prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA

Department head, Department of Neurosurgery


Correspondence Address:
Jihlavská 340/20, 625 00 Brno

Phone: +420 532 23 2884, 2190
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Životopis

Identifikace osoby
 • Prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., narozen 8. 2. 1965 v Brně, ženatý, 2 děti.
Pracoviště
 • Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno
  Fakultní nemocnice Brno
  Jihlavská 20
  625 00 Brno
  tel.: 532 232 884
  fax.: 532 232 190
  e-mail: msmrcka@med.muni.cz
Funkce na pracovišti
 • přednosta kliniky
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2009: profesor pro obor chirurgie
 • 2006: Master of Business Administration (MBA)
 • 2003: docent pro obor chirurgie
 • 1999: Ph.D. - chirurgické obory
 • 1997: atestace z neurochirurgie
 • 1992: atestace z chirurgie I. st.
 • 1989: MUDr. - všeobecné lékařství, LF UJEP Brno, červený diplom
Přehled zaměstnání
 • 2005: přednosta Neurochirurgické kliniky LF MU a FN Brno
 • 2004-2005: zástupce přednosty pro vědu a výzkum, Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno
 • 1992-2003: vedoucí lékař JIP, Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno
 • 1992: lékař, Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno
 • 1989-1992: lékař, Chirurgické oddělení, NsP Ivančice
Pedagogická činnost
 • 2015-dosud: člen Training Committee WFNS – lektor kurzů (Dubaj, Oděsa)
 • 2012-dosud: člen Training Committee EANS za ČR – lektor kurzů (Pécs, Leeds, Krakov, Astana, Barcelona, Nicosia, Uppsala, Lisabon, Sofia, Vilnius, Praha)
 • 2002-dosud: školitel postgraduálního studia neurochirurgie (celkem 8 studentů)
 • 2000-dosud: Cerebrovaskulární sympozium, České Budějovice (pozvaný lektor)
 • 2000-dosud: Neurosurgical microvascular workshop, České Budějovice (pozvaný lektor)
 • 1999-dosud: Postgraduální kurzy v neurochirurgii (pozvaný lektor), Hradec Králové
 • 1998-dosud: Pregraduální výuka neurochirurgie studentů 5. a 6. ročníku LF MU Brno
 • 1996-2003: Kurzy nástupní praxe pro sestry neurochirurgické kliniky
Vědeckovýzkumná činnost
 • 03/2009: Profesor pro obor chirurgie
 • 04/2003 Docent pro obor chirurgie - Habilitační práce: "Diagnostika a léčba poruch mozkové perfúze u pacientů po těžkém kraniocerebrálním poranění."
 • 07/1995 - 06/1996: „Research fellow“, Neurosurgical Dep., Massachusetts General Hospital. Harvard Medical School, Boston, U.S.A. Projekt: "The influence of systemic hypertension on the region of focal ischemia. CBF measured by laser Doppler imaging." (školitel: Christopher S.Ogilvy)
 • 06/1999: Akademický titul Ph.D - disertační práce: "Vliv navozené systémové hypertenze na ložisko fokální mozkové ischémie." (školitel: doc. MUDr. Roman Schrőder, CSc.)
 • 9/1988 - 08/1989: Studentská vědecká odborná činnost: "Drenáž po cholecystektomii"(školitel: doc. Růžička), I.chir. klinika UJEP Brno
 • Granty (hlavní řešitel):
 • 1. Diagnostika a léčba poruch mozkové perfuse u pacientů po kraniocerebrálním poranění s klinickým syndromem temporálního konusu . IGA MZ ČR č.5034-3, 1998-2000
 • 2. Fokální mozková ischemie a dlouhodobá reperfuse u krysy - vliv systémové hypertenze na velikost infarktu. IGA MZ ČR č.5749-3, 1999-2001
 • 3. Řízená hypotermie a multimodální monitoring u pacientů po těžkém poranění mozku. IGA MZ ČR č.6844-3, 2001-2003
 • 4. Vliv mělké hypotermie na incidenci a závažnost vazospazmů u pacientů po těžkém subarachnoidálním krvácení. IGA MZ ČR, č. 7671-3, 2003-2005.
 • 5. Poruchy imunitního systému u pacientů po těžkém poranění mozku - souvislost s rozvojem extrakraniálních komplikací. IGA MZ ČR č. 7999-3., 2004-2006.
 • 6. Vliv systémové hypertenze na rozvoj apoptózy při dočasné fokální ischemii u potkana - korelace s hloubkou tkáňové hypoxie. IGA MZ ČR č. 8000-3, 2004-2006.
 • 7. Mírná hypotermie s multimodální monitorací jako perioperační neuroprotektivní metoda v neurochirurgii. IGA MZ ČR č. 8837-3, 2006-2008.
 • 8. Význam monitorace tkáňového kyslíku v mozku pro detekci vazospazmů u pacientů po těžkém subarachnoidálním krvácení. IGF FN Brno č. IGF 7/06, 2007-2009.
 • 9. Monitoring tkáňového kyslíku a CBF v mozku pro detekci a léčbu mozkové ischemie u pacientů po těžkém subarachnoidálním krvácení. IGA MZ ČR č. 11092-4, 2010-2013.
 • 10. Vliv zánětlivé reakce na rozvoj vazospazmů u paicnetů po subarachnoidálním krvácení. IGA MZ ČR č. 14590-4, 2013-2015.
 • Granty (spoluřešitel):
 • 1. Cílená evakuace traumatických hematomů mozku. Srovnání chirurgického a stereotaktického přístupu. IGA MZ ČR č. 5052-3, 1998-2000
 • 2. Spolupráce na grantovém projektu: Doporučené postupy - Poranění mozku, Juráň V., Vidlák M., Smrčka M., IGA MZ ČR, a/026/076, 2000.
 • 3. Význam přímého měření oxygenace mozkové tkáně pro cílenou terapii a zlepšení výsledků léčby pacientů s těžkým kraniocerebrálním poraněním. IGA MZ ČR č. 12116-4, 2011-2014.
 • 4. Komplexní charakterizace molekulárně genetických změn u glioblastoma multiforme a jeho recidivy a vyhodnocení jejich možného významu pro onkologickou terapii a efekt léčby. IGA MZ ČR č. 13581-4, 2012-2015.
 • 5. Využití pokročilých MR technik v diagnostice recidivy high-grade gliomů po komplexní onkologické léčbě. IGA MZ ČR č. 14120-4, 2013-2015.
 • 6. Nová úroveň molekulární taxonomie glioblastomu založená na expresních profilech dlouhých nekódujících RNA: implikace pro diagnostiku a terapii. AZV č. 15-33158 A, 2015-2019.
Akademické stáže
 • 10/2007: Good Clinical Praktice Basic Training – Lisboa, Portugal
 • 10/2001: Osvědčení o způsobilosti podle § 17 zákona ČNR č. 246/1992 Sb.,na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb.
 • 06/99: Neurovascular Update, Harvard Medical School, Boston
 • 1998: EANS kurz, Madeira, Portugalsko (neuroonkologie)
 • 1997: EANS kurz, Southampton, Anglie(cévní neurochirurgie)
 • 1996: EANS kurz, Aalborg, Dánsko (spinální neurochirurgie)
 • 07/1995 - 06/1996 „Research fellow“, Neurosurgical Dep., Massachusetts General Hospital. Harvard Medical School, Boston, U.S.A.. Projekt: The influence of systemic hypertension on the region of focal ischemia. CBF measured by laser Doppler imaging. (školitel: Christopher S.Ogilvy)
 • 1994: EANS (European Association of Neurosurgical Societies)kurz, Izmir, Turecko (tumory zadní jámy, hydrocefalus)
 • 1994 - 1999: Postgraduální kurzy v neurochirurgii, Hradec Králové
Univerzitní aktivity
 • 2010-dosud: člen Vědecké rady Lékařské fakulty LF MU v Brně
 • 2010-dosud: člen Aprobační komise LF MU v Brně
Mimouniverzitní aktivity
 • 2010-dosud: Člen Akreditační komise MZ ČR
 • Členství ve Vědeckých radách:
 • 2015-dosud: člen Vědecké rady I. lékařské fakulty UK v Praze
 • 2008-dosud: člen Vědecké rady Masarykova onkologického ústavu v Brně
 • Členství v redakčních radách odborných časopisů:
 • 2016-dosud: člen redakční rady časopisu Klinická onkologie
 • 2016-dosud: člen redakční rady časopisu Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie
Ocenění vědeckou komunitou
 • Členství v odborných společnostech:
 • Česká neurochirurgická společnost ČLS JEP
 • European Association of Neurosurgical Societies (EANS) – individuální členství
 • Central European Neurosurgical Society (CENS)
 • Congress of Neurological Surgeons
 • World Federation of Neurosurgical Societies (WFNS)
 • Čestné členství v Ukrajinské Neurochirurgické společnosti
 • Čestné členství v Chorvatské Neurochirurgické společnosti

28. 8. 2017

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info