dospělých, má zkušenosti z mnoha kurzů vedených u nás i v zahraničí.
 • SIMU pro ni představuje další krok jak posunout hranice možného ve vzdělávání studentů, zdravotníků i lektorů.

Martin Komenda

SIMUportfolio a OSCE


 • Absolvent Fakulty informatiky MU.
 • Vedoucí týmu webstudia na Institutu biostatistiky a analýz Lékařské fakulty.
 • Dlouhodobě se věnuje moderním informačním technologiím a jejich použití ve výuce medicíny.
 • Zodpovědný za vývoj a implementaci integrační platformy SIMUportfolio společně se zavedením nových metod, které jsou použitelné při hodnocení znalostí studentů (OSCE: objektivní strukturované klinické zkoušení).
 • Příležitost stát u zrodu Simulačního centra pro něj znamená novou výzvu, zapojení se do velkého týmu napříč odbornostmi a možnost vlastní seberealizace.

Martin Janků

Propedeutika


 • Absolvent medicíny na LF MU, od roku 2020 pracuje jako anesteziolog na Klinice dětské anestezie a resuscitace FN Brno.
 • Během studia pomáhal rozšiřovat obzory a vzdělávání mediků z ČR i zahraničí v rámci projektů mezinárodní organizace IFMSA i mimo ni.
 • Věří, že učitel, který ovlivní svou prací tisíce studentů medicíny, může mít dosah na několik generací pacientů.
 • Vědomí toho, že pomáhá vytvářet ještě lepších generaci mladých lékařů mu dává smysl a sílu dělat to, na čem s týmem Propedeutiky pracují.

Tereza Vafková

Debriefing


 • Absolventka Všeobecného lékařství na Lékařské fakultě MU.
 • Pracuje na Klinice komplexní onkologické péče Masarykova onkologického ústavu.
 • Absolvovala řadu zahraničních kurzů se zaměřením na vzdělávání v medicíně a výuku dospělých (Essential Skills in Medical Education), debriefing a clinical debriefing (The Master Debriefer Course, The Clinical Debriefer Course).
 • Práce v SIMU je pro ni příležitost pomoci formovat výuku mediků a přispět k rozvoji feedback culture v medicíně.

Tereza Prokopová

První pomoc


 • Lékařka na Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Brno.
 • Na LF MU vyučuje předměty První pomoc, Intenzivní medicína a Propedeutika.
 • Je jedním ze zakladatelů Simulačního kurzu První pomoci a následně také pracovní skupiny vedoucí simulační výuku předmětu První pomoc cvičení.
 • Práce v SIMU pro ni znamená možnost zdokonalovat se v simulační výuce.

Jan Dvořáček

NLZP a provoz


 • Magisterské vzdělání v oboru Ošetřovatelství v intenzivní péči.
 • Ředitel Simulačního centra.
 • 10 let praxe v urgentní a intenzivní medicíně.
 • Povoláním působil také jako zdravotnický záchranář.
 • Simulační centrum považuje za skvělou příležitost nejen pro osobní rozvoj, ale především ke zlepšení bezpečnosti pacientů.
Simulační centrum

Vedení centra

Jan Dvořáček

Ředitel


 • Magisterské vzdělání v oboru Ošetřovatelství v intenzivní péči.
 • 10 let praxe v urgentní a intenzivní medicíně.
 • Povoláním působil také jako zdravotnický záchranář.
 • Zodpovědný za činnosti Simulačního centra od chystání pomůcek k výuce až po ovládání nejmodernějších simulátorů.
 • Simulační centrum považuje za skvělou příležitost nejen pro osobní rozvoj, ale především ke zlepšení bezpečnosti pacientů.

Lenka Divišová

Zástupce ředitele pro výuku


 • Absolventka VFU v oboru Bezpečnost a kvalita potravin.
 • Pracovala 15 let v toxikologické laboratoři VFU, vyučovala předmět Toxikologie potravin, také působila jako asistent manažera, administrativní pracovník a odborný pracovník u tří OPVK projektů, od roku 2019 pak na LF MU jako asistent projektu, technik interaktivní výuky, facilitátor TBL výuky v předmětu TZKM.
 • Práce v SIMU pro ni znamená možnost podílet se na něčem jedinečném, výstup z komfortní zóny a stereotypu, trendy obor a skvělý tým.

Libor Dundáček

Provozní manažer budovy


 • Profesí stavební technik.
 • 16 let pracoval jako technický manažer sítě lékáren Dr. Max.
 • Pečuje o budovu a zázemí Simulačního centra.
 • Pro práci v SIMU ho motivovala potřeba změny a touha zkusit něco nového.

Sekretariát

Technici interaktivní výuky

Kateřina Kovaříková

Technička interaktivní výuky


 • Vystudovala magisterský obor Ošetřovatelství a několik let pracovala nejprve na traumatologii a poté na ARO ve Fakultní nemocnici.
 • Podílela se na výuce sester na NCO NZO a také na katedře Ošetřovatelství LF MU.
 • Pracuje také na Fakultě sportovních studií v laboratoři tělovýchovného lékařství, kde provádí zátěžové testy u profesionálních sportovců, i laické veřejnosti a je fitness trenérkou.
 • Získávání nových poznatků úzce propojené s praxi jí vždy dávalo největší smysl, i proto se přidala do SIMU týmu.

Hana Šperková

Technička interaktivní výuky


 • Absolventka bakalářského oboru zdravotnický záchranář.
 • Specializační vzdělání v oboru Záchranář pro urgentní medicínu.
 • Působila jako zdravotnický záchranář ve výjezdové skupině u Zdravotnické záchranné služby a na zdravotnickém operačním středisku.
 • V NCO NZO působí jako lektor certifikovaného kurzu Operační řízení přednemocniční neodkladné péče.
 • SIMU vnímá jako novou příležitost, jak předat své klinické a pedagogické zkušenosti studentům a možnost vzdělávat a inspirovat se od kolegů z různých odvětví medicíny.

Juraj Ovčík

Technik interaktivní výuky


 • Bakalářské vzděláni v oboru management v ošetřovatelství.
 • Specializační vzdělání v oboru Anestezie, Resuscitaci a Intenzivní péče NCO a NZO. Absolvent certifikovaných kurzů BLS, ALS, PALS - Saudská Arábie.
 • 22 let pracuje na klinice Anesteziologie, Resuscitace a Intenzivní Medicíny v ČR i v zahraničí.
 • Zajišťuje externí výuku na LF MU v oboru Intenzivní medicína a působí i jako mentor pro zahraniční studenty.
 • Simulační medicína pro něj znamená prestiž a možnost učit se a zkoušet nové trendy jak ve výuce, tak v poskytovaní péče.

Markéta Zemanová

Technička interaktivní výuky


 • Vysokoškolské vzdělání v oboru Porodní asistentka a v oboru Učitelství zdravotnických předmětů.
 • Specializační vzdělání v oboru Intenzivní péče NCONZO Brno.
 • 20 let praxe jako porodní asistentka se širokou škálou vzdělání, které jí umožňuje poskytovat bohatý rozsah péče, vycházející z hluboké znalosti vysoce specializované medicínské péče podpořený lidským přístupem.
 • Simulační medicínu vnímá jako příležitost, kdy je možné udělat chybu, ze které je možné se poučit.
 • SIMU je pro ni příležitost, budoucnost a bezpečná, kvalitní péče.

Klára Gebauerová

Technička interaktivní výuky


 • Absolventka Střední zdravotnické školy, aktuálné studentka VŠ v oboru Všeobecná sestra.
 • Praxí sestra na urgentním přijmu a na mezioborové JIP na Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny.
 • Na práci v SIMU ji baví poznávání nových technologií a učení se novým věcem.
 • V simulační medicíně vidí budoucnost.

Daniel Barvík

Technik interaktivní výuky


 • Student 6. ročníku Všeobecného lékařství na LF MU.
 • Člen týmu projektu Student as Teacher, kde se podílí na přípravě studentských lektorů pro výuku první pomoci.
 • Vede tým lektorů, který organizuje Simulační kurz první pomoci na LF MU.
 • Absolvoval kurzy ALS a EPALS European Resuscitation Council (EPALS s certifikátem Instructor Potential).
 • V týmu techniků interaktivní výuky se dříve věnoval high fidelity simulacím, nyní především zabezpečení výuky a vedeným projektům.
 • Ve volném čase se věnuje horské turistice a je instruktorem v lanovém centru.

Petr Polman

Technik interaktivní výuky


 • Absolvent bakalářského studia v jevištních technologiích, kterým se věnoval většinu své profesní kariéry.
 • Pracoval jako mistr zvuku v divadlech, audiovizuální technik a asistent zvuku – mikrofonista v ČT a na externí spolupráci s mnoha dalšími společnostmi.
 • SIMU se mu stalo novým jevištěm, kde může svůj potenciál jako technik interaktivní výuky uplatňovat.
 • Mimo SIMU se věnuje rodině, přátelům, muzice a technice, která k ní patří.

Romana Kábelová

Technička interaktivní výuky


 • Absolventka Vysoké školy v Jihlavě, obor Všeobecná sestra se specializací na pediatrii.
 • Pracuje také jako anesteziologická sestra na KDAR v Dětské nemocnici FN Brno.
 • Práce v Simulačním centru ji baví pro její rozmanitost, učí spoustu nových věcí, které ji posouvají dál v jejím profesním životě a úžasný kolektiv lidí vnímá jen jako třešničku na dortu.

David Pospíšil

Technik interaktivní výuky


 • Absolvent biomedicínského inženýrství na VUT v Brně a doktorského studia v oboru vnitřního lékařství se specializací kardiologie na LF MU.
 • Pracuje také jako vedoucí biomedicínský inženýr na Interní kardiologické klinice FN Brno, kde působí i jako odborný asistent.
 • Aktivně se věnuje výzkumu v oblasti EKG, srdečních arytmií a resynchronizační terapie u nás a v dlouhodobé spolupráci s laboratoří kardiovaskulárního inženýrství Efimov Lab z The George Washington University, USA.
 • Na SIMU dostává příležitost se věnovat aktuálně se formující výuce kardiologické problematiky. Budoucnost a svůj zájem zde vidí především ve využití simulačních nástrojů pro nácvik výkonů invazivní a intervenční kardiologie a elektrofyziologie i velmi věrné výuce ultrazvuku srdce a velkých cév.

AV/IT technici

Igor Kuba

AV/IT technik


 • Absolvent fakulty informatiky a elektrotechniky na Technické univerzitě v Košicích.
 • Ve své profesní praxi se věnoval výpočetní technice a programování webových stránek.
 • Baví ho různorodost jeho práce, kdy řeší počítače, které jsou součástí simulační techniky, fotí a natáčí výukové materiály, nebo programuje aplikace, které pomáhají při výuce.
 • Pro práci v SIMU jej motivoval blízký vztah k informačním technologiím a informatiku v simulační medicíně vnímá jako výzvu.
 • Práce v Simulačním centru je pro něj zároveň koníčkem.

Michal Šemora

AV/IT technik


 • Absolvent střední školy elektro, obor slaboproud mechanik elektronik.
 • Působil ve společnosti AV Media, kde zajišťoval techniku na kongresech, konferencích a výstavách po celé Evropě.
 • Následně měl ve společnosti AVT Group na starost chod brněnské pobočky, organizaci a zajišťování instalací AV techniky na větších projektech, jako například rekonstrukci Janáčkova divadla, Instalaci techniky v Mahenově divadle, Městském divadle ale i na FF MU, LF MU i PED MU.
 • SIMU je pro něj nová příležitost, změna a motivace. Cítí, že zde má možnost rozšíření vědomostí a náplně práce v jedinečném prostředí a kolektivu.

Chcete se stát součástí SIMU týmů? Podívejte se koho aktuálně hledáme a dejte nám o sobě vědět.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info