Podpora efektivní spolupráce biomedicínských oborů
MU a VUT Brno s účastí aplikační sféry 2009 - 2012

Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj     Oblast podpory: Partnerství a sítě

Žadatel a partneři projektu

Žadatel projektu

Masarykova univerzita

www.muni.cz

Masarykova univerzitaMasarykova univerzita jako žadatel patří k velmi zkušeným řešitelům projektů, výzkumných záměrů a grantů z celé škály oblastí. Má mnohaleté zkušenosti s faktickou realizací a administrováním rozvojových projektů zaměřených na zvyšování kvality výuky, podpory dalšího vzdělávání pedagogů, posilování kariérního růstu akademických pracovníků, realizuje projekty v rámci Grantové agentury, Fondu rozvoje vysokých škol, Akademie věd, apod.

Lékařská fakulta

www.med.muni.cz

Lékařská fakulta Masarykovy univerzityKatedra laboratorních metod LF MU zajišťuje od roku 2005 akreditovaný profesně zaměřený bakalářský studijní program oboru Zdravotní laborant. Prezenční forma studia byla od roku 2006 rozšířena o dálkové studium podle individuálního studijního plánu a od roku 2008 je připravena akreditovaná forma kombinovaného studia. Vyučující uplatňují diferencovaný přístup k posluchačům obou forem výuky. U prezenční formy studia je v celém 5. semestru realizovaná praxe ve zdravotnických laboratořích. Jako vyučující působí kromě akademických pracovníků především odborníci vykonávající praktickou činnost ve zdravotnických klinických laboratořích. Rozvrh jednotlivých předmětů zahrnuje přednášky, semináře, konzultace a praktická cvičení  ve výukové laboratoři i rutinních laboratorních provozech. Pedagogičtí pracovníci jsou v úzkém kontaktu se studenty i v rámci výběru a zpracování témat bakalářských prací, jako jejich školitelé a oponenti.

Přírodovědecká fakulta

www.sci.muni.cz

Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzityÚstav biochemie  PřF MU akreditoval v roce 2002 profesně zaměřený bakalářský studijní program Aplikovaná biochemie, který má za úkol produkovat absolventy vybavené jak teoretickými znalostmi tak rozsáhlými praktickými zkušenostmi ze speciálních biochemických disciplin, především z oblasti aplikované biochemie (Klinická biochemie, Aplikovaná enzymologie, Bioanalytické metody, Biotechnologie aj.) Absolventi jsou připravování pro rutinní práci v biochemických a podobných laboratořích ve zdravotnictví, průmyslu a výzkumných ústavech, dále vývojových a kontrolních pracovištích firem zabývajících se zdravotnickou a farmaceutickou problematikou apod. Jejich odborný základ jim umožňuje též uplatnění v managementu a marketingu. Ústav organizuje každoroční konferenci "Setkání biochemiků" a molekulárních biologů, která má za úkol výměnu zkušeností mezi jednotlivými univerzitami a ústavy Akademie věd ČR. Nedílnou součástí jsou prezentace studentů, kteří se touto formou učí jasně formulovat a definovat problematiku odborné tvůrčí činnosti.

Partneři

Vysoké učení technické

www.vutbr.cz

Vysoké učení technické v BrněÚstav biomedicínského inženýrství (do r. 1990 Katedra lékařské elektroniky) Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně je historicky první institucí, zajišťující od roku 1967 výuku technicky orientovaných vysokoškoláků - inženýrů v mezioborové oblasti biomedicínského inženýrství. V současně době zajišťuje ústav magisterské studium v oboru Biomedicínské a ekologické inženýrství a k tomu příslušející bakalářskou přípravu v rámci oborů Elektronika a sdělovací technika a Automatizace a měření; nově od r. 2007 je zavedeno bakalářské studium také v hybridním oboru Biomedicínská technika a bioinformatika, které je zajišťováno asi ze třetiny také Lékařskou fakultou MU v Brně. Spolupráce mezi Ústavem biomedicínského inženýrství a lékařskou fakultou MU i Fakultní nemocnicí Brno je trvalou součástí přípravy i realizace uvedené výuky biomedicínských techniků a inženýrů. Navrhovaný projekt by umožnil prohloubení této spolupráce i v dalších směrech a lze uvažovat i o vzájemné podpoře nebo výměně některých výukových jednotek.

Fakultní nemocnice Brno

www.fnbrno.cz

Fakultní nemocnice BrnoOddělení klinické biochemie a hematologie (OKBH) FN Brno patří mezi největší pracoviště svého druhu v ČR. Poskytuje úplný sortiment rutinních a speciálních biochemických testů za použití nejmodernějších instrumentálních a analytických technologií s vysokým stupněm automatizace a robotizace. Disponuje týmem erudovaných pracovníků ve všech pracovních kategoriích v analytických i klinických činnostech, výzkumu a výuce. Dlouhodobě se podílí na pregraduálním a postgraduálním vzděláváním zdravotních laborantů. Od roku 2005 slouží jako základna pro praktickou výuku v rámci bakalářského studijního programu Katedry laboratorních metod LF MU. Pracovníci OKBH se podílejí na teoretické i praktické výuce v předmětech Klinická biochemie a Instrumentální technika včetně přípravy učebních textů, audiovizuálních produktů a e-learningových forem výuky. Na OKBH probíhá praxe v předmětu Klinická biochemie a každoročně vypracování 2-3 témat bakalářských prací.
OKBH je od roku 2003 držitelem Certifikátu systému řízení jakosti podle normy ISO 9001:2000 a od roku 2008 je akreditováno Českým institutem pro akreditaci podle normy ISO 15189:2007. Pracovníkům OKBH je detailně známá potřeba a úroveň znalostí, schopností a dovedností pro úspěšné zapojení do laboratorních pracovních týmů.

Roche s.r.o., Diagnostics Division

www.roche-diagnostics.cz

Roche s.r.o., Diagnostics DivisionFirma Roche s.r.o., Diagnostics Division patří mezi 5 nejvýznamnějších světových výrobců diagnostik, instrumentální a analytické techniky používané v klinických laboratořích. Více jak 250 laboratoří v ČR používá reagencie, sety, kalibrační a kontrolní materiál pro diagnostické analytické účely. Podrobné informace o aktivitách firmy je možno získat na stránce www.roche-diagnostics.cz. V portfoliu firmy je zastoupena celá škála instrumentální a analytické techniky od jednoduchých přístrojů určených pro selfmonitoring a POCT (Point of care testing) až po vysoce sofistikované analyzátory a automatizované a robotizované systémy poskytující úplnou automatizaci a robotizaci klinických biochemických a molekulárně biologických laboratoří včetně laboratorních informačních systémů. Nedílnou součástí portfolia firmy jsou i systémy pro základní a aplikovaný výzkum pro oblast molekulární a buněčné biologie.
Firma Roche s.r.o., Diagnostics Division disponuje týmem vysoce erudovaných pracovníků v oblasti technických, informačních a servisních činností, v oblasti aplikací instrumentálních a analytických technologií i medicínského využití možností laboratorní medicíny v praxi.
Firma Roche s.r.o., Diagnostics Division vydává čtvrtletně časopis "Labor Aktuell" s novinkami z oblasti laboratorní diagnostiky a s odbornými pracemi a komentáři předních tuzemských i zahraničních odborníků v oblasti klinické biochemie. Pracovníci firmy Roche s.r.o., Diagnostics Division jsou v denním těsném kontaktu s žadatelem i s jeho partnery v rámci technické a servisní podpory, řešení aplikačních úloh a podpory výzkumného využití stávajících a především nových diagnostických testů. Existují velmi dobré zkušenosti s pořádáním odborných akcí, seminářů a workshopů s účastí firemních specialistů společně s ostatními partnery projektu. Firma Roche s.r.o., Diagnostics Division poskytuje materiální podporu při zavádění nových diagnostických postupů klinickým laboratořím i vzdělávacím institucím.

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity Vysoké učení technické v Brně Roche Fakultní nemocnice Brno
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ