Operational Programmes

OP VVV

Operační program Výzkum, Vývoj a vzdělávání (OP VVV) je jedním z deseti tematických programů realizovaných v České republice z Evropských strukturálních a investičních (ESI) fondů v programovém období 2014-2020.

Cílem OP VVV je přispět k posunu České republiky (ČR) směrem k ekonomice založené na vzdělané, motivované a kreativní pracovní síle, na produkci kvalitních výsledků výzkumu a jejich využití pro zvýšení konkurenceschopnosti ČR.

Základem OP VVV je rozvoj lidských zdrojů pro znalostní ekonomiku a udržitelný rozvoj v sociálně soudržné společnosti a je podporován intervencemi v rámci tří prioritních os (PO). Na něj navazuje téma podpory kvalitního výzkumu, pro který představuje kvalifikovaná pracovní síla klíčový vstupní faktor. Intervence v oblasti vzdělávání budou zároveň podpořeny systémovými změnami, které směřují ke zkvalitnění vzdělávacího systému ČR.

Prioritní osy:

PO1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum
PO2: Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj
PO3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu

Programové období ESI fondů 2014 – 2020 se pomalu chýlí ke svému konci. Nové výzvy již nebudou vypisovány, všechny běžící projekty budou ukončeny nejpozději do 31.12.2023.

OP VVV administruje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Bližší informace naleznete zde.

OP ŽP

Operační program Životní prostředí (OP ŽP) je jedním z deseti tematických programů realizovaných v České republice z Evropských strukturálních a investičních (ESI) fondů v programovém období 2014-2020.

Hlavním cílem OP ŽP je ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel České republiky, podpora efektivního využívání zdrojů, eliminace negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a zmírňování dopadů změny klimatu.

Prioritní osy:

PO1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní
PO2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech
PO3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika
PO4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu
PO5: Energetické úspory

Programové období ESI fondů 2014–2020 se pomalu chýlí ke svému konci. Nové výzvy již pravděpodobně nebudou vypisovány, všechny běžící projekty budou ukončeny nejpozději do 31.12.2023.

OP ŽP administruje Ministerstvo životního prostředí.

Bližší informace naleznete zde.

OP PIK

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) je jedním z deseti tematických programů realizovaných v České republice z Evropských strukturálních a investičních (ESI) fondů v programovém období 2014-2020.

Cílem OP PIK je dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené na znalostech a inovacích. Pojem „konkurenceschopný“ zahrnuje schopnost místních firem prosazovat se na světových trzích a vytvářet dostatek pracovních míst. Pojem „udržitelný“ zvýrazňuje dlouhodobý horizont konkurenční schopnosti, což zahrnuje mj. i environmentální dimenzi hospodářského rozvoje.

OP PIK je zaměřen na zvýšení inovační výkonnosti podniků, využití výsledků průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje a rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti zejména malých a středních podniků.

Prioritní osy:

PO1: Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace
PO2: Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků
PO3: Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových, technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin
PO4: Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií

Programové období ESI fondů 2014 – 2020 se pomalu chýlí ke svému konci. Nové výzvy již pravděpodobně nebudou vypisovány, všechny běžící projekty budou ukončeny nejpozději do 31.12.2023.

OP PIK administruje Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Bližší informace naleznete zde.

OP JAK

Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) je jedním z devíti tematických programů, které budou realizovány v České republice z Evropských strukturálních a investičních (ESI) fondů v programovém období 2021-2027.

OP JAK navazuje na Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání a jeho hlavním cílem je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce.

Prioritní osy:

PO1: Výzkum a vývoj
PO2: Vzdělávání

Vláda České republiky dne 4.10.2021 schválila Programový dokument OP JAK. Finální schválení OP JAK ze strany Evropské komise se očekává v prvním kvartálu roku 2022. Následně bude svoláno první zasedání Monitorovacího výboru OP JAK, jehož úkolem bude zejména projednat a schválit Harmonogram výzev OP JAK s cílem co nejrychleji vyhlásit první výzvy. Pro operační program je vyčleněna celková alokace 90 mld. Kč, z toho 43 mld. Kč je určeno na podporu výzkumu a vývoje, 19 mld. Kč na vysoké školství a 28 mld. Kč na regionální školství. První výzvy jsou očekávány ke konci I. pololetí roku 2022.

OP JAK administruje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Bližší informace naleznete zde.

OP TAK

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) je jedním z devíti tematických programů, které budou realizovány v České republice z Evropských strukturálních a investičních (ESI) fondů v programovém období 2021-2027.

OP TAK navazuje na Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Prioritami nadále jsou výzkum, vývoj a inovace, malé a střední podniky, energeticko-klimatická politika a digitalizace ekonomiky.

Prioritní osy:

PO1: Posilování výkonnosti podniků v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a jejich digitální transformace
PO2: Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků
PO3: Rozvoj digitální infrastruktury
PO4: Posun k nízkouhlíkovému hospodářství
PO5: Efektivnější nakládání se zdroji

Vláda České republiky dne 4.10.2021 schválila Programový dokument OP TAK. Finální schválení OP TAK ze strany Evropské komise se očekává v prvním kvartálu roku 2022. Následně bude svoláno první zasedání Monitorovacího výboru OP TAK, jehož úkolem bude zejména projednat a schválit Harmonogram výzev OP TAK s cílem co nejrychleji vyhlásit první výzvy. Pro operační program je vyčleněna celková alokace 81,5 mld. Kč. První výzvy jsou očekávány ke konci I. pololetí roku 2022.

OP TAK administruje Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Bližší informace naleznete zde.

Contacts

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info