Podpora efektivní spolupráce biomedicínských oborů
MU a VUT Brno s účastí aplikační sféry 2009 - 2012

Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj     Oblast podpory: Partnerství a sítě

Pracovní den v Roche s.r.o Diagnostics Division, Praha určený pro studenty a partnery

Shrnutí: Studenti se seznámí s organizací obchodních a podpůrných jednotek společnosti Roche s.r.o., Diagnostics Division a náplní práce vybraných úseků.
Pracovní den v rozsahu 6 hodin se sestává z dopolední společné teoretické části a odpolední praktické části, kdy jsou studenti rozděleni do skupin. Každá skupina projde 3 až 4 úseky, kde se studenti prakticky seznámí s vybranou problematikou.

Vzhledem k zaměření studentů bude pracovní den tematicky a obsahově přizpůsoben.

Pracovní den obsahově orientovaný na studenty LF a PřF

V programu budou akcentovány oblasti bližší studenům LF a PřF: moderní biochemická vyšetření, imunochemie, molekulární diagnostika, lékařský marketing, atd.
Definitivní program pracovního dne bude vždy upraven s ohledem na dostupnost přednášejících a školitelů ve stanoveném termínu.

Pracovní den obsahově orientovaný na studenty VUT

V programu budou akcentovány oblasti bližší studenům VUT: systémy a technologie, konstrukce analyzátorů, řízení procesů na bázi IT, perianalytika atd.
Definitivní program pracovního dne bude vždy upraven s ohledem na dostupnost přednášejících a školitelů ve stanoveném termínu.

Program

A. Teoretická část

Cíle: Přestavit korporaci a lokální zastoupení Roche s.r.o., Diagnostics Division.
Způsob: Prezentace v zasedací místnosti Roche Diagnostics, 3. patro, Karlovo náměstí 17, Praha 2

1. Úvodní část

 • Přestavení společnosti, mise, korporátní strategie a organizační struktura korporace (TP)
 • Představení Roche s.r.o., Diagnostics Division, strategie a organizační struktura (TP)
 • Procesní schéma, jak organizace Roche Diagnostics funguje (TP)
 • Přehled jednotlivých obchodních a podpůrných úseků (TP)

2. Představení jednotlivých obchodních a podpůrných úseků

 1. BA Professional Diagnostics obchodní jednotka zaměřená na dodávky analytických systémů, reagencií, spotřebních materiálů a na poskytování služeb centrálním biochemickým laboratořím nemocnic a komerčním laboratořím. Obchodní jednotka poskytuje produkty a služby rovněž oddělením nemocnic, kde se provádí tzv. decentralizovaná laboratorní diagnostika, a dále i ambulancím praktických lékařů a pacientů.
  • Oddělení marketingu – co je náplní práce oddělení marketingu, marketingové nástroje, podpora zákazníků (RB)
  • Oddělení prodeje - organizace a činnost oddělení prodeje, modelový projekt, prodejní nástroje (LŠ)
    
 2. BA Molecular Diagnostics, Applied Science, Tissue Diagnostics (DŽ)
  Applied Science – oblast „life science“ a její napojení na aplikovanou diagnostiku v oblasti humánního a extrahumánního genomu, s důrazem na moderní technologie jako next-generation sequencing, čipové technologie a pokroky v real-time PCR
  Molecular Diagnostics - rozdíl mezi „vědeckou PCR“ a požadavky a přístupy na použití PCR (nebo real-time PCR) pro IVD aplikace. Zároveň bude diskutován problém současných možností IVD aplikací v genomice pro personalizovanou medicínu právě s důrazem na legislativní požadavky.
  Tissue Diagnostics - automatizace pro přesná stanovení v oblasti IVD a to i v tak zdánlivě obtížně automatizovatelné oblasti jako je patologie. Bude také diskutována oblast personalizované medicíny a současných možností patologických laboratoří (možnosti imunohistochemie, DNA hybridizace in-situ).
   
 3. Oddělení technického servisu (MP)
  Technický servis bude představen jako oddělení, které zajišťuje především všechny technické služby související s téměř celým přístrojovým portfoliem Roche a také ostatní služby, které s touto činností souvisejí přímo nebo nepřímo.
   
 4. Oddělení logistiky a finanční oddělení (MŠ)
  Podpůrná činnost celé organizace, která zahrnuje především zpracování objednávek od zákazníků, fakturační činnosti, plánování lokálních skladových zásob, skladování a distribuci zboží ve spolupráci s různými distributory, administraci a archivaci dat.
   
 5. Procesy řízení kvality Roche s.r.o., Diagnostics Division (LN)
  K čemu je ISO obecně a pak jeho aplikace na Roche, complaint management, IVD co to je, úloha SÚKL, povinnosti výrobce IVD k poprodejnímu sledování (vigillance, FSN (Field Safety Notice a FSCA (Field Safety Corrective Actions), povinnosti uživatele je realizovat – součást Instrukcí pro použití od výrobce jako příbalové letáky. Při jejich nedodržení přestává být výrobce odpovědný za výsledky a za kvalitu.
   
 6. Public Relations (OB)
  Public relations znamená komunikace společnosti s okolím vnějším i vnitřním
  • interní komunikace – cíle, jaké využíváme komunikační kanály
  • externí komunikace – cíle, cílové skupiny, komunikační kanály, spolupráce divizí, spolupráce s centrálou
   
 7. Medical Marketing (OB)
  Medical Marketing je souhrnný pojem pro veškeré aktivity, které tvoří podporu prodeje nebo jejichž cílem je rozvoj určitých segmentů trhu in vitro diagnostiky, ve kterých je naše společnost aktivní. Jde v zásadě o komunikaci benefitů produktů naší společnosti směrem k odborné lékařské veřejnosti i laikům.
   
 8. Assay Marketing (KM)
  Účelem aktivit nazývaných assay marketing je zejména tvorba marketingových plánů, kampaní a souvisejících činností zaměřených na podporu strategického portfolia výrobků (zejména HetIA Reagents) a dále obecná podpora zavádění nových markerů a prodeje reagencií pro analytické systémy Roche.
   
 9. Marketingové nástroje a prostředky
  • Webová prezentace Roche Diagnostics (KM)
  • Tištěné materiály - brožury, leaflety (KM)
  • Vzdělávací akce pro zákazníky (RB)
  • Čtvrtletník Labor Aktuell (LN)
   
 10. Podpora zákazníků
  • Research&Development kritéria pro vývoj a modernizaci portfolia metod (KM, IK)
  • Význam CE/FDA certifikace, co znamená a co nikoliv (KM)
  • Analýza, simulace provozu a návrh řešení laboratoře pomocí počítačových nástrojů (PK)
  • Roche e-services (PP)
  • Trendy vývoje analyzátorů, SWA platforma, harmonizace (PO)
  • Aplikační podpora a řešení problémů na různých analytických systémech, naše nástroje a mechanismus řešení problémů (podpora GSS, Clarify Prisma a CM) a případná zpětná vazba od výrobce PB, CAPA

B. Praktická část

Cíl: Uvést studenty do reálného prostředí rutinní práce, aby si představili běžný pracovní režim ve firmě a náplň práce vybraných úseků
Způsob: Rozdělení studentů do skupin a pokračování přímo na úsecích

Témata budou operativně upravena podle zaměření studentů a aktuálních možností členů řešitelské skupiny Roche.

 1. BA Molecular Diagnostics, Applied Science, Tissue Diagnostics (JV, LV, VH, NJ)
  Cílem praktické části bude ukázat, že i „high-tech“ produkty podléhají zákonitostem obchodu a marketingu, a že možná tyto vysoce sofistikované systémy nejsou pokud se týká marketingu a obchodu až tak vzdáleny produktům běžné spotřeby, jak by se na první pohled mohlo zdát.
   
 2. Logistika (MŠ)
  Ukázka procesů zpracování objednávek a požadavků zákazníků, ukázka procesu a dokumentace.
   
 3. Technický servis
  Ukázka servisního oddělení a demolaboratoře, procesy, systémy komunikace a řízení (MP)
  Praktická ukázka konstrukce moderního analytického systému aktuálně instalovaného v demo laboratoři (cobas® 6000, cobas® 4000). Studenti se budou moci zapojit do částečné demontáže a montáže některých agregátů a bude jim zároveň vysvětlena funkce systému (VF).
  Praktická ukázka funkcí cobas® link, e-library, prostředky a nástroje komunikace informací (PP)
  Bezpečnost práce (MP)
   
 4. Aplikační podpora
  Praktický modelový případ řešení problémů spojených s funkcí různých analytických systémů, ukázka postupu a nástrojů
   
 5. Systémy, technologie, reagencie
  Správná laboratorní praxe vyžaduje porozumění některým speciálním termínům a souvislostem. V rámci praktické části budou diskutovány tyto termíny:
  • Zpracování vzorku, technologie, metody, reagencie
  • Interference a jejich možný dopad na správnost výsledku
  • Preanalytika - důležitý aspekt laboratorní medicíny
  • Citlivost a specifičnost metod
  • Význam externí kontroly kvality
  • Návaznosti a nejistoty
  • Správná manipulace s reagenciemi

Použité iniciály členů řešitelské skupiny

OB: MUDr. Olga Bálková
RB: Ing. Radoslav Blažek
VF: Ing. Vladimír Frančík
VH: Ing. Viktor Horváth
NJ: Mgr. Nikol Jurčková
IK: Ing. Igor Klimíček
PK: Ing. Petr Kopecký
KM: Ing. Kateřina Málková
LN: Ing. Lenka Nováková
PO: RNDr. Petr Ondráček
MP: Ing. Miroslav Paráček
TP: RNDr. Tomáš Petr
PP: Ing. Pavel Prouza
LŠ: Mgr. Libor Ševčík, MBA
MŠ: Ing. Milan Švorc
JV: RNDr. Jaroslav Vohánka, Ph.D.
LV: Mgr. Lucie Vondráčková
DŽ: Mgr. Dalimil Žůrek

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity Vysoké učení technické v Brně Roche Fakultní nemocnice Brno
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ