MUDr. RNDr. Michal Řiháček, Ph.D.

Assistant professor, Department of Biochemistry


Correspondence Address:
Kamenice 753/5, 625 00 Brno

E‑mail:
social and academic networks:
CV

Životopis

Identifikace osoby
 • MUDr. RNDr. Michal Řiháček, Ph.D., narozen 17. března 1990 ve Zlíně, ženatý
Pracoviště
 • 1. Fakultní nemocnice Brno, Ústav laboratorní medicíny
  2. Masarykův onkologický ústav, Oddělení laboratorní medicíny
  3. Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Ústav biochemie
Funkce na pracovišti
 • 1. zástupce primáře, lékař
  2. lékař
  3. odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2022: Ph.D. v oboru Pediatrie, LF MU
  2022: licence ČLK v oboru Hematologie a transfuzní lékařství
  2021: Atestace - Hematologie a transfuzní lékařství - FN HK
  2018: Základní kmen (lékařský) - interní, LF MU
  2016: MUDr. v oboru Všeobecné lékařství, LF MU
  2016: Základní kmen (obor biochemie), Klinické laboratorní obory (VŠ nelékařský), IPVZ, Praha
  2016: RNDr. v oboru Analytická biochemie, PřF MU
  2014: Akreditovaný kvalifikační kurz, Odborné zdravotnické laboratorní metody, IPVZ, Praha
  2014: Mgr. v oboru Analytická biochemie, PřF MU
  2012: Bc. v oboru Aplikovaná biochemie, PřF MU
  2009: Klasické a španělské gymnázium Brno
Přehled zaměstnání
 • 2013-dosud: Masarykův onkologický ústav, Oddělení laboratorní medicíny, Brno
  2016-dosud: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů
  2017-dosud: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Ústav biochemie
  2019-dosud: Nemocnice následné péče Moravská Třebová
  2021-dosud: Fakultní nemocnice Brno, Ústav laboratorní medicíny

  Předchozí zaměstnání

  2017-2019: Fakultní nemocnice Brno, Oddělení klinické hematologie
  2019: Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje
  2020-2022: Lékařská fakulta MU, Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství - asistent
Pedagogická činnost
 • Laboratorní medicína (LF MU), Klinická biochemie (LF MU), Klinická biochemie (NCO NZO)
Vědeckovýzkumná činnost
 • Rychlá, klinicky implementovatelná, detekce karcinomových buněk v tělních tekutinách a aspirátu kostní dřeně s využitím průtokové cytometrie. (projekt PPV MOÚ)
  Laboratorní markery predikce toxicity a léčebné odpovědi u dětských a dospělých pacientů léčených Sunitinibem.
Akademické stáže
 • Medizinische Hochschule Hannover, Pädiatrische Hämatologie und Onkologie Clinic, 2012
Mimouniverzitní aktivity
 • Česká lékařská komora (člen)
  Česká hematologická společnost, ČLS JEP (člen)
  Společnost pro porty a permanentní katetry, ČLS JEP (člen)
  Česká společnost klinické biochemie, ČLS JEP (člen)
Ostatní aktivity, kurzy a dovednosti
 • Řidičský průkaz skupiny B
  Zbrojní průkaz skupiny B, C, E
  Lovecký lístek
  Českomoravská myslivecká jednota (člen)
Vybrané publikace
 • ŘIHÁČEK, Michal, Iveta SELINGEROVÁ, Ivo KOCÁK, Ilona KOCÁKOVÁ, Eva ŘIHÁČKOVÁ, Dalibor VALÍK a Jaroslav ŠTĚRBA. Sunitinib-Induced Elevation of Mean Corpuscular Volume (MCV)-Exploring Its Possible Clinical Relevance in Cancer Patients. CURRENT ONCOLOGY. Basel: MDPI, 2022, roč. 29, č. 6, s. 4138-4147. ISSN 1198-0052. doi:10.3390/curroncol29060330. URL info
 • ŘIHÁČEK, Michal, Vladislava NOVOSADOVÁ, Lenka ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ, Andrea WAGNEROVÁ, Lenka GESCHEIDTOVÁ, Kateřina ČERNÁ PILÁTOVÁ, Veronika LAZECKÁ a Dalibor VALÍK. Naléhavé nálezy v hematologické laboratorní a klinické diagnostice aneb kdy je nutno zpozornět a zejména upozornit. Klinická onkologie. Ambit Media a.s., 2020, roč. 33, Suplementum 2, s. 34-173. ISSN 0862-495X. info
 • ŘIHÁČEK, Michal, Dalibor VALÍK, Rostislav VYZULA a Lenka ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ. Je možné pozorovat etnickou diferenci v základních krevních testech? Údaje z programu onkologické prevence v komplexním onkologickém centru v České republice. Klinická onkologie. 2017, roč. 2017, 30(Supplementum1), s. 170-173. ISSN 0862-495X. URL info
 • ŘIHÁČEK, Michal, Kateřina PILÁTOVÁ, Jaroslav ŠTĚRBA, Radomír PILNÝ a Dalibor VALÍK. Nové poznatky ve farmakologii methotrexátu – diagnostické možnosti a klinický význam. Klinická onkologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2015, roč. 28, č. 3, s. 163-170. ISSN 0862-495X. doi:10.14735/amko2015163. URL info
 • ŘIHÁČEK, Michal, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Dalibor VALÍK, Jaroslav ŠTĚRBA, Kateřina PILÁTOVÁ a Lenka ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ. B-Cell Activating Factor as a Cancer Biomarker and Its Implications in Cancer-Related Cachexia. Biomed Research International. New York: HINDAWI PUBLISHING CORPORATION, 2015, roč. 2015, "792187", s. 1-9. ISSN 2314-6133. doi:10.1155/2015/792187. URL info
 • ŘIHÁČEK, Michal, Ivan ŘIHÁČEK, Lenka ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ a Kateřina PILÁTOVÁ. Methotrexate update 2014: 70 years in autoimmunity and cancer treatment. Česko-slovenská pediatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2014, roč. 69, č. 3, s. 161-167. ISSN 0069-2328. info

24. 8. 2022

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info