Prohlášení o zpracování osobních údajů

 V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení) informuje Masarykova univerzita subjekty údajů o okolnostech, za jakých jsou zpracovávány jejich osobní údaje

ve webové stránce Juniorské akademie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů subjektů údajů, tedy tím, kdo určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj, je

Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno,

IČO: 00216224, DIČ: CZ00216224,

ID schránky: 9tmj9e4.

Masarykova univerzita (dále též jako „MU“ nebo „správce“) je veřejnou vysokou školou univerzitního typu podle zákona o vysokých školách. V rámci svého hlavního poslání svobodně a samostatně uskutečňuje vzdělávací a v souvislosti s ní vědeckou a výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost a s nimi související činnosti.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřencem pro ochranu osobních údajů Masarykovy univerzity je Iva Zlatušková, e-mailová adresa poverenec@muni.cz, telefonní čísla +420 549 49 1030, +420 603 289 580, osobní webová stránka https://www.muni.cz/lide/2351-iva-zlatuskova.

Na pověřence se můžete obrátit v případě, že budete mít jakékoliv dotazy či požadavky ke zpracování a ochraně osobních údajů nebo k uplatnění svých práv.

Zpracování osobních údajů nezbytných pro chod Juniorské akademie

Osobní údaje MU zpracovává v rozsahu, který je nezbytně nutný pro zajištění individuální nebo kolektivní účasti dětí na aktivitách pořádaných Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity v rámci Juniorské akademie. Osobní údaje jsou uloženy na úložištích MU s monitorovaným přístupem, jsou chráněny systémem přístupových práv a zabezpečeny v maximální možné míře dle standardů správce a v souladu s platnými právními předpisy. Při zpracovávání správce dodržuje veškeré zásady pro zpracování osobních údajů dle obecného nařízení. Zásady a pravidla při zpracování osobních údajů na MU upravuje směrnice MU č. 1/2018 „Ochrana a zpracování osobních údajů“.

Účel zpracování osobních údajů nezbytných pro chod Juniorské akademie

Účelem zpracování osobních údajů je zajištění účasti dětí na jednorázových či opakovaných individuálních nebo kolektivních aktivitách pořádaných Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity.

Zpracování osobních údajů nezbytných pro statistické účely

Pro statistické účely zpracovává MU ročník studia a název střední školy účastníka kurzu. Tyto údaje jsou nepovinné a MU je zpracovává pouze v případě, že k tomu byl udělen souhlas v rámci registračního formuláře Juniorské akademie.

Zpracování osobních údajů pro marketingové účely

Pro marketingové účely zpracovává MU fotografie či videa účastníků kurzu v průběhu kurzů Juniorské akademie. Souhlas ke zpracování těchto údajů je nepovinný a  MU je zpracovává pouze v případě, že k tomu byl udělen souhlas v rámci registračního formuláře Juniorské akademie. Pokud je souhlas udělen, je MU oprávněna zveřejňovat tyto fotografie či videa na webu MU nebo na sociálních sítích MU za účelem propagace Juniorské akademie.

Kategorie osob, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány

Masarykova univerzita zpracovává osobní údaje těchto subjektů údajů:

rodič (zákonný zástupce), dítě.

Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Masarykova univerzita zpracovává tyto osobní údaje poskytnuté rodiči (zákonnými zástupci) prostřednictvím webového formuláře:

Rodič (zákonný zástupce): jméno, příjmení, adresa bydliště, telefonní číslo, elektronická adresa.

Dítě: jméno, příjmení, adresa bydliště, telefonní číslo, elektronická adresa.

Masarykova univerzita zpracovává skrze webové stránky Juniorské akademie tyto osobní údaje poskytnuté učiteli prostřednictvím webového formuláře:

Učitel: jméno, příjmení, telefonní číslo, elektronická adresa, název a adresa školy.

Právní důvody pro zpracování osobních údajů

Právním titulem zpracování osobních údajů rodiče (zákonného zástupce) je jeho souhlas, právním titulem zpracování osobních údajů nezletilého účastníka kurzu je souhlas rodiče (zákonného zástupce) a právním titulem plnoletého účastníka kurzu je jeho souhlas.

Předávání osobních údajů

Správce osobních údajů nepředává zpracovávané osobní údaje třetím osobám, do zahraničí či mezinárodním organizacím.

Doba uchování osobních údajů

Správce bude osobní údaje zpracovávat po dobu 1 roku od udělení souhlasu rodičem (zákonným zástupcem) či učitelem, nebo do odvolání souhlasu.

Po jednom roce od udělení souhlasu, nebo po odvolání souhlasu budou osobní údaje rodiče (zákonného zástupce) i osobní údaje jeho dítěte, nebo osobní údaje učitele zlikvidovány.

Práva subjektu údajů

Subjekt údajů má podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů právo

  • odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů,
  • požadovat přístup ke svým osobním údajům,
  • požadovat jejich opravu nebo výmaz,
  • požadovat omezení zpracování, a
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů týkajících se jeho osoby.

Uplatnění práv subjektu údajů

Subjekt údajů je oprávněn uplatnit svá práva vyplývající z obecného nařízení o ochraně osobních údajů vůči správci, a to buď

  • písemnou žádostí s ověřeným podpisem zaslanou na adresu: Masarykova univerzita, Pověřenec pro ochranu osobních údajů, Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, nebo
  • zasláním žádosti do datové schránky Masarykovy univerzity: 9tmj9e4, nebo
  • zasláním žádosti formou e-mailové zprávy z institucionální elektronické adresy MU na adresu: poverenec@cz.

Subjekt údajů je oprávněn uplatnit svoje právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů zasláním zprávy na elektronickou adresu akademie@med.muni.cz

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Subjekt údajů má právo podat žádost, stížnost či podnět ke zpracování osobních údajů dozorovému úřadu, kterým je

Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7,

ID datové schránky: qkbaa2n,

telefonní číslo +420 234 665 111, webové stránky www.uoou.cz, elektronická adresa posta@uoou.cz.

 

Brno 1. 1. 2023

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info