Project information
Reakce struktur nervové soustavy na poškození

Project Identification
MUNI/A/1086/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Návrh projektu zahrnuje celé spektrum zaměření studentů postgraduálního studia na Anatomickém ústavu a navazuje na výsledky předcházejících projektů specifického výzkumu pro rok 2013 až 2018. Hlavním cílem současného projektu je studium změn ve strukturách centrální nervové soustavy (CNS) v reakci na poškození periferního nervu traumatem nebo chemoterapeutiky, traumatické poranění míchy a subarachnoidální krvácení.
Navrhovaný projekt bude založen na experimentech prováděných v rámci témat dizertačních prací studentů postgraduálního studia. Konkrétně se jedná o studium inflamačních procesů v ganglion trigeminale a subnucleus caudalis po poškození nervus trigeminus a potlačení zánětlivých procesů v nervové soustavě po chemoterapeutiky indukované periferní neuropatii. Dalšími tématy jsou aktivace a modulace gliových buněk v supraspinálních strukturách po chronickém poškození míchy a reakce mozkových bariér na subarachnoidální krvácení.
Výsledky navrhovaného projektu napomohou k pochopení patofyziologie procesů v CNS a možnosti jejich potlačení v reakci na traumatické nebo chemoterapeutiky indukovaném poškození nervu, traumatické poškození míchy a subarachnoidální krvácení.

Publications

Total number of publications: 10


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info