MUDr. RNDr. Michal Řiháček, Ph.D.

Assistant professor, Department of Biochemistry


Correspondence Address:
Kamenice 753/5, 625 00 Brno

E‑mail:
social and academic networks:
CV

Životopis

Identifikace osoby
 • MUDr. RNDr. Michal Řiháček, Ph.D., narozen 17. března 1990 ve Zlíně, ženatý, 1 dítě
Pracoviště
 • 1. Fakultní nemocnice Brno, Ústav laboratorní medicíny
  2. Masarykův onkologický ústav, Oddělení laboratorní medicíny
  3. Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Ústav biochemie
  4. Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Katedra laboratorních metod
Funkce na pracovišti
 • 1. primář ÚLM - zástupce přednosty pro LPP pro diagnostiku
  2. lékař
  3. odborný asistent
  4. odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2022: Ph.D. v oboru Pediatrie, LF MU
  2022: licence ČLK v oboru Hematologie a transfuzní lékařství
  2021: Atestace - Hematologie a transfuzní lékařství - FN HK
  2018: Základní kmen (lékařský) - interní, LF MU
  2016: MUDr. v oboru Všeobecné lékařství, LF MU
  2016: Základní kmen (obor biochemie), Klinické laboratorní obory (VŠ nelékařský), IPVZ, Praha
  2016: RNDr. v oboru Analytická biochemie, PřF MU
  2014: Akreditovaný kvalifikační kurz, Odborné zdravotnické laboratorní metody, IPVZ, Praha
  2014: Mgr. v oboru Analytická biochemie, PřF MU
  2012: Bc. v oboru Aplikovaná biochemie, PřF MU
  2009: Klasické a španělské gymnázium Brno
Přehled zaměstnání
 • 2013-dosud: Masarykův onkologický ústav, Oddělení laboratorní medicíny, Brno
  2016-dosud: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů
  2017-dosud: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Ústav biochemie
  2019-dosud: Nemocnice následné péče Moravská Třebová, Oddělení laboratorního komplementu
  2021-dosud: Fakultní nemocnice Brno, Ústav laboratorní medicíny
  2023-dosud: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Katedra laboratorních metod

  Předchozí zaměstnání

  2017-2019: Fakultní nemocnice Brno, Oddělení klinické hematologie
  2019: Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje
  2020-2022: Lékařská fakulta MU, Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství - asistent
Pedagogická činnost
 • Laboratorní medicína (LF MU), Klinická biochemie (LF MU), Klinická biochemie (NCO NZO)
Vědeckovýzkumná činnost
 • Rychlá, klinicky implementovatelná, detekce karcinomových buněk v tělních tekutinách a aspirátu kostní dřeně s využitím průtokové cytometrie. (projekt PPV MOÚ)
  Laboratorní markery predikce toxicity a léčebné odpovědi u dětských a dospělých pacientů léčených Sunitinibem.
Akademické stáže
 • Medizinische Hochschule Hannover, Pädiatrische Hämatologie und Onkologie Clinic, 2012
Mimouniverzitní aktivity
 • Česká lékařská komora (člen)
  Česká hematologická společnost, ČLS JEP (člen)
  Společnost pro porty a permanentní katetry, ČLS JEP (člen)
  Česká společnost klinické biochemie, ČLS JEP (člen)
Ostatní aktivity, kurzy a dovednosti
 • Řidičský průkaz skupiny B
  Zbrojní průkaz skupiny B, C, E
  Lovecký lístek
  Českomoravská myslivecká jednota (člen)
Vybrané publikace
 • ŘIHÁČKOVÁ, Eva, Petra VYSOČANOVÁ, Michal ŘIHÁČEK, Dominika KUČEROVÁ, Tereza BLAHOVCOVÁ a Petr KALA. Management of Complete Heart Block in a Pregnant Woman with Systemic Lupus Erythematosus-Associated Complications: Treatment Considerations and Pitfalls. Medicina-Lithuania. Basel: MDPI, 2023, roč. 59, č. 1, s. 1-8. ISSN 1010-660X. doi:10.3390/medicina59010088. URL info
 • ŘIHÁČEK, Michal, Iveta SELINGEROVÁ, Ivo KOCÁK, Ilona KOCÁKOVÁ, Eva ŘIHÁČKOVÁ, Dalibor VALÍK a Jaroslav ŠTĚRBA. Sunitinib-Induced Elevation of Mean Corpuscular Volume (MCV)-Exploring Its Possible Clinical Relevance in Cancer Patients. CURRENT ONCOLOGY. Basel: MDPI, 2022, roč. 29, č. 6, s. 4138-4147. ISSN 1198-0052. doi:10.3390/curroncol29060330. URL info
 • ŘIHÁČEK, Michal, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Dalibor VALÍK, Jaroslav ŠTĚRBA, Kateřina PILÁTOVÁ a Lenka ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ. B-Cell Activating Factor as a Cancer Biomarker and Its Implications in Cancer-Related Cachexia. Biomed Research International. New York: HINDAWI PUBLISHING CORPORATION, 2015, roč. 2015, "792187", s. 1-9. ISSN 2314-6133. doi:10.1155/2015/792187. URL info

17. 6. 2023

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info