Project information
Současná refugia ohrožených slatiništních rostlin a určující faktory jejich genetické diverzity napříč širokým gradientem propojenosti biotopů (Refugia slatiništních rostlin)

Information

This project doesn't include Faculty of Medicine. It includes Faculty of Science. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
GJ19-20530Y
Project Period
1/2019 - 6/2022
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Rašeliniště ve střední Evropě představují pro ohrožené cévnaté rostliny a mechorosty refugia ostrovní povahy. Ačkoliv jsou tyto druhy důležité z hlediska ochrany přírody a zároveň fungují jako modelové organismy v ostrovní biogeografii, nejsou téměř žádné studie o jejich genetické diversitě a stanovištních podmínkách na geografické škále od boreální po temperátní zónu. Naším cílem je prozkoumat propojenost populací rašelinných druhů v rámci užších oblastí i mezi nimi, lišícími se zastoupením rašelinišť v krajině, reliéfem a mírou lidského vlivu. Využijeme data z moderní molekulárně ekologické metody (new-generation sequencing) v kombinaci s paleoekologickými a vegetačními daty ke zjištění mechanismů přežívání rašelinných specialistů (předpokládaných reliktů) ve středoevropské krajině a společenstvech během holocénu. Hlubší znalost genetické diversity, ekologických a stanovištních nároků podpoří ochranu jednotlivých druhů.

Publications

Total number of publications: 13


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info