Project information
Videolaryngoskopie vs. přímá laryngoskopie vliv na efektivitu intubace: randomizovaná kontrolovaná studie (VidoeLarynx)

Project Identification
MUNI/A/1111/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Videolaryngoskopie poskytuje možnost vizualizace hlasových vazů (aditus laryngis) pomocí kamery umístněné na lžíci videolaryngoskopu a tím potenciálně zlepšuje intubační podmínky.
Úvod a odborná charakteristika:
Videolaryngoskopie je doporučena jako možná metoda k zlepšení vizualizace hlasových vazů v případě obtížné intubace a selhání prvního intubačního pokusu. Data srovnávající videolaryngoskopii s přímou laryngoskopii vzhledem na úspěšnost a rychlost zajištění dýchacích cest tracheální kanylou jsou kontroverzní (urgentní příjem, intenzivní péče, elektivní zajištění na anestezii). Videolaryngoskopie poskytuje aditivní data obzvláště u tzv. difficult airway, u kterých jsou hlasové vazy obtížně identifikovatelné.
Hypotéza:
Videolaryngoskopie vede k vyšší úspěšnosti prvního intubačního pokusu, k redukci času od inciace intubace k úspěšnému zajištění dýchacích cest, k redukci nutnosti manuálního prodýchávání, redukci Cormack-Lehane skóre
Design: prospektivní randomizovaná studie
Popis studie:
Studie je designovaná jako prospektivní randomizovaná studie – randomizace proběhne pomocí permutační blokové randomizace – v dikci IBA LF. Po schválení etickou komisí FN Brno a registraci studie na clinicaltrials.gov bude probíhat zařazování do studie. Pacientům/zákonným zástupcům splňujícím inclusion kritéria budu vysvětlen význam a průběh studie na anesteziologické ambulanci, event. během předanestetického vyšetření – podepsání informovaného souhlasu s účastí ve studii. Po zařazení do studie, bude odslepena randomizační obálka (pořadí obálek a zaslepení – IBA LF) a pacienti budou následně zařazeni do intervenční skupiny (intubace videolryngockopem C-MAC®) a kontrolní skupiny – přímá laryngoskopie (Macintosh event. Miller lžíce dle věku a váhy pacienta). Indukce do anestezie bude probíhat standardně dle zvyklostí pracoviště a lékaře (pragmatická studie). Bude sledován čas do úspěšné intubace (od rozhodnutí zahájit intubaci při dostatečně hluboké anestezii – vymizení víčkového reflexu, nástup automatického dýchání při inhalačním úvodu, event. nástup apnoe a nástup svalové relaxace), intubační podmínky (Cormack-Lehane skóre) a úspěšnost prvního intubačního pokusu.

Publications

Total number of publications: 7


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info