Podpora efektivní spolupráce biomedicínských oborů
MU a VUT Brno s účastí aplikační sféry 2009 - 2012

Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj     Oblast podpory: Partnerství a sítě

Edukační aktivity FN Brno

Pracovní den A: OKBH FN Brno

Organizace provozu laboratoře - Oddělení klinické biochemie a hematologie FN Brno

Prezentace

Personální politika v laboratoři

 • kategorie pracovníků (VŠ -lékaři,analytici, SZP - zdravotní laboranti, administrativní pracovníci….)
 • zajištění nepřetržitého provozu (směny…)
 • požadavky na vzdělání
 • další vzdělávání pracovníků (postgraduální specializační vzdělávání - atestace)

Systém řízení jakosti v laboratoři

 • Akreditace laboratoří v ČR
 • Normy řízení jakosti ISO 9001, ISO 15189
 • Vysvětlení pojmů :příručka jakosti, cíle jakosti….
 • Požadavky na dokumentace : směrnice, standardní operační postupy pro provádění jednotlivých metod, povinné záznamy …

Finanční procesy v laboratoři

 • Sestavení rozpočtu (plánování )
 • Náklady (náklady na reagencie, přístrojové vybavení, opravy, platy zaměstnanců…..)
 • Výnosy (úhrada za prováděné metody….)
 • kalkulační list pro metodu pro úhradu pojišťovnu

Konsolidace a centralizace laboratoří

 • Význam konsolidace a centralizace (přínos ekonomický, odborný)
 • Konsolidace a centralizace ve světě a v ČR, příklad - centralizace a konsolidace ve FN Brno

Praktické ukázky

Preanalytický proces

 • odběrový systém používaný v laboratoři - typ biologického materiálu, požadavky na správný odběr biologického materiálu
 • ovlivnění výsledku měření při nedodržení preanalytického postupu
 • transport vzorků (potrubní pošta, svoz biologického materiálu)
 • požadavky na vyšetření (žádanka na vyšetření - papírová, elektronická)
 • druhy požadavků na vyšetření - rutinní, statimové, z vitální indikace příjem vzorků v laboratoři; Automatická preanalytická linka

Organizace jednotlivých úseků

Úsek rutinních automatizovaných metod - preanalytická linka, automatické biochemické analyzátory, automatický analyzátor pro vyšetření moče
Úsek imunochemických metod: automatické imunochemické analyzátory, RIA metody, screening vrozených vývojových vad
Úsek specifických proteinů a likvorologie: poloautomaty pro elektroforézu a izoelektrickou fokuzaci, nefelometr, analyzátor pro screening drog v moči, ELISA metody, cytologie likvoru….
Úsek speciálních metod: AAS -stanovení stopových prvků, HPLC - monitorování léčiv, automatický imunochemický analyzátor, analyzátor krevních plynů, osmometry……

 • Přístrojové vybavení
 • Prováděné metody (principy)

Systém kontroly kvality

 • Systém provádění interní kontroly pro jednotlivé metody
 • Systém provádění externí kontroly kvality
 • validace a verifikace metod

Interpretace biochemických nálezů

 • Vydávání výsledků měření
 • referenční meze - použití
 • plausibilita dat
 • kritické meze vybraných parametrů
 • laboratorní příručka
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity Vysoké učení technické v Brně Roche Fakultní nemocnice Brno
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ