Project information
Buněčná a molekulární biologie

Project Identification
MUNI/A/0754/2017
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Projekt Buněčná a molekulární biologie získává nové vědecké informace z biomedicínsky orientovaných výzkumných témat, která mají potenciál objasňovat podstatu lidských onemocnění. Jde o aplikaci metod molekulárně-biologických, molekulárně-genetických a metod buněčné biologie. Na výzkumu se budou podílet samostatné vědecké týmy Biologického ústavu LF MU disponující odlišnými výzkumnými tématy a nástroji, které budou mít vědeckou kvalitu minimálně evropské úrovně a současně potenciál pro navazující translační lékařský výzkum, tak jak je provozován v rámci LF MU. Dalším důležitým cílem tohoto projektu je vědecká výchova magisterských a doktorských studentů pro práci v klíčových výzkumných oblastech a s důrazem na ovládnutí moderních výzkumných a diagnostických technik. Důraz bude také kladen na technicky náročnou výchovu přímo ve výzkumných laboratořích, spojenou se zvládnutím a rozvojem moderních výzkumných postupů a vzájemným předáváním laboratorních zkušeností, dovedností a znalostí. Studenti budou také vedeni k přípravě a plánování experimentální práce a analýzy a interpretace vědeckých výsledků. Budou také vedeni ke zlepšení ve schopnostech prezentovat své výsledky odborné i laické veřejnosti.

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info