Všeobecné podmínky

Čl. 1. Definice

 1. Pojmem „Fakulta“ se rozumí Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, se sídlem Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno, IČO 00216224.
 2. Pojmem „Kurz“ se rozumí prezenční či online přednáška, laboratorní cvičení, komentovaná prohlídka laboratoří, muzeí, či jiných prostor Fakulty. Kurzy budou pořádány online, v prostorách Fakulty či Fakultní nemocnice u sv. Anny.

Čl. 2. Předmět všeobecných podmínek

 1. Předmětem všeobecných podmínek je vymezení právního rámce pro zajištění Kurzů pro žáky a studenty (dále jen „Žáci“), které provedou pověření pracovníci Fakulty (dále jen „Pověřený pracovník Fakulty“).

Čl. 3 Postup při objednávání Kurzu

 1. Žák, resp. jeho zákonný zástupce (pakliže je žák nezletilý), objedná zvolený Kurz prostřednictvím webového portálu https://www.med.muni.cz/akademie.
 2. Fakulta potvrdí Žákovi, resp. zákonnému zástupci přijetí objednávky prostřednictvím e-mailu odeslaného na e-mailovou adresu uvedenou v objednávkovém formuláři, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 pracovních dnů. Okamžikem doručení potvrzení Fakulty o přijetí objednávky je uzavřena smlouva o Kurzu.
 3. V případě, že Žák neobdrží od Fakulty ve lhůtě shora uvedené žádné potvrzení o přijetí objednávky, objednávka zaniká, nedohodne-li se Žák s Fakultou jinak.
 4. Jakékoliv změny objednávky je možné činit pouze písemně, a to po předchozí dohodě obou smluvních stran. Písemná forma je zachována, jsou-li změny činěny prostřednictvím e-mailové komunikace. Forma e-mailu je určena pro jakoukoliv další komunikaci mezi Fakultou a Žákem, nestanoví-li tyto VOP či vzájemná dohoda jinak.

Čl. 4. Platba

 1. V případě placeného Kurzu probíhá platba přes Obchodní centrum MU, které se řídí vlastními Obchodními podmínkami.

Čl. 5. Práva a povinnosti Fakulty

 1. Po potvrzení objednávky Kurzu zajistí sjednaný Kurz v souladu s podmínkami uvedenými v objednávce a upřesněnými případně Pověřeným pracovníkem Fakulty. V případě, že to charakter Kurzu vyžaduje, zajistí, že budou po dobu Kurzu dodržovány podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) Žáků, včetně vstupního proškolení Žáků o předpisech BOZP a požární ochrany (PO) platných pro pracoviště Fakulty.
 2. Zajistí, že Žáci budou v průběhu Kurzu vykonávat výhradně činnosti, při nichž podle současného poznání není pravděpodobný nepříznivý vliv na zdraví.
 3. Zajistí Žákům možnost využívat prostory a zařízení pracoviště včetně šaten a sociálního zařízení v rozsahu nezbytném pro realizaci Kurzu.
 4. Je oprávněna vyloučit z Kurzu Žáka, který nedbá pokynů Pověřených pracovníků Fakulty, poškozuje majetek Fakulty, opakovaně ruší průběh Kurzu nebo porušuje právní předpisy.
 5. Fakulta neodpovídá za škodu, ztrátu nebo zranění, které účastník kurzu utrpí v jeho prostorách.
 6. Podrobnosti týkající se uspořádání vybraného Kurzu budou uvedeny přímo v popisu zvoleného kurzu na webových stránkách Juniorské akademie.

Čl. 6. Práva a povinnosti Žáka

 1. Žáci jsou povinni dodržovat pokyny Pověřeného pracovníka Fakulty. Zejména je nutné respektovat zákaz kouření, přísně dodržovat běžné hygienické normy, dbát o vlastní bezpečnosti a vyvarovat se všeho, co může ohrozit zdraví a majetek druhých.
 2. S inventářem Fakulty, včetně přístrojů používaných pro výuku, je nutno zacházet tak, aby nebyl poškozen zájem Fakulty. Při způsobení škody na majetku je Žák povinen způsobenou škodu nahradit.
 3. Je třeba, aby Žáci měli své osobní věci pod neustálou kontrolou ve všech prostorách Fakulty.  
 4. Žák se na Kurz dostaví v oděvu přiměřeném povaze kurzu.
 5. Pokud se Žák nezúčastní Kurzu z jakéhokoliv důvodu, neposkytuje mu Fakulta žádnou finanční ani jinou kompenzaci. V případě, že dojde ke zrušení Kurzu ze strany Fakulty, bude Žákům poskytnut náhradní termín nebo budou vráceny peníze.

Čl. 7. Všeobecná ujednání

 1. Pokud vládní nařízení či jiné okolnosti způsobené vyšší mocí neumožní výuku v provozovně, může výuka přejít na online způsob, pokud to charakteru Kurzu vyhovuje. V opačném případě se Kurz ruší a Žák obdrží plnou refundaci, pakliže byl Kurz placený.
 2. Kurzy Juniorské akademie nejsou studijním programem ani celoživotním vzděláváním.
 3. Žák, resp. jeho zákonný zástupce má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info