OPTIMALIZÁCIA IN VITRO DIFERENCIÁCIE A AKTIVÁCIE MONOCYTOV PRED ANALÝZOU EXPRESIE GÉNU PLAUR

Title in English OPTIMIZATION OF IN-VITRO DIFFERENTIATION AND ACTIVATION OF MONOCYTES BEFORE THE ANALYSIS OF PLAUR GENE EXPRESSION
Authors

SLANINA Peter ŠTÍCHOVÁ Julie KULÍŠKOVÁ Petra BALLONOVÁ Lucie BAROŠ Jan LITZMAN Jiří VLKOVÁ Marcela SOUČEK Přemysl FREIBERGER Tomáš HAKL Roman

Year of publication 2022
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Description Cieľom práce bola optimalizácia procesu izolácie, diferenciácie a aktivácie monocytov. Snahou bolo dosiahnuť maximálne výťažky monocytov z odberu periférnej krvi, ich vysokú čistotu a najnižšiu možnú primárnu aktiváciu buniek. Výberom vhodnej koncentrácie cytokínov a inkubačnej doby sme sa snažili docieliť in-vitro diferenciáciu monocytov do makrofágov typu M1. V aktivovaných a plne diferencovaných monocytoch u pacientov s hereditárnym angioedémom, astmou a reumatoídnou artritídou bude následne sledovaná expresia génu PLAUR. Gén PLAUR kóduje proteín uPAR (CD87) ovplyvňujúci fibrinolýzu po jeho interakcii s urokinázovým aktivátorom plasminogénu (uPA), zrážanlivosť krvi a produkciu bradikinínu väzbou na FXII, ktorý sa aktivuje na povrchu buniek a moduluje bunečnú adhezivitu a migráciu cez interakcie s proteínmi extracelulárneho matrix. Z odberu periférnej krvi boli monocyty izolované metódou magnetickej separácie. Získané monocyty boli diferencované kombináciou cytokínov M-CSF a INF?, ktoré podporili diferenciáciu do M1 makrofágov. Čistota izolovaných monocytov, ich diferenciácia a aktivácia bola stanovená mikroskopicky a pomocou prietokovej cytometrie. Vyššie výťažky monocytov boli dosiahnuté použitím dvojnásobne koncentrovaného roztoku PBS pričom sa priemerný výťažok monocytov pohyboval okolo 150 000 buniek z 1 ml periférnej krvi s čistotou nad 95 %. Nízka aktivácia monocytov bola docielená pri použití sklenených skúmaviek a udržaním nízkej teploty (< 8 oC) bunečnej suspenzie počas celého procesu izolácie. Mikroskopickým pozorovaním bola stanovená najvhodnejšia dĺžka inkubácie monocytov a koncentrácie cytokínov MCSF a INFg, Diferenciácia a aktivácia monocytov bola stanovená meraniami na prietokovom cytometri na základe zvýšenej povrchovej expresie markerov CD86, CD38 a CCR7. Takto diferencované a aktivované monocyty sa ukázali byť vhodné pre ďalšie spracovanie. Výsledkom prevedených pokusov je optimalizovaný a verifikovaný postup izolácie a aktivácie monocytov potrebný na presnú analýzu expresie génu PLAUR.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info