Project information
Pathophysiology of selected complex diseases from molecular to systemic level (KomplexPF 2023)

Project Identification
MUNI/A/1370/2022
Project Period
1/2023 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Projekt řeší problematiku patofyziologie vybraných komplexních nemocí jako jsou kardometabolická onemocnění (diabetes 2. typu a jeho renální komplikace}, onkologická onemocnění (hematologické malignity i solidní nádory), cerebrovaskulární onemocnění a intrakraniální hemoragie a osteodegenerativních onemocnění na různých úrovních etiopatogeneze s využitím široké palety metodologických přístupů v dílčích podprogramech (A až E). Pro studium budou vybrány jednak modelové buněčné linie (nádorové i nenádorové) a rovněž humánní biologické vzorky získávané v jednotl. studiích školitelů podpořených externími granty. Metodologie bude zahrnovat paletu molekulárně–biologických, proteomických, transkriptomických a metabolomických analýz, in vitro buněčné modely, několim typů mikroskopických technik (vč. multimodální holografické a laserová skenovací konfokální a mikroskopie atomárních sil), dále pokročilou analýzu dat vč. strojového učení aj. Bude podpořeno 19 doktorských a 1 magisterský student. Výstupem projektu budou min. 3 obhájené dizertační práce, 1 diplomová (resp. jejich analogie na LF v podobě P-PooL práce), cca 5 publikací v kategorii Jimp (Q1 a Q2) a min. 4 v Jost a několik aktivních prezentací na tuzemských a zahraničních fórech.
Dílčí podprogramy:
(A) Studium metabolických, morfologických a biomechanických parametrů nádorových buněk a nových terapeutických strategií
(B) Molekulární patofyziologie diabetické nemoci ledvin
(C) Relaps mnohočetného myelomu
(D) Vliv slitin kovů na buněčné kultury
(E) Nositelné prostředky (wearables) při měření stresu v dynamických scénářích

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education

Publications

Total number of publications: 16


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info