"Nepředstavitelná Regeneron ISEF", Karolína Jeřábková o své cestě na světové kolo SOČ

Čtěte více o práci SOČ

Andrea Dobrovolná: K čemu mě v laboratořích pustili a jak mi SOČ pomohla u přijímaček?

 

Čtěte více o práci SOČ

Prestižní ocenění Česká hlavička: Napsal u nás SOČ, teď sbírá jedno ocenění za druhým!

 

Čtěte více o práci SOČ

Anna Brodecká: Má vedoucí SOČ rozuměla tomu, že se v tématu nepohybuji. Po první schůzce mi bylo jasné, že se chci výzkumu účastnit

 

Čtěte více o práci SOČ

Předchozí Následující

CO JE TO SOČ?

Středoškolská odborná činnost je soutěž středoškoláků v řešení problémů v jednom z 18 vědních oborů. Soutěž probíhá formou prezentací na soutěžních přehlídkách. Nejúspěšnější řešitelé často reprezentují ČR na obdobných mezinárodních soutěžích.

Studující středních škol si každoročně v březnu a dubnu vybírají témata, která pak v období července až února řeší na pracovištích svých školitelů, tedy i zde u nás, na Lékařské fakultě MU. Výstupem jejich bádání je sepsaná práce SOČ a účast v soutěži. JCMM jakožto pořadatelská organizace v Jihomoravském kraji, poskytuje finanční podporu vybraným pracím SOČ.

Je SOČ pro vás?

Zajímáte se o vědu, navštěvujete naše přednášky a jste vyloženě studijní tip? Možná už na střední škole víte, že chcete být lékařem či lékařskou, vědcem nebo vědkyní. Tak proč neudělat pro přijetí na vysněný obor maximum? Existuje typ odborné práce, která je vhodná pro středoškoláky se zájmem o další studium – SOČka. Pokud ji úspěšně napíšete, můžete se svým projektem i soutěžit. Pokud se probojujete do vyšších kol soutěže, vítězství vám pomůže dostat se na MED MUNI s velkým bodovým náskokem. Jak tedy začít? 

Bez popisku
Bez popisku
Bez popisku
Bez popisku

 

Nabídka témat MED MUNI

2024

Témata pro rok 2024

OBSAZENO: Stabilita vybraných biomolekul savčích vajíček po jejích mražení

Pracoviště: Ústav histologie a embryologie

Anotace

Mražení nebo-li kryoprezervace je v současnosti již běžná metoda umožňující dlouhodobé uchování živočišných buněk v medicíně a biotechnologickém průmyslu. Savčí vajíčka (oocyty) představují nejobjemnější buňky v našem těle což ovlivňuje jejích vlastnosti při mražení. Při práci na tomto tématu student(ka) bude moct se seznámit s laboratorní práci v oblasti reprodukční biologie. Cílem práce je pomocí metod molekulární biologie ocharakterizovat dopad mražení na kvalitu ženských pohlavních buněk.

OBSAZENO: Evoluční adaptace kardiovaskulárního systému

Pracoviště: Fyziologický ústav

Anotace:

Student se zapojí do sběru a vyhodnocení dat ohledně kardiovaskulárního systému a naučí se i praktickým dovednostem při sběru dat.

OBSAZENO: Vliv kortiko-kortikální elektrické stimulace na elektrofyziologii lidského mozku

Pracoviště: FNUSA-ICRC

Anotace

Tato práce se zabývá studiem vlivu kortiko-kortikální elektrické stimulace na elektrofyziologii lidského mozku prostřednictvím statistické analýzy EEG záznamů. EEG záznamy pocházejí z předoperačního vyšetření, kde byla aplikována přímá elektrická stimulace mozku k lokalizaci funkčních oblastí. Cílem je porozumět změnám v elektrofyziologii mozku vyvolaným touto stimulací a identifikovat případné korelace mezi stimulací a změnami v EEG signálech. Pro úspěšné zpracování dat a interpretaci výsledků jsou nezbytné základy programování v jazyce Python. Důležitá je také dobrá znalost anglického jazyka, neboť většina relevantní literatury je publikována v angličtině.

OBSAZENO: Buněčný vícevrstevný arteficiální štěp pro autologní jednostupňovou totální náhradu kůže

Pracoviště: Ústav histologie a embryologie

Anotace

Tkáňové inženýrství kůže využívající netoxické resorbovatelné biomateriály zaznamenává v posledních několika dekádách zásadní úspěchy. V kůži, jako celku, najdeme různé buněčné populace, které jsou uspořádány do unikátní trojrozměrné matrice a vytváří tak komplex mikroprostředí pro jednotlivé buněčné interakce. Použitím „pouhých“ bezbuněčných biomateriálů obohacených např. o růstové faktory nedokážeme plnohodnotně nahradit jak anatomickou, tak také funkční část tohoto kožního mikroprostředí. Proto se dnes do popředí dostává studium vzájemné interakce mezi nosičem a buněčnou populací připravovanou v definovaných laboratorních podmínkách s jednoznačným cílem vytvoření umělé kožní náhrady v plné tloušťce respektující klíčové aspekty nativní lidské kůže.

OBSAZENO: Spánkové poruchy u dětí s poruchou autistického spektra a efekt melatoninu

Pracoviště: Klinika dětské neurologie

Anotace

Poruchy spánku jsou u dětí s autismem velmi časté a významně snižují kvalitu života. Je prokázáno, že děti hůře usínají, budí se v noci a brzy vstávají, je porušen cirkadiánní rytmus vylučování hormonu, který se nazývá melatonin. Je důležité poruchy spánku zmapovat a podíváme se i na to, jak je léčit a jak je doplnění melatoninu pro děti přínosné.

 

OBSAZENO: Spánkové poruchy u funkčních neurologických onemocnění

Pracoviště: Klinika dětské neurologie

Anotace

Funkční neurologické poruchy dříve nazývané jako konverzní, jsou poměrně častá onemocnění, kde zjistíme i další komorbidity, jako úzkosti a deprese. Poruchy spánku jsou u těchto dětí časté a je důležité se na ně cíleně ptát a léčit je.

 

OBSAZENO: Mechanismy a dynamika přirozeného hojení zubu

Pracoviště: Lékařská fakulta - Vývoj a regenerace zubů

Anotace

Hojení je vysoce dynamický proces, nezbytný pro správnou funkci tkání. Je to proces, který je řízený na několika úrovních. Zahrnuje mobilizaci imunitních buněk v místě poranění, buněčnou proliferaci, tvorbu extracelulární matrix i remodelaci poraněné tkáně. Uvnitř zubu zahrnuje proces hojení mimo jiné diferenciaci mezenchymálních kmenových buněk v odontoblasty a tvorbu terciárního dentinu, který překrývá vzniklou lézi. Mechanismy, jak se mikroprostředí kmenových buněk aktivuje, však dosud nejsou zcela známy. K poodhalení tohoto zajímavého procesu bude využit unikátní modelový systém, kontinuálně dorůstající myší zub. Myší řezáky jsou schopny nepřetržité regenerace po celý život těchto zvířat. Je toho docíleno díky aktivním kmenovým buňkám, které se nacházejí v apikální (růstové) části zubu. Přetrvávání tohoto mikroprostředí kmenových buněk až do dospělosti poskytuje ideální systém pro studium dynamiky obnovy tkáně. Zajímavostí je, že na poranění nereaguje pouze apikální část zubu, ale i jeho distální část, která tvoří zásadní komunikující rozhraní mezi vnitřním a vnějším prostředím. Metodologicky bude tato práce zahrnovat práci s experimentální laboratorními zvířaty, zkoumání genové exprese a aktivity jednotlivých buněčných typů pomocí imunohistochemických a in situ hybridizačních technik a to jak u zdravých tak i u poškozených myších zubů. Bude rovněž sledován průběh hojení ran na úrovni tvrdých tkání. Tato práce pomůže pochopit mechanismy, které jsou zodpovědně za přirozené hojící a regenerativní procesy zubu a pochopit dynamiku aktivity kmenových buněk v tomto zajímavém modelovém systému.

OBSAZENO: Hodnocení rizikových faktorů matky pro vznik rozštěpu rtu a patra

Pracoviště: Klinika popálenin a plastické chirurgie

Anotace

Rozštěpy rtu a patra patří mezi nejčastější vrozené vývojové vady. Jejich incidence se v České republice pohybuje kolem 1,1 dítěte s rozštěpem na 1000 porodů. Etiologie vzniku rozštěpů je multifaktoriální, podílí se na ní jak faktory genetické, tak faktory vnějšího prostředí. Mezi rizikové faktory patří zejména faktory ze strany matky, jako jsou věk matky (případně obou rodičů), obezita, diabetes, další onemocnění, infekce v době těhotenství, medikace matky, deficit vitamínů, aktivní i pasivní kouření a konzumace alkoholu. V současné době je pod záštitou Kliniky popálenin a plastické chirurgie v přípravě multicentrický projekt Roris, který cílí v rozsáhlém dotazníkovém šetření pro rodiče dětí s rozštěpem narozených mezi lety 2017 a 2023 na získání informací o přítomnosti rizikových faktorů matek pacientů s rozštěpem. Student bude mít za úkol podílet se na vyhodnocování získaných dat, jejich srovnání s dosud publikovanými daty a přípravu výsledků k publikaci. Také bude mít možnost seznámit se s léčbou rozštěpového onemocnění včetně operační léčby.

OBSAZENO: Hodnocení rozměrů horní čelisti u novorozenců a kojenců s rozštěpem patra

Pracoviště: Lékařská fakulta - Anatomický ústav

Anotace

Rozštěpy obličeje jsou jednou z nejčastějších vrozených vývojových vad v Česku i na celém světě. Jejich léčba probíhá od prenatálního období jedince až do jeho dospělosti a podílí se na ní mnoho lékařských oborů včetně plastického chirurga a ortodontisty. Cílem práce bude získat digitalizovanou podobou sádrových otisků rozštěpu patra provedených při léčbě pacientů v Centru pro léčbu rozštěpů obličeje ve FN Brno. Na získaných scanech bude měřena šíře rozštěpového defektu a další anatomické poměry patra a tato data budou srovnávána jak mezi jednotlivými skupinami pacientů, tak budou porovnány s daty dříve publikovanými v Česku i v zahraničí. Tyto výsledky jsou pro klinickou praxi důležité k získání celkového pohledu na vývoj horní čelisti u pacientů s rozštěpem patra. Student bude samostatně provádět scanování otisků, bude se účastnit hodnocení rozměrů, základního statistického zpracování výsledků i přípravy výsledků k prezentaci. Také bude mít možnost seznámit se s léčbou rozštěpového onemocnění včetně operační léčby.

2023

Témata pro rok 2023

Refrakční vady a možnosti jejich korekce OBSAZENO

Pracoviště: Katedra optometrie a ortoptiky

Anotace

Refrakční vada je oční vada, při které se paprsky procházející přes optická prostředí oka nezobrazí na sítnici. Mezi základní refrakční vady řadíme krátkozrakost (myopii), dalekozrakost (hypermetropii), astigmatismus a určitým způsobem také vetchozrakost (presbyopii). Refrakční vady se korigují konzervativním způsobem – brýle nebo kontaktní čočky, nebo operativně. Oční vady mohou také vznikat jako komplikace u celkových onemocnění nebo úrazech očí. Optometrie je moderní vědní obor, který se zabývá především měřením a korekcí refrakčních vad. Cílem této práce je zmapovat druhy refrakčních vad ve zvolené populační skupině za pomoci moderních přístrojů používaných v oftalmologii a optometrii a také zjistit způsoby jejich řešení.

Analýza mikrobiomu středního ucha u dětí se středoušním zánětem pomocí moderních technik OBSAZENO

Pracoviště: Klinika dětské otorhinolaryngologie

Anotace

Akutní a chronický zánět středního ucha patří k nejčastějším onemocněním dětského věku. Skutečné bakteriální etiologické agens středoušního zánětu nejsou stále zřejmé. Standardní kultivační metody nemusí identifikovat všechny potenciální původce zánětu, navíc vzorek použitý k vyšetření je obvykle kontaminován mikroflórou ze zevního zvukovodu. Mikrobiální původci zánětu ovlivňují i prevenci (očkování) a terapeutické postupy (antibiotika). Cílem projektu je analýza mikrobiálních původců středoušního zánětu pomocí moderních sekvenačních technik. Získaná data mohou přinést nový pohled na patogenezi středoušního zánětu a významně upravit preventivní, diagnostická a terapeutická doporučení.

Studium glioblastomu pomocí modelu 3D cerebrálních organoidů z indukovaných pluripotentních kmenových buněk OBSAZENO

Pracoviště: Ústav histologie a embryologie

Anotace

Glioblastoma multiforme (GBM, Glioblastom) je agresivní nádorové onemocnění mozku vyznačující se vysokou mírou heterogenity. Navzdory intenzivnímu studiu i léčbě zůstává v současné době prognóza pacientů s glioblastomem velmi špatná. Důvodem je zejména to, že si glioblastom často vytváří rezistenci vůči chemoterapeutické a radioterapeutické léčbě a dochází k remisi nádoru. Lepší pochopení patofyziologie glioblastomu je prvním krokem k vyvinutí lépe cílených léčiv a zlepšení prognózy tohoto onemocnění. Z dosavadních poznatků je známo, že standardní in vitro 2D kultivační podmínky glioblastomových buněk nedostatečně rekapitulují vlastnosti původní nádorové tkáně a nepředstavují tak vhodný model pro studium tohoto onemocnění. Důležitou roli v relevanci modelu hraje navození mikroprostředí mozkové tkáně a také výběr glioblastomové linie, kdy pouze některé linie stále nesou fenotyp původního nádoru. V minulosti úspěšné osvojení si metody diferenciace lidských cerebrálních organoidů v naší laboratoři otevírá možnost studovat glioblastomové buňky v mikroprostředí mozku, jak k tomu dochází in vivo. Cílem této práce proto bude modelovat interakci glioblastomu a zdravé mozkové tkáně pomocí 3D sféroidů glioblastomových buněk a cerebrálních organoidů derivovaných z indukovaných pluripotentních kmenových buněk. V práci bude prováděno srovnání několika glioblastomových linií a jejich schopnost migrace skrz zdravou tkáň cerebrálního organoidu, čímž bude sledována jejich agresivita. Dále budou analyzovány případné změny, které nastaly během interakce glioblastomu s cerebrálním organoidem na úrovni genové exprese v obou typech tkáně. Získané poznatky přispějí k pochopení biologických vlastností glioblastomu a jeho heterogenity. Vzniklý model onemocnění může v budoucnu také sloužit k anýze molekulární podstaty migrace glioblastomových buněk v mozkové tkáni a také k testování léčiv a jejich vlivu na rozvoj a zastavení této nemoci.

Alzheimer's disease and role of choroidal epithelial cells - an in-vitro study OBSAZENO

Pracoviště: Anatomický ústav

Anotace

Our laboratory has developed an in vitro model of Alzheimer#39s disease through the hard work of our SAP students. Using this model, we have investigated how the aggregation of amyloid-ß (Aß), a hallmark of Alzheimer’s disease, affects choroidal epithelial cells. These cells are essential for brain function, as they play a critical role in clearing Aß from the brain and can prevent Aß aggregation and toxicity. Expanding upon the findings of our previous SAP students, we are offering an internship opportunity to study the molecular changes in choroidal epithelial cells (Z310 cells) associated with Alzheimer’s disease. During the internship, you will receive training in a variety of research techniques, including cell culture and microscopy.

2022

Témata pro rok 2022

Studium cytotoxického a migrastatického efektu pentamethiniových solí na nádorové buňky OBSAZENO

Pracoviště: Ústav patologické fyziologie

Anotace

Z recentní literatury vyplývá, že pentamethiniové soli mohou hrát důležitou roli v ovlivnění migračního potenciálu nádorových buněk. Tato práce bude zaměřena na testování některých forem pentamethiniových solí na nádorové buňky a bude hodnocen jejich cytotoxický účinek (pomocí MTT testu) a dále migrastatický účinek (pomocí scratch testu).

Genetické příčiny náhlé srdeční smrti OBSAZENO

Pracoviště: Centrum celoživotního vzdělávání

Anotace

Náhlá srdeční smrt (NSS) odpovídá za 50 % kardiovaskulární mortality a v Evropě umírá na NSS přibližně 2 500 osob denně. U mladých pacientů do 40 let přicházejí v úvahu jako rizika NSS především tato genetická onemocnění: hypertrofická kardiomyopatie, arytmogenní kardiomyopatie a syndrom dlouhého QT intervalu. Specifickou subpopulací jsou v této věkové skupině aktivní sportovci a atleti. Velkým rizikem, které ohrožuje i mladé pacienty, je prodloužení QT intervalu indukované léky a rekreačními drogami na rizikovém genetickém pozadí. Cílem této práce bude zmapovat genetické příčiny náhlé srdeční smrti a popsat konkrétní případy.

Aktivita kmenových buněk v myších řezácích po jejich poškození OBSAZENO

Pracoviště: Ústav histologie a embryologie 

Anotace

Myší řezáky dorůstají po celý život zvířete. Jsou tak jedinečným modelovým systémem vhodným pro studium aktivity kmenových buněk. Zajímavostí je, že po ztrátě koncové části řezáku dochází v tomto zubu k rapidní akceleraci růstu. Mechanismy, které za tímto zvláštním jevem stojí však zatím zůstávají našemu chápání stále skryty. Cílem této práce bude poodhalit mechanismy, které kontrolují rychlost růstu, zaměřit se na aktivitu kmenových buněk a podílet se na vývoji nové metodologie kvantifikace růstu. V rámci této práce se student/ka bude moci seznámit se základním in vivo výzkumem, moderními zobrazovacími metodami a zažije si, jaké je to být součástí aktivního vědeckého týmu. Tato práce vyžaduje zaujetí pro téma, vlastní iniciativu a nadšení objevovat nové věci.

Sledování vybraných fyziologických charakteristik stresu při pohybu člověka v urbánním prostoru OBSAZENO

Pracoviště: ​ Environmentální fyziologie

Anotace:

Použití metodologie na bázi mobilních nositelných senzorů je přelomový krok ve zkoumání behaviorálních a fyziologických charakteristik obyvatel i návštěvníků urbánních oblastí. Interdisciplinární výzkum „městského stresu“ by mohl pomoci vytvořit zdravější přístupy k městskému obyvatelstvu, které by mohly v dlouhodobém horizontu mít za cíl i zlepšení zdravotního stavu populace. Účelem této práce je sledovat a identifikovat – prostřednictvím experimentování s nositelnými senzory – etické, politické a koncepční problémy při sledování fyziologického stavu městské populace. Naším cílem je podnítit dialog mezi kritickým přístupem a aplikovaným environmentálním zdravotním výzkumem. Definice stresu není jednoznačná, je výrazně oborově specifická, a je zásadním způsobem závislá na technologiích, které pro výzkum používáme. Cílem práce je podílet se na vytvoření integrativní technologie, ve které kombinujeme pilotní terénní výzkum využívající snímatelné nositelné technologie, metody pro identifikaci „momentů stresu“ v městském prostředí, psychometrické průzkumy a narativní rozhovory o stresu v městském prostředí.

Vliv faktoru mikroprostředí na vlastnosti buněk časného embrya OBSAZENO

 

Pracoviště: Ústav histologie a embryologie

Mentoři: doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc. a MUDr. Volodymyr Porokh

Anotace:

Časný vývoj zárodku je charakterizován komplexními interakcemi mezi buňkami vyvíjecího se organizmu a tělem matky. Osud buněk zárodku je určován mikroprostředím, které je dáno fyzickými kontakty mezi jednotlivými buňkami spolu s rozpustnými faktory. Mechanismy, kterými mikroprostředí modeluje vývojový potenciál buněk embrya za fyziologických a podmínek nejsou známy, lze se však domnívat, že jejich abnormality jsou spoluzodpovědné za poruchy plodnosti. Je známo, že suboptimální metabolický stav matky, zejména při poruše metabolismu glukózy způsobené diabetem (viz. citace níže), je spojen se sníženou plodností. V tomto projektu hodláme ověřit hypotézu, že zvýšená hladina glukózy vede k abnormálnímu vývoji zárodku, konkrétně buněk trofoblastu, který je normálně v přímém kontaktu se sliznicí dělohy matky. K tomuto cíli budou využity lidské pluripotentní kmenové buňky, které lze diferencovat in vitro do buněk trofoblastu. Tato diferenciace bude realizována v podmínkách normální a vysoké hladiny glukózy, a výsledné buňky budou charakterizovány různými morfologickými a molekulárně-biologickými technikami.

 

Podpůrné články:

https://www.fertstert.org/article/S0015-0282(20)32373-6/fulltext

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25391239/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19966268/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26109331/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25391239/

Interaktivní vizualizace epidemiologických dat v souvislosti s onemocněním COVID-19 OBSAZENO

Pracoviště: IBA LF MU

Anotace:

Cílem práce je porozumět základním a pokročilým charakteristikám epidemie COVID-19 v České republice a na základě dostupných otevřených datových sad navrhnout a vizualizovat přehledné reporty. Hlavní přidanou hodnotou práce je porozumění komplexní problematice epidemie a volba vhodných interaktivních online nástrojů pro srozumitelnou prezentaci validních dat, které epidemii popisují.

Reakce ependymálních buněk na subarachnoidální krvácení OBSAZENO

Pracoviště: Anatomický ústav LF MU

Anotace:

Ependymální buňky vystýlající mozkové komory jsou významné elementy pro signalizaci mezi mozkomíšním mokem a mozkovou tkání. Bylo prokázáno, že ependymální buňky jsou antigen prezentující buňky a mohou reagovat na poškození nervové soustavy, mezi které se řadí traumatická poranění míchy a mozku, cévní mozkové příhody a zánětlivá onemocnění mozku. Ependymální buňky mohou po subarachnoidálním krvácení hrát důležitou roli v odstranění hemoglobinu a jeho rozpadových produktů. Cílem práce bude prokázat na základě imunohistochemické detekce, zda ependymální buňky mozkových komor reagují na subarachnoidální krvácení rozvojem zánětlivé reakce zahrnující produkci prozánětlivých cytokinů a zvýšením exprese regulačních faktorů.

Reakce ependymálních buněk na poškození periferního nervu OBSAZENO

Pracoviště: Anatomický ústav LF MU

Anotace:

Ependymální buňky vystýlající mozkové komory jsou významné elementy pro signalizaci mezi mozkomíšním mokem a mozkovou tkání. Bylo prokázáno, že ependymální buňky jsou antigen prezentující buňky a mohou reagovat na poškození nervové soustavy, mezi které se řadí traumatická poranění míchy a mozku, cévní mozkové příhody a zánětlivá onemocnění mozku. Ependymální buňky mohou po poškození periferního nervu hrát důležitou roli v centrální fixaci bolesti na základě šíření neurozánětlivé reakce. Cílem práce bude prokázat na základě imunohistochemické detekce, zda ependymální buňky mozkových komor reagují na poškození periferního nervu rozvojem zánětlivé reakce zahrnující produkci prozánětlivých cytokinů a zvýšením exprese regulačních faktorů.

Témata z minulých let

Témata z minulých let

MikroRNA u mnohočetného myelomu

Pracoviště: Ústav patologické fyziologie

TÉMA UZAVŘENO

Anotace

Mnohočetný myelom je druhé nejčastější hematoonkologické onemocnění. Je charakterizováno infiltrací kostní dřeně maligními plazmatickými buňkami. mikroRNA jsou krátké nekódující molekuly RNA, které se účastní různých dějů v buňce, jako jsou proliferace, diferenciace a apoptóza. Mimo jiného se účastní také transformace nádorů. Tato práce se zaměří na identifikaci mikroRNA, které se účastní patogeneze mnohočetného myelomu.

Moderní terapie cystické fibrózy

Pracoviště: Ústav lékařské genetiky a genomiky

TÉMA UZAVŘENO

Anotace

Cystická fibróza je autozomálně recesivní onemocnění, které je způsobeno patologickými variantami v CFTR genu. Hlavním cílem práce bude shrnutí zjištěných skutečností z oblasti léčby cystické fibrózy CFTR modulátory.

V rámci teoretické části bude popsáno samotné onemocnění, jeho historie a příznaky, genetické příčiny. Bude zmíněna symptomatická léčba a genové terapie.

Praktická část bude věnována osobním rozhovorům a zkušenostem lékařů a pacientů s léčbou modulátory, zjištění pohledu pacientů na ni. Bude nastíněn pohled do budoucna vzhledem k modulátorovým terapiím, které jsou ještě ve vývoji.

Pronásledovaná genetika

Pracoviště: Ústav lékařské genetiky a genomiky

TÉMA UZAVŘENO

Anotace

I když zájem ve světě o Mendela, zakladatele genetiky, roste, v Čechách zaostává. Je to ještě důsledek toho, že v 50. a 60. letech byl Mendel komunistickým režimem zakázán, protože genetika byla považovaná ze reakční pavědu.

Buržoazní pavěda (buržuaznaja lženauka) byl pojem zavedený v Sovětském Svazu pro některé vědecké obory, které se z ideologického hlediska jevily jako nepřijatelné. V různých obdobích byly jako buržoazní pavěda označeny genetika, kybernetika, sociologie, sémiotika, srovnávací lingvistika. Toto pojetí na dlouhou dobu potlačilo povědomí o významných osobnostech vědy (Gregor Johann Mendel), napomohlo vzestupu obskurních osobností (Lysenko, Lepešinská) a na dlouhou dobu omezilo svobodu vědeckého bádání nejen v komunistickém bloku.

Cílem práce bude zmapovat a popsat období, kdy byla genetika pronásledována, věnovat se osobním tragédiím propagátorů genetiky v komunistickém bloku. Vlastním přínosem autora práce budou rozhovory s pamětníky postupného uvolňování v 60. letech, kdy se genetika začala vyučovat na vysokých a posléze na středních školách. Je možné nastínit i současné etické, sociální a právní problémy genetického testování.

Genetické příčiny náhlé srdeční smrti

Pracoviště: Ústav lékařské genetiky a genomiky

TÉMA UZAVŘENO

Anotace

Náhlá srdeční smrt (NSS) odpovídá za 50 % kardiovaskulární mortality a v Evropě umírá na NSS přibližně 2 500 osob denně. U mladých pa¬cientů do 40 let přicházejí v úvahu jako rizika NSS především tato onemocnění: hypertrofická kardiomyopatie, arytmogenní kardiomyopatie a syndrom dlouhého QT. Specifickou subpopulací jsou v této věkové skupině aktivní sportovci/atleti. Velkým rizikem, které ohrožuje i mladé pa¬cienty, je prodloužení QT intervalu indukované léky a rekreačními drogami na rizikovém genetickém pozadí.

Cílem této práce bude zmapovat genetické příčiny náhlé srdeční smrti a popsat konkrétní případy.

Zdraví v mobilu nebo počítači: jak využít mobilních technologií pro podporu zdraví

Pracoviště: Ústav psychologie a psychosomatiky

Anotace

Cílem práce je příprava jednoduchého intervenčního programu na podporu duševního zdraví u spolužáků nebo jiné vybrané skupiny lidí, za využití dostupných telekomunikačních nástrojů, jako je například Facebook, Instagram atd. Studenti definují, co zvyšuje nebo podporuje duševní zdraví a následně vyvinou cílenou on-line intervenci na rozvoj a podporu těchto dovedností. Cílem práce bude měřit efekt dané intervence prostřednictvím porovnání výsledků vybraných psychologických metod před a po intervenci a srovnání těchto výsledků s výsledky lidí, kteří intervenci neabsolvovali, nebo ji absolvovali v jiné formě, jako je placebo rameno nebo tzv. falešné rameno studie. Účastník se seznámí s vývojem intervencí v modu eHealth, dozví se, co jsou protektivní faktory duševního zdraví, naučí se pracovat se základními psychologickými metodami a naučí se základy vědeckého výzkumu.

Variabilita, velikost, pozice a symetrie foramen mentale na dolních čelistech z kostnic

Pracoviště: Anatomický ústav

TÉMA UZAVŘENO

Anotace

Foramen mentale je otvor na přední straně těla dolní čelisti, kterým vystupuje na povrch nervus mentalis (konečný úsek jednoho z nervů třetí větve nervus trigeminus) a doprovodné cévy. Tento otvor je klinicky významný především v zubním lékařství a také v neurologii. Svodná anestezie na foramen mentale znecitlivuje oblast rtu, brady, alveolárního výběžku a zubů od střední čáry po první třenový zub. Foramen mentale je nejčastěji lokalizováno u kořene druhého dolního třenového zubu, případně mezi kořeny obou třenových zubů.

Cílem práce je zmapovat a zhodnotit pozici, rozměry, symetrii a variabilitu (např. zdvojení) foramen mentale na dolních čelistech pocházejících z novověkých kostnic, které jsou deponovány na Anatomickém ústavu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Výskyt, rozměry a tvar foramen supratrochleare na pažních kostech z kostnic

Pracoviště: Anatomický ústav

TÉMA UZAVŘENO

Anotace

Foramen supratrochleare je poměrně častá varieta distální části pažní kosti člověka. Jedná se o otvor v kostěném septu nad distální kloubní plochou pažní kosti. Znalost této variety je důležitá pro anatomy, antropology, radiology či ortopedy. Antropologové považují foramen supratrochleare za určité fylogenetické pojítko mezi člověkem a zvířaty. Klinický významný je fakt, že tento otvor může predisponovat fraktury distálního konce pažní kosti.

Cílem práce je zmapovat a zhodnotit frekvenci výskytu, rozměry a tvar foramen supratrochleare na pažních kostech pocházejících z novověkých kostnic, které jsou deponovány na Anatomickém ústavu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Histologická separace vrstev kůže při fixaci těla a její využití ve forenzní daktyloskopii

Pracoviště: Anatomický ústav

TÉMA UZAVŘENO

Anotace

V některých případech neidentifikovaných těl mohou daktyloskopičtí experti pracovat s tzv. dermálními otisky prstů, které byly odebrány post mortem. Jednou ze strategií pro zjištění identity daného individua je takové otisky pak porovnat s klasickými epidermálními otisky, které byly zajištěný/zanechány před smrtí (ante mortem). Porovnání epidermálních a dermální otisky prstů jsou předmětem limitovaného, přesto velice potřebného výzkumu právě kvůli limitované dostupnosti dermální vrstvy u živých jedinců. Hypoteticky by vhodným modelem k výzkumu daktyloskopických stop dermální vrstvy mohli být těla darována pro výzkum a studium anatomie. Je však potřeba zjistit, jestli u těl fixovaných lihovou metodou dochází ke kompletnímu oddělení epidermis od dermis/coria a tím pádem, jestli je možné takové těla použít k odebrání jak epidermálních (před fixaci), tak dermálních (po fixaci) otisků prstů.

Cíle

 • z histologického hlediska popsat v jakém časovém intervalu je možné pozorovat oddělení jednotlivých vrstev kůže u vzorků odebraných z těl fixovaných v roztoku lihu,
 • popsat, o které vrstvy kůže se jedná a zhodnotit, jestli jsou těla fixované lihovou metodou vhodným modelem pro případné odebrání a studium dermálních otisků prstů.

Kroky k dosažení cíle projektu

 • histologické zpracovaní vzorků kůže, které byly předem odebrány z těl darovaných Anatomickému ústavu LF MU,
 • vytvoření, pozorování, a popsání mikroskopických preparátů kůže.

Involvement of the blood-cerebrospinal fluid barrier in Alzheimer's disease progression- an in-vitro study

Department: Department of Anatomy

THEME CLOSED

Introduction

Alzheimer's disease (AD) is a progressive neurodegenerative disorder with no treatment. Overproduction of amyloid-β (Aβ) and subsequent deposits of Aβ plaques in brain tissue is the principal contributor to AD's pathogenesis. The blood-cerebrospinal fluid barrier plays a vital role in the clearance of Aβ from the brain and can inhibit Aβ aggregation and toxicity (Solár et al., 2020). On the other hand, neuroinflammatory responses associated with changes at the blood-CSF barrier have been directly implicated in the Aβ plaques deposit in the brain, as inflammatory cytokines released locally have been shown both alleviate and aggravate the cluster formation (Brkic et al., 2015; Hu et al., 2009). However, the exact relationship is unclear.

The culture system enables molecular manipulations to investigate the molecular mechanism underlying the blood-CSF barrier dysfunction in relation to AD.

Experimental Plan

Z310 cell and HEK293 cell culture (control cells)

 1. Seed cells in 8-well chamber slides (with KL)
 2. Incubate the cells with 1µM FITC– Aβ1–42 (with KL)
 3. Examine cellular uptake after 24h using microscopy (with AZ)
 4. Incubate cells with Aβ1–42 for varying periods of time (with KL)
 5. Examine the viability of cells using MTT assay (with KL)
 6. Find the time required for HMW formation of Aβ1-42 using WB (with AZ)
 7. Check cytokine release using a Multiplex array (with AZ)
 8. Check TTR and TJs expression for barrier integrity using ICC (with KL)

References

Brkic, M., Balusu, S., Van Wonterghem, E., Gorlé, N., Benilova, I., Kremer, A., Van Hove, I., Moons, L., De Strooper, B., Kanazir, S., Libert, C., Vandenbroucke, RE, 2015. Amyloid β Oligomers Disrupt Blood-CSF Barrier Integrity by Activating Matrix Metalloproteinases. J. Neurosci. 35, 12766–12778. https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.0006-15.2015

Hu, X., Crick, S.L., Bu, G., Frieden, C., Pappu, R.V., Lee, J.-M., 2009. Amyloid seeds formed by cellular uptake, concentration, and aggregation of the amyloid-beta peptide. Proc Natl Acad Sci U S A 106, 20324–20329. https://doi.org/10.1073/pnas.0911281106

Solár, P., Zamani, A., Kubíčková, L., Dubový, P., Joukal, M., 2020. Choroid plexus and the blood–cerebrospinal fluid barrier in disease. Fluids Barriers CNS 17, 35. https://doi.org/10.1186/s12987-020-00196-2

Mechanické síly buněk v normální a nádorové tkáni

Pracoviště: Ústav histologie a embryologie LF MU

TÉMA UZAVŘENO

Anotace

Mechanické síly jsou spolu s biochemickými signály základními komunikačními mechanismy buněk. Pomocí kontraktilní buněčné „kostry“ a svalových molekul buňky vyvíjejí mechanické síly na sebe navzájem i na mezibuněčnou hmotu, a také vnímají mechanické síly z prostředí. Tento proces se nazývá mechanosignalizace. Mechanosignalizace je velice důležitá pro správný vývoj a regeneraci orgánů a její poruchy vedou k vývojovým poruchám a onemocněním, včetně rakoviny.

V tomto projektu student/ka pronikne do tajů mechanosignalizace. Seznámí se se základními molekulami, které ji zprostředkují, a v laboratoři dostane možnost je i prozkoumat. Seznámí se s metodami izolace a kultivace buněk, imunohistologického barvení, genového knockdownu a knockoutu a pokročilými metodami zobrazování (časosběrná a fluorescenční mikroskopie).

Mléko ze zkumavky

Pracoviště: Ústav histologie a embryologie LF MU

TÉMA UZAVŘENO

Anotace

Technologie miniorgánů přinesla nové možnosti pro biotechnologický a potravinářský průmysl. V posledních letech roste zájem startupů o produkci mléka pro potravinářský průmysl bez potřeby dobytku, a také o laboratorní produkci mateřského mléka pro výživu kojenců. V této práci se student/ka seznámí se složením a fyziologickou produkcí mléka u savců a s nejnovějšími přístupy z laboratoře, které umožňují vytvářet mléko v buněčných nebo bakteriálních kulturách. Prostuduje dostupné informace k různým přístupům a cílům biotechnologických firem vyvíjejících mléko ze zkumavky.

Práce je především teoretického charakteru, ale student/ka bude mít možnost se seznámit s výzkumem laktace v naší laboratoři, včetně kultivace miniorgánů mléčné žlázy.

Vypěstuj si plíce v laboratoři!

Pracoviště: Ústav histologie a embryologie LF MU

TÉMA UZAVŘENO

Anotace

Miniorgány, neboli organoidy, jsou buněčné struktury vypěstovaná v laboratoři, které napodobují svým buněčným složením i funkcemi skutečné orgány organismu. V naší laboratoři se věnujeme pěstovaní různých miniorgánů, kupříkladu i plic.

V této práci se student/ka seznámí s technologií organoidů a s postupy, jak vypěstovat plicní organoidy z embryonálních kmenových buněk, a jak tyto malé orgány složí ke zkoumání velkých vědeckých otázek. V laboratoři si vyzkouší pěstování organoidů a metody jejich analýzy (imunobarvení, mikroskopování).

Nemocné srdce na misce: Modelování srdečního selhání Duchennovy svalové dystrofie s pomocí diferenciace lidských indukovaných pluripotentních kmenových buněk do funkčních kardiomyocytů

Pracoviště: Biologický ústav

TÉMA UZAVŘENO

Anotace

Duchennova svalová dystrofie (DMD) je závažné onemocnění vázané na chromozom X, způsobené mutací dystrofinu. DMD způsobuje progresivní svalovou dystrofii u chlapců. Krom toho že jsou pacienti kolem desátého roku vázáni na kolečkové křeslo a později se u nich vyvine plná kvadruplegie, také se u pacientů rozvine dilatační kardiomyopatie, která je také většinou důvodem úmrtí mezi dvacátým a třicátým rokem života. Student se bude účastnit funkční analýzy srdečních buněk, odvozených v laboratoři z buněk získaných z pacientů. Součástí práce bude kultivace indukovaných pluripotentních kmenových buněk odvozených z pacienta, jejich diferenciace (specializace) do funkčních srdečních buněk a následné funkční analýzy vzniklých srdečních buněk. Student tak nejen pozná technologii modelování choroby za pomocí kmenových buněk, ale bude moci i přispět k objasnění příčin srdečního selhání u DMD pacientů.

Molekulární mechanismy přežití nádorových buněk za extrémního nedostatku živin

Pracoviště: Biologický ústav

Anotace

Jednou z charakteristik nádorové transformace buňky je přeprogramování buněčného energetického metabolismu. Provází ji tzv. Warburgův efekt, kdy nádorové buňky přijímají výrazně více glukózy než buňky normální, ale většina glukózy je metabolizována aerobní glykolýzou namísto oxidativní fosforylace v mitochondriích. Nádorové buňky také více využívají alternativní zdroje uhlíku, např. aminokyselinu glutamin. Znalostí o změněném energetickém metabolismu nádorových buněk se již využívá při detekci metastáz v těle pacienta pomocí pozitronové emisní tomografie. Pozměněný energetický metabolismus však také umožňuje nádorovým buňkám snadněji se vyrovnat s přechodným nedostatkem živin či kyslíku vyvolaným rychlým růstem nádoru nebo léčbou. Proto je považován za atraktivní cíl pro vývoj nových protinádorových terapií.

V našich předchozích experimentech jsme zjistili, že buňky maligního melanomu se umí vyrovnat s extrémním metabolickým stresem, při němž jsou zablokovány obě hlavní dráhy metabolismu glukózy, tj. glykolýza i oxidativní fosforylace, a přežití buněk pak závisí na příjmu aminokyseliny glutaminu z vnějšího prostředí. Některé buňky nádoru však mohou dle našich výsledků přežívat delší dobu i za podmínek absence veškerých extracelulárních živin, mechanismus však doposud nebyl objasněn. Cílem této práce je proto pochopení molekulárních mechanismů stojících za schopností nádorových buněk přežít extrémní nedostatek živin ve vnějším prostředí. Bude zkoumáno zapojení různých drah energetického metabolismu do přežití buňky a bude studován význam regulace autofagie a signálních drah regulujících buněčný růst, zejména kináz AMPK a mTOR. Výsledky práce mohou pomoci pochopit chování nádorových buněk za podmínek přechodného nedostatku živin ve velmi rychle rostoucích nádorech.

Hledání predispozic k vrozeným krevním nemocem

Spolupracující pracoviště: Ústav lékařské genetiky a genomiky LF MU – CEITEC Masarykova univerzita

TÉMA UZAVŘENO

Anotace

Mezi vrozená onemocnění krvetvorby patří vážná onemocnění jako je leukemie, ale i vzácnější onemocnění např. Fanconiho anemie, Blackfan-Diamondova anemie apod. V posledních letech bylo zjištěno, že predispozice k některým krevním nemocem jsou dědičné. K hledání těchto predispozic se využívají dynamicky se rozvíjející metody molekulární biologie, které jsou schopny detekovat změny v genech. Geny kódují vznik proteinů, které se účastní důležitých buněčných pochodů v těle. Na úrovni DNA lze tak odhalit genové defekty, které mohou vést k rozvoji onemocnění krvetvorby ale i k dalšímu systémovému postižení. Stanovení genetické predispozice hraje velkou roli v genetickém poradenství, kde lze potvrdit či vyloučit možnost přenosu defektu u rodinných příslušníků.

Cílem práce bude popsat různé typy vrozených krevních nemocí, seznámit se s genetickou podstatou dědičnosti predispozic a naučit se základní metody molekulární biologie, které se při této analýze používají.

Chci začít psát SOČ

Jak získat téma SOČ?

Téma SOČ lze získat dvěma způsoby:

 • vybrat si z nabízených témat vypsaných na Lékařské fakultě MU
 • přijít s vlastním tématem

Vlastní téma SOČ, jak postupovat?

Pokud se chcete vrhnout na psaní Středoškolské Odborné Činnosti, máme velkou radost! V první řadě je nutné, abyste si zvolili téma, spíše obecnějšího charakteru. To můžete zvolit zcela náhodně, nebo podle svého oblíbeného zaměření. Až jej budete mít, můžete prozkoumat i příslušné ústavy a zjistit, zdali některý z nich už náhodou podobné téma nezpracovává, nebo na toto téma nepublikuje. Vše je veřejně přístupné online.

Už máte téma vybrané a dokonce na toto téma probíhá i výzkum? Gratulujeme! V tom případě zbývá poslední krok, napsat motivační dopis. V dopise se krátce představíte, sdělíte čtenáři něco o vašem dosavadním studiu (případně i účastech na tematických olympiádách) a Vašich zájmech. Asi nejdůležitější částí tohoto motivačního dopisu je téma vaší práce, co jste si vybral/a, proč chcete právě toto a proč právě na MED MUNI. V případě, že si předem neurčíte, komu a kam dopis adresovat, po poradě s odborným garantem JA, váš dopis předáme na doporučené pracoviště. Bohužel vás musíme předem informovat, že vaši shodu s akademickým protějškem nejsme schopni garantovat.

Máte nějaké otázky k tomuto bodu? Napište nám na akademie@med.muni.cz!

TIP: Mrkněte na tento článek, který vám poradí, jak sepsat motivační dopis. 

Vypsané téma SOČ, jak postupovat?

Témata nabízená akademickými pracovníky MED MUNI pravidelně každý rok vyvěšujeme na stránky Juniorské akademie a zároveň stejná témata naleznete na stránkách JCMM. Kvůli navázané  spolupráci a podpoře školitelů i řešitelů SOČ je důležité, aby se všichni zájemci o téma registrovali na stánkách JCMM. Zde se jednoduše každý registrovaný řešitel SOČ může ucházet o každé volné téma z MED MUNI a dalších VŠ.

Více o JCMM na tomto webu

Máte doplňující otázky?

Stále máte spoustu otázek? Potom nám neváhejte napsat na akademie@med.muni.cz, rádi vám zodpovíme vaše dotazy. 

Od 25. 10. 2023 dochází ke změně bonifikačního systému u přijímacího řízení, aktuální informace naleznete na webu MED MUNI.

Úspěšný řešitel SOČ v 6 krocích

Bez popisku
 • Do konce ledna

  1. Na univerzitě bude probíhat sběr témat pro další období.

 • Konec února

  2. Nabídnutá témata k rozebrání budou zveřejněna zde na webu a také na stránkách JCMM.

 • Během března

  3. Studenti se mohou přihlašovat k tématům.

 • Březen - duben

  4. Studenti budou propojeni s vedoucími témat.

 • Polovina dubna

  5. Nejzazší termín pro navázání kontaktu s vedoucím práce.

 • Do konce semestru (červen)

  6. Práce na SOČce probíhají do konce semestru.

 TIP pro řešitele SOČ:

    

Juniorská akademie a JCMM v Brně tvoří nerozlučný tým spoustu let! Společně nejen otevíráme dveře k super možnostem, ale také vytváříme prostředí, kde se můžete propojit s těmi nejzkušenějšími mentory a rozvíjet svůj vědecký a profesní potenciál. Projekt Středoškolská odborná činnost je naše společná výzva, která zavede do světa praxe a nových poznání. Mrkni na náš web do aktualit, kde se dozvíš víc o JCMM.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info