Podpora efektivní spolupráce biomedicínských oborů
MU a VUT Brno s účastí aplikační sféry 2009 - 2012

Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj     Oblast podpory: Partnerství a sítě

Edukační aktivity FN Brno

Pracovní den C: OKBH FN Brno

Organizace provozu laboratoře – Pracoviště Dětská nemocnice

Praktické ukázky

Organizace jednotlivých úseků

Úsek statimových metod:

automatické biochemické analyzátory, automatický analyzátor pro vyšetření moče, analyzátor krevních plynů, osmometry

Úsek speciálních metod:

laboratoř dědičných poruch metabolismu –
automatický analyzátor aminokyselin, plynový, chromatograf s hmotnostním spektrometrem – stanovení organických kyselin v moči, kapalinový chromatograf – stanovení purinů a pyrimidinů, 7-dehydrocholesterolu, kys.benzoové a hippurové, fenylalaninu a tyrosinu z plazmy a suché krevní skvrny, chloridový analyzátor – stanovení chloridů v potu, spektrometr – stanovení kys. orotové, glykosaminoglykanů…..

laboratoř novorozeneckého screeningu –
přístrojová linka DELFIA – fluoroimunometrické stanovení parametrů vyšetřovaných ze suché krevní skvrny v rámci vyšetřování novorozeneckých screeningů

  • Prováděné metody (principy)
  • Přístrojové vybavení

Popis systému kontroly kvality pro jednotlivé metody

  • Systém provádění interní kontroly pro jednotlivé metody
  • Systém provádění externí kontroly kvality
  • validace a verifikace metod

Interpretace biochemických nálezů

  • Vydávání výsledků měření
  • referenční meze – použití
  • plausibilita dat
  • kritické meze vybraných parametrů
  • laboratorní příručka
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity Vysoké učení technické v Brně Roche Fakultní nemocnice Brno
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ