Project information
Multimodální značení protilátek pro specifické rozpoznávání vybraných antigenů

Information

This project doesn't include Faculty of Medicine. It includes Faculty of Science. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
MUNI/C/0003/2019
Project Period
2/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Imunochemické metody nacházejí uplatnění nejen v základním výzkumu, ale i v diagnostice. Slouží ke specifickému rozpoznávání molekul v komplexních biologických vzorcích, jako jsou tělní tekutiny, histologické řezy a cytologické preparáty na základě specifické interakce antigenu s protilátkou. Současné metody jsou limitovány především možností identifikovat pouze několik málo antigenů v rámci jedné analýzy. Moderní přístupy značení protilátek značkami na bázi kovů a lanthanoidů s detekcí pomocí laserové ablace s následnou hmotnostní spektrometrií s indukčně vázaným plasmatem (LA-ICP-MS) potenciálně umožňují stanovit ve vzorku paralelně větší množství antigenů v rámci jedné analýzy.

Tato diplomová práce se zabývá různými způsoby vazby protilátek na široké spektrum elementárních značek, jako jsou nanočástice (NPs), kvantové tečky (QDs) a upkonverzní nanočástice (UCNPs). Připravené konjugáty protilátek se značkami budou charakterizovány, schopnost označených protilátek vázat daný antigen bude ověřena metodou dot-blot s následnou LA-ICP-MS a poté budou konjugáty použity k detekci vybraných antigenů v biologicky komplexních matricích. Práce bude směřovat především k možnosti detekce více antigenů v rámci jedné analýzy. Bude také kladen důraz na eliminaci nespecifických vazeb a vzájemné crossreaktivity.

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info