Project information
Diferenciální diagnostika a odhad prognózy interních nemocí 3 (DIDIPRON 3)

Project Identification
MUNI/A/1475/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Pacienti přicházející na interní ambulance vykazují rozličné symptomy, které jsou však společné více nemocem, a i pacienti s již stanovenou diagnózou vykazují velkou heterogenitu v tom, jak u nich daná nemoc probíhá. Diferenciální diagnostika jednotlivých symptomů, stanovení definitivní diagnózy anebo odhad toho, jak se bude nemoc nadále vyvíjet stále představují jednu z nejnáročnějších činností lékařů interních oddělení. Navrhovaný projekt je pokračováním projektů z let 2017 a 2018 a klade si za cíl s využitím nových metod a biomarkerů odvozených z klinické biochemie a molekulární biologie zjednodušit, zpřesnit a zlepšit diferenciální diagnostiku a rizikovou stratifikaci pacientů s interními onemocněními.
Cíle projektu jsou:
1. Identifikovat cirkulující mikroRNA, které usnadní
1.1. diferenciální diagnostiku dušnosti
1.2. diferenciální diagnostiku proteinurie
1.3. diagnostiku spánkové apnoe u pacientů s hypertenzí
1.4. odhad rekurence fibrilace síní po katétrové ablaci
2. Identifikovat nové markery/prediktory dalšího rozvoje diabetes mellitus
2.1. provést komplexní kardiovaskulární vyšetření pacientů s diabetes mellitus
2.2. sledovat u pacientů s diabetes mellitus rozvoj mikro- a makrovaskulárních komplikací
2.3. zjistit, jakou patofyziologickou roli, v rozvoji pozdních kompliací hrají gasotransmittery (např. sirovodík nebo oxid dusnatý)
Na projektu se budou podílet pregraduální a postgraduální studenti a jejich školitelé. Školitelé budou zajišťovat odborný dohled a usnadňovat přístup k pacientům, studenti pak budou zodpovědní za vlastní vyšetření, zpracování a uchovávání dat a vytváření výstupů projektu.
Výstupy projektu v roce 2019 budou prezentace originálních výsledků na lokálních a případně i zahraničních konferencích a příprava manuskriptů pro publikaci v časopise s impakt faktorem. Ph.D. studenti budou dále získávat data pro své dizertační práce.

Publications

Total number of publications: 11


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info