Podpora efektivní spolupráce biomedicínských oborů
MU a VUT Brno s účastí aplikační sféry 2009 - 2012

Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj     Oblast podpory: Partnerství a sítě

Evropský sociální fond (ESF) Operační program vzdělávání pro konkurence- schopnost (OPVK)

EVROPSKÁ UNIE

STRUKTURÁLNÍ FONDY EVROPSKÉ UNIE
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Předložený text si klade neskromný cíl, ve stručné, čtivě přijatelné podobě poskytnout informace o významné aktivitě Evropské unie směrem ke svým členům  (členským státům). Popisuje její strategii, finanční zdroje, jejich alokaci a vytýčené priority. Uvádí specifickou terminologii, kterou je třeba používat při přípravě vlastních projektů. Bylo by zvlášť povzbudivé, pokud by někomu pomohl při rozhodování o případné přípravě projektu zaměřeného do některé z uvedených priorit.

Evropská uniePolitika hospodářské a sociální soudržnosti

Politika hospodářské a sociální soudržnosti se řadí mezi nejvýznamnější společné politiky Evropské unie. Jedná se o politiku snižování meziregionálních rozdílů v EU, která napomáhá harmonickému rozvoji EU jako celku, vyváženému rozvoji evropských regionů, odstraňování rozdílů jejich sociální a hospodářské úrovně.
Hlavními nástroji politiky jsou strukturální fondy. Finanční prostředky z fondů jsou směřovány na národní či regionální orgány členských zemí (v ČR zejména ministerstva), které jsou zodpovědné za řízení operačních programů, v rámci nichž jsou pak poskytovány příspěvky příjemcům na předložené a následně schválené projekty.
Politika soudržnosti EU v letech 2007–2013
Cíle politiky soudržnosti
Politika hospodářské a sociální soudržnosti je v období 2007–2013 postavena na třech cílech, které se odlišují tím, jaké využívají finanční nástroje, jaké je jejich zaměření z hlediska podporovaných projektů a aktivit a také v jakých regionech je možno realizovat projekty s jejich podporou:

 • Konvergence
 • Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost
 • Evropská územní spolupráce

Finanční nástroje politiky soudržnosti
K naplňování výše uvedených cílů fungují v tomto programovém období dva strukturální fondy a fond soudržnosti:

 • Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF – European Regional Development Fund)
 • Evropský sociální fond (ESF – European Social Fund)
 • Fond soudržnosti (CF – Cohesion Fund)

Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF)
ERDF byl založen v roce 1975 a je hlavním zdrojem pro rozvoj a strukturální přizpůsobení se regionů se zaostávajícím vývojem a strukturálními potížemi. Prostředky z fondu jsou určeny na investice do výroby vedoucí ke tvorbě nových pracovních míst a na investice do dopravní, vzdělávací, sociální a zdravotní infrastruktury. Podporuje rozvoj místního potenciálu (místní rozvoj a rozvoj malého a středního podnikání v problémových regionech), výzkum a vývoj a investice zaměřené na životní prostředí.

Evropský sociální fond (ESF)
ESF byl založen již v roce 1957 a v současné představuje hlavní nástroj sociální politiky a zaměstnanosti EU. Podporuje rozvojové projekty v oblastech zaměstnanosti a lidských zdrojů (například rekvalifikace, sociální integrace, vzdělávání apod.) 

Fond soudržnosti (CF)
Fond soudržnosti, jinak také Kohezní fond, byl založen v roce 1993 k poskytování pomoci vybraným zemím EU. Oproti strukturálním fondům je jeho pomoc určena na přímé financování konkrétních velkých projektů v oblasti životního prostředí, rozvoje dopravy (transevropské dopravní sítě, podpora veřejné dopravy), nově i v oblasti energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie. 

Evropský sociální fondEvropský sociální fond

Evropský sociální fond je klíčový finanční nástroj, jehož prostřednictvím Česká republika získává z Evropské unie prostředky na realizaci Evropské strategie zaměstnanosti. Hlavním posláním ESF je zvyšování zaměstnanosti a zaměstnatelnosti prostřednictvím podpory tvorby nových pracovních míst nebo nových forem zaměstnávání, snižování nezaměstnanosti pomocí školení, rekvalifikací, vzdělávání zaměstnanců, motivačních aktivit, poradenství v oblasti pracovního uplatnění nebo vytváření podmínek pro uplatnění žen a mladých lidí na trhu práce, významná je i podpora celoživotního učení. Ke snížení nezaměstnanosti přispívá i podpora sociálního začleňování osob, které se z různých důvodů ocitají na okraji společnosti, a podpora rovných příležitostí se zaměřením na rozvoj trhu práce a lidských zdrojů.
V programovacím období 2007–2013 existují celkem 3 programy, které umožňují čerpat prostředky z Evropského sociálního fondu – v oblasti lidských zdrojů mohou žadatelé v České republice, včetně hlavního města Prahy, žádat o dotaci a realizovat své projekty v rámci těchto programů:

 • Operační program - Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 • Operační program - Lidské zdroje a zaměstnanost
 • Operační program - Praha Adaptabilita

Řízení těchto programů je rozděleno dle kompetencí jednotlivých subjektů. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost OP VK je řízen MŠMT, řídícím orgánem Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) je Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) a třetí program – Operační program Praha Adaptabilita (OP PA), který je výhradně určen pro území hl. m. Prahy, je v působnosti Magistrátu hl. m. Prahy.
Celkový objem finančních prostředků z ESF na období 2007–2013 činí 3 748,8 mil. €.
Z hlediska operačních programů je rozdělení následující:
Indikativní alokace jednotlivých programů
Operační program / Výše alokace z ESF (mil. €) / Podíl na celkové alokaci ESF
OP-Lidské zdroje a zaměstnanost / 1 837,4 / (48,67 %)
OP-Vzdělávání pro konkurenceschopnost / 1 828,7 / (48,44 %)
OP-Praha Adaptabilita / 108,4 / (2,87 %)

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnostSPECIFIKACE OPERAČNÍHO PROGRAMU  VZDĚLÁVÁNÍ  PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP VK)

Strategie OP VK
OP VK reaguje na potřeby české společnosti z hlediska rozvoje lidských zdrojů. Dynamické změny v globalizované ekonomice kladou vysoké nároky na znalosti a dovednosti každého člena moderní společnosti bez ohledu na věk nebo vzdělání. Zaměstnanci i zaměstnavatelé musí být schopni pružně reagovat na nové podmínky a výzvy, které před ně staví rostoucí tlak konkurence a rozvoj nových technologií. Dalším významným aspektem, který determinuje potřeby vzdělávací soustavy, je nepříznivý demografický vývoj společnosti, který vede k prodlužování aktivního pracovního života, a tím i k vyšší poptávce po službách dalšího vzdělávání ze strany střední a starší generace.
Hlavním faktorem při profesní přípravě flexibilní a konkurenceschopné pracovní síly, který reaguje na shora uvedené okolnosti, je moderní a efektivní systém počátečního a dalšího vzdělávání, který je úzce propojen s vědeckými a vývojovými centry i podnikatelskou sférou. Prostřednictvím této spolupráce se tak otevírá prostor pro odpovídající rozvoj lidských zdrojů, založený na vysokém standardu vzdělávací soustavy a aktivním přístupu jedinců k procesu celoživotního učení. Hlavní důraz je přitom kladen nejen na odbornou přípravu pracovní síly v oboru, ale také na rozvoj jazykových znalostí, schopnosti efektivně pracovat s informacemi a využívat moderní informační a komunikační technologie.

Finanční rámec podpory
Finanční rámec OP VK vychází z finančního plánu alokace pro ČR v programovacím období 2007–2013. Z celkového finančního plánu je na OP VK alokováno 1 811,8 mil. €. Podpora OP VK je realizována prostřednictvím ESF. Míra spolufinancování z ESF dosahuje až 85 % z celkových způsobilých veřejných výdajů, zbývajících 15 % finančních prostředků je hrazeno z národních zdrojů.

Identifikace prioritních os a oblastí podpory
Prostřednictvím OP VK jsou realizovány intervence ve 3 hlavních věcných prioritních osách, které jsou dále členěny do 12 oblastí podpory.

Prioritní osa 1 – Počáteční vzdělávání
Prioritní osa 1 klade důraz na zajištění kvality ve vzdělávání prostřednictvím monitorování, hodnocení a vlastního hodnocení škol, respektování rovného přístupu, na podporu klíčových kompetencí, zajištění kvality vzdělávání pedagogických pracovníků a zohlednění individuálního nadání každého jednotlivce tak, aby se zvýšila uplatnitelnost absolventů škol na trhu práce a zároveň bylo dosaženo pozitivního přístupu k dalšímu vzdělávání.
V prioritní ose 1 jsou formulovány tři oblasti podpory:

 • Zvyšování kvality ve vzdělávání
 • Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Prioritní osa 2 – Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Prioritní osa 2 je zaměřena na modernizaci terciárního vzdělávání, včetně zatraktivnění systému vyššího odborného vzdělávání, na zatraktivnění oblasti výzkumu a vývoje a upevnění partnerství a sítí mezi veřejným a soukromým sektorem.
Cílem prioritní osy je inovace v oblasti terciárního vzdělávání směrem k větší flexibilitě a kreativitě absolventů uplatnitelných ve znalostní ekonomice, zatraktivnění podmínek pro výzkum a vývoj a k vytvoření komplexních a efektivních nástrojů, které by podporovaly inovační proces jako celek.
V prioritní ose 2 jsou formulovány čtyři oblasti podpory:

 • Vyšší odborné vzdělávání
 • Vysokoškolské vzdělávání
 • Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
 • Partnerství a sítě

Prioritní osa 3 – Další vzdělávání
Prioritní osa 3 je zaměřena na posílení pozice dalšího vzdělávání směřujícího k rozvoji možností profesního růstu, zvyšování a rozšiřování kvalifikace a adaptability obyvatel tak, aby nepřestali být atraktivní pro trh práce.
Cílem prioritní osy je posílení adaptability a flexibility lidských zdrojů jako základního faktoru konkurenceschopnosti ekonomiky a udržitelného rozvoje ČR prostřednictvím podpory dalšího vzdělávání jak na straně nabídky, tak poptávky.
 V prioritní ose 3 jsou formulovány dvě oblasti podpory:

 • Individuální další vzdělávání
 • Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyŘídící orgán

Na základě Usnesení vlády ČR č. 175/2006 bylo výkonem funkce Řídícího orgánu OP VK pověřeno MŠMT. Výkon činností Řídícího orgánu zabezpečuje Sekce řízení Operačních programů EU.

Příjemci podpory
Příjemci podpory jsou odpovědní za přípravu a realizaci individuálních nebo grantových projektů. Příjemci připravují vlastní projekty, které mohou realizovat také ve spolupráci s partnery nebo prostřednictvím externích dodavatelů, případně kombinací obojího.

V článku byly použity pasáže z „Příručky pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost“; verze 5; vydal řídící orgán OP VK; datum platnosti 2.2.2009.Více informací o strukturálních fondech obecně a zejména o Evropském sociálním fondu naleznete na www.strukturalni-fondy.cz, www.msmt.cz a www.esfcr.cz. 

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity Vysoké učení technické v Brně Roche Fakultní nemocnice Brno
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ