Project information
Osud chemických látek v prostředí – od experimentů k modelům (ENVI-CHEM)

Information

This project doesn't include Faculty of Medicine. It includes Faculty of Science. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
MUNI/A/0886/2009
Project Period
1/2010 - 12/2012
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Kontaminace prostředí látkami s nebezpečnými a toxickými vlastnostmi představuje významný společenský a ekologický problém, který stále vyžaduje intenzivní experimentální, terénní i teoretický výzkum. Cílem projektu je systematický rozvoj a podpora zapojení studentů především doktorského studia oboru Chemie životního prostředí na PřF MU do výzkumu v oblastech environmentální analytické chemie, chemie životního prostředí a environmentálního modelování. Formou dílčích studentských projektů realizovaných v centru RECETOX PřF MU budou získávány informace o hladinách, chování a osudu vybraných organických i anorganických látek, které budou v navazujících subprojektech využity ke konstrukci modelů. Výstupy výzkumu z projektu budou vedle vlastních nových vědeckých poznatků především publikace v impaktovaných zahraničních časopisech, které studenti využijí v rámci přípravy dizertačních prací. Součástí projektu jsou také samostatné studentské vědecké prezentace na národních i mezinárodních konferencích.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info