Project information
Molekulární, buněčná, tkáňová a systémová patofyziologie vybraných komplexních nemocí (KOMPLEX_PF)

Project Identification
MUNI/A/1391/2021
Project Period
1/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Projekt řeší problematiku patofyziologie vybraných komplexních nemocí jako jsou onkologická onemocnění (hematologické i solidní nádory), diabetu (2. typu) a jeho renálních komplikací, obezity, osteodegenerativních onemocnění a stresu na různých úrovních etiopatogeneze s využitím široké palety metodologických přístupů v dílčích podprogramech (A až G). Pro studium budou vybrány jednak modelové buněčné linie (nádorové i nenádorové) a rovněž humánní biologické vzorky získávané v jednotl. studiích školitelů podpořených externími granty. Metodologie bude zahrnovat paletu molekulárně–biologických, proteomických, transkriptomických a metabolomických analýz, in vitro buněčné modely, multimodální holografickou a laserová skenovací konfokální a mikroskopie atomárních sil, dále pokročilou analýzu dat vč. strojového učení aj. Bude podpořeno 19 doktorských a 1 magisterský student. Výstupem projektu budou min. 2 obhájené dizertační práce, 1 diplomová (resp. jejich analogie na LF v podobě P-PooL práce), cca 8 publikací v kategorii Jimp (Q1 a Q2) a min. 4 v Jost a několik aktivních prezentací na tuzemských a zahraničních fórech.
Dílčí podprogramy:
(A) Nádorové mikroprostředí vybraných solidních tumorů
(B) Molekulární patofyziologie diabetické nemoci ledvin
(C) High-risk a relabující mnohočetný myelom
(D) Predikce kardiovaskulární morbidity u dětí léčených na onkologické onemocnění
(E) Vliv slitin kovů obsažených v humánních implantátech na buněčné kultury in vitro
(F) Analýza buněčných a molekulárních funkcí gamma-delta T lymfocytů u glioblastoma multiforme
(G) Nositelné prostředky (wearables) při měření stresu v dynamických scénářích

Publications

Total number of publications: 18


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info