Project information
Heart failure, its comorbidities and etiological causes

Projekt specifického výzkumu pro rok 2024, který je nyní předkládán, navazuje na předchozí grantové projekty řešené na naší klinice v rámci grantového programu MUNI v předchozích obdobích. Srdeční selhání představuje celosvětově závažný syndrom, jehož etiologie je velmi různorodá, stejně jako mechanismy zapojené do jeho patogeneze. Prevalence srdečního selhání se v posledních letech postupně zvyšuje, což je dáno jednak strárnutím populace a také možnostmi úspěšné léčby akutních stavů, jež umožňují současné diagnostické a terapeutické postupy. Podle aktuálních platných doporučení je srdeční selhání na základě hodnoty ejekční frakce levé komory děleno na srdeční selhání s redukovanou ejekční frakcí, srdeční selhání s mírně redukovanou ejekční frakcí a srdeční selhání se zachovanou ejekční frakcí. Především nárůst prevalence srdečního selhání se zachovanou ejekční frakcí souvisí se stárnutím populace, etiologie je velmi heterogenní a je typicky spojeno s řadou komorbidit. Díky významnému rozvoji diagnostických metod v posledních letech byla také identifikována řada specifických příčin vedoucích k rozovji srdečního selhání a řada z nich je již ovlivnitelná cílenou léčbou. V popředí našeho úsilí je tedy snaha o co nejčasnější diagnostiku srdečního selhání, identifikaci současných komorbidit, včasné zahájení odpovídající léčby a tím ovlivnění prognózy nemocných.
Tento grant specifického výzkumu je složen z několika projektů, které se na našem pracovišti věnují moderní diagnostice a léčbě srdečního selhání, přičemž některé z nich jsou zaměřeny na problematiku onemocnění srdečního svalu (kardiomyopatie). Naše pracoviště disponuje řadou moderních diagnostických postupů a přístrojů, které jsou pro diagnostiku léčbu nemocných využívány. Studenti doktorských programů mají možnost aktivního dlouhodobého zapojení do těchto projektů, což představuje publikační potenciál od kazuistických sdělení, přes přehledové články až po originální práce.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info