Podpora efektivní spolupráce biomedicínských oborů
MU a VUT Brno s účastí aplikační sféry 2009 - 2012

Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj     Oblast podpory: Partnerství a sítě

Edukační aktivity FN Brno

Exkurze FN Brno

Místo konání: Oddělení klinické biochemie a hematologie FN Brno
Frekvence: 4x ročně (2x jarní, 2x podzimní semestr) – 2 hodiny
Počet studentů: max. 15 studentů

Organizace provozu laboratoře - Oddělení klinické biochemie a hematologie FN Brno

  • funkční schéma pracoviště v rámci FN Brno
  • rozdělení podle jednotlivých pracovišť a úseků
  • hlavní proces a podpůrné procesy v laboratoři a jejich vzájemné působení

Praktická část A

pracoviště Bohunice

Organizace jednotlivých úseků

Pracoviště Bohunice
Úsek rutinních automatizovaných metod - preanalytická linka, automatické biochemické analyzátory, automatický analyzátor pro vyšetření moče
Úsek imunochemických metod: automatické imunochemické analyzátory, RIA metody, screening vrozených vývojových vad
Úsek specifických proteinů a likvorologie: poloautomaty pro elektroforézu a izoelektrickou fokuzaci, nefelometr, analyzátor pro screening drog v moči, ELISA metody, cytologie likvoru….
Úsek speciálních metod: AAS –stanovení stopových prvků, HPLC – monitorování léčiv, automatický imunochemický analyzátor, analyzátor krevních plynů, osmometry……

  • Přístrojové vybavení
  • Prováděné metody (principy)

Praktická část B

pracoviště Dětská nemocnice
Počet studentů: max. 10 studentů

Organizace jednotlivých úseků

Úsek statimových metod:

automatické biochemické analyzátory, automatický analyzátor pro vyšetření moče, analyzátor krevních plynů, osmometry

Úsek speciálních metod:

laboratoř dědičných poruch metabolismu - automatický analyzátor aminokyselin, plynový chromatograf s hmotnostním spektrometrem – stanovení organických kyselin v moči, kapalinový chromatograf – stanovení purinů a pyrimidinů, 7-dehydrocholesterolu, kys.benzoové a hippurové, fenylalaninu a tyrosinu z plazmy a suché krevní skvrny, chloridový analyzátor – stanovení chloridů v potu, spektrometr – stanovení kys. orotové, glykosaminoglykanů…..

laboratoř novorozeneckého screeningu - přístrojová linka DELFIA - fluoroimunometrické stanovení parametrů vyšetřovaných ze suché krevní skvrny v rámci vyšetřování ovorozeneckých screeningů

  • Přístrojové vybavení
  • Prováděné metody (principy)
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity Vysoké učení technické v Brně Roche Fakultní nemocnice Brno
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ