Operační programy

OP VVV

Operační program Výzkum, Vývoj a vzdělávání (OP VVV) je jedním z deseti tematických programů realizovaných v České republice z Evropských strukturálních a investičních (ESI) fondů v programovém období 2014-2020.

Cílem OP VVV je přispět k posunu České republiky (ČR) směrem k ekonomice založené na vzdělané, motivované a kreativní pracovní síle, na produkci kvalitních výsledků výzkumu a jejich využití pro zvýšení konkurenceschopnosti ČR.

Programové období ESI fondů 2014 – 2020 se pomalu chýlí ke svému konci. Nové výzvy již nebudou vypisovány, všechny běžící projekty budou ukončeny nejpozději do 31.12.2023.

OP VVV administruje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Bližší informace naleznete zde.

OP ŽP

Operační program Životní prostředí (OP ŽP) je jedním z deseti tematických programů realizovaných v České republice z Evropských strukturálních a investičních (ESI) fondů v programovém období 2014-2020.

Hlavním cílem OP ŽP je ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel České republiky, podpora efektivního využívání zdrojů, eliminace negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a zmírňování dopadů změny klimatu.

Programové období ESI fondů 2014–2020 se pomalu chýlí ke svému konci. Nové výzvy již pravděpodobně nebudou vypisovány, všechny běžící projekty budou ukončeny nejpozději do 31.12.2023.

OP ŽP administruje Ministerstvo životního prostředí.

Bližší informace naleznete zde.

OP ŽP 2021 - 2027

Nová etapa OP ŽP je v současnosti ve fázi finálních příprav. Velká část aktivit podporovaných v minulém období bude podporována i nadále. Zároveň přinese program celou řadu novinek – aplikaci zjednodušených metod vykazování, snadnější realizaci komplexních projektů atp.

Program nabídne celkovou podporu cca 61 miliard Kč.

Podporované oblasti:

 • Opatření v oblasti energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů
 • Energie z obnovitelných zdrojů v souladu se směrnicí (EU) 2018/2001, včetně kritérií udržitelnosti stanovených v uvedené směrnici
 • Adaptace na změnu klimatu, prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům
 • Přístup k vodě a udržitelné hospodaření s vodou
 • Přechod na oběhové hospodářství účinně využívající zdroje
 • Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury, a to i v městských oblastech, a snižování všech forem znečištění

OP ŽP 2021 - 2027 administruje Ministerstvo životního prostředí.

Bližší informace naleznete zde. 

OP PIK

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) je jedním z deseti tematických programů realizovaných v České republice z Evropských strukturálních a investičních (ESI) fondů v programovém období 2014-2020.

Cílem OP PIK je dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené na znalostech a inovacích. Pojem „konkurenceschopný“ zahrnuje schopnost místních firem prosazovat se na světových trzích a vytvářet dostatek pracovních míst. Pojem „udržitelný“ zvýrazňuje dlouhodobý horizont konkurenční schopnosti, což zahrnuje mj. i environmentální dimenzi hospodářského rozvoje.

Programové období ESI fondů 2014 – 2020 se pomalu chýlí ke svému konci. Nové výzvy již pravděpodobně nebudou vypisovány, všechny běžící projekty budou ukončeny nejpozději do 31.12.2023.

OP PIK administruje Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Bližší informace naleznete zde.

OP JAK

Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) je jedním z devíti tematických programů, které budou realizovány v České republice z Evropských strukturálních a investičních (ESI) fondů v programovém období 2021-2027.

OP JAK navazuje na Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání a jeho hlavním cílem je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce.

OP JAK byl schválen 9.6.2022 Evropskou komisí.

Prioritní osy:

PO1: Výzkum a vývoj

 • rozvoj špičkových kapacit (jak v oblasti infrastrukturní, tak v oblasti lidských zdrojů)
 • prohlubování znalostního potenciálu, kterým subjekty v ČR disponují
 • soustředění se na aktuální a budoucí celospolečenské výzvy a schopnost vybudování základny pro budoucí aplikovatelnost výsledků výzkumu a vývoje v praxi
 • posílení internacionalizace a rozvoj institucionálního prostředí výzkumných organizací, posílení špičkových výzkumných týmů
 • posílení spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou, posílení aplikovatelnosti výsledků VaVaI a posílení orientace výzkumu ve výzkumných organizací do oblastí s vysokým potenciálem aplikovatelnosti v praxi
 • posílení klíčové infrastruktury potřebné pro špičkový výzkum


PO2: Vzdělávání

 • V rámci PO2 dojde k vytvoření a rozvoji otevřeného vzdělávacího systému, který reaguje na měnící se vnější prostředí a který poskytuje relevantní obsah vzdělávání v celoživotní perspektivě.

Mezi základní intervence OP JAK bude patřit:

 • modernizace cílů a obsahů vzdělávání, včetně forem a metod učení na všech úrovních vzdělávací soustavy
 • zatraktivnění učitelské profese prostřednictvím zkvalitňování pregraduálního vzdělávání a podpory začínajících učitelů i jejich dalšího vzdělávání a profesního rozvoje,
 • zajištění spravedlivého přístupu ke kvalitnímu vzdělání a snížení segregace, nerovností a rizika vyloučení ohrožených skupin ze vzdělávání

První výzvy jsou již vyhlášeny, poskytovatel zveřejnil aktualizovaný harmonogram výzev.

Z harmonogramu výzev jsou v roce 2022 pro LF MU relevantní tyto výzvy:

Teaming CZ I – investiční komplementární výzva pro projekty, které uspějí ve výzvě Teaming for Excellence

 • projekt CREATIC Investment, který řeší investiční zajištění projektu CREATIC (Central European Advanced Therapy and Immunotherapy Centre) podávaného do výzvy Teming for Excellence (Horizont Evropa) byl podán 16.6.2022

Špičkový výzkum – podpora realizace špičkových výzkumných záměrů, rozvoj kapacit excelentních týmů, modernizace a upgrade infrastruktury

 • za LF MU relevantní pro vybraný strategický projekt
 • vyhlášení výzvy 076-08/22, deadline 01/23
 • předpokládaná alokace není zveřejněna

Rozvoj infrastrukturního zázemí doktorských SP – investice (přístrojové i stavební) do rozvoje zázemí pro potřeby doktorských SP

 • bude řešeno centrálně z úrovně RMU
 • vyhlášení výzvy 10/22, deadline 05/23
 • předpokládaná alokace 3 mld. Kč

OP JAK administruje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Bližší informace naleznete zde.

OP TAK

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) je jedním z devíti tematických programů, které budou realizovány v České republice z Evropských strukturálních a investičních (ESI) fondů v programovém období 2021-2027.

OP TAK navazuje na Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Prioritami nadále jsou výzkum, vývoj a inovace, malé a střední podniky, energeticko-klimatická politika a digitalizace ekonomiky.

Prioritní osy:

PO1: Posilování výkonnosti podniků v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a jejich digitální transformace
PO2: Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků
PO3: Rozvoj digitální infrastruktury
PO4: Posun k nízkouhlíkovému hospodářství
PO5: Efektivnější nakládání se zdroji

Programový dokument Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost na období 2021-2027 (OP TAK) byl 22. prosince 2021 oficiálně předložen Evropské komisi, čímž byl zahájen formální proces vyjednávání vedoucí k jeho schválení a následnému vyhlášení prvních výzev v novém programovém období. Na jednotlivé aktivity je připraveno celkem 81,5 miliard korun. První výzvy jsou očekávány v květnu 2022.

OP TAK administruje Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Bližší informace naleznete zde.

NPO

Národní plán obnovy (NPO) je souhrn reforem a investic, které chce Česká republika realizovat díky finančním prostředkům z Evropské unie, konkrétně z Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility), jež je součástí unijního nástroje na podporu oživení NextGenerationEU. NPO má pomoci zmírnit hospodářský a sociální dopad koronavirové pandemie, zvýšit udržitelnost a odolnost ekonomiky a společnosti a připravit je na výzvy a příležitosti zelené a digitální transformace.

Plán je rozdělen do šesti tematických pilířů, které se dále člení na komponenty:

 1. Digitální transformace
 2. Fyzická infrastruktura a zelená tranzice
 3. Vzdělávání a trh práce
 4. Systémová podpora veřejných investice
 5. Výzkum, vývoj a inovace
 6. Zdraví a odolnost obyvatel

Pro LF MU budou relevantní zejména následující komponenty:

3.2.1 Transformace VŠ

Výzva v komponentě 3.2.1 byla vyhlášena 14.12.2021, příjem žádostí je do 31.3.2022. Cílem komponenty je transformovat VŠ na nové formy učení. Řešeno centrálně z úrovně RMU.

3.2.4 Rozvoj vybraných klíčových akademických pracovišť

Výzva v komponentě 3.2.4 bude pravděpodobně vyhlášena v dubnu 2022 a bude zaměřena na rozvoj a dostavbu UKB. Řešeno centrálně.

5.1 Exceles

Výzva v programu EXCELES v komponentě 5.1 byl vypsán 8.12.2021, příjem žádostí byl ukončen 7.2.2022. V rámci programu Exceles je LF MU zapojena do pěti konsorciálních projektů (onkologický, kardiologický, neurologický, virologický, socioekonomický).

6.1 Zvýšení odolnosti systému zdravotní péče

Výzvy budou zveřejněny pravděpodobně v letním období.

Komponenty 3. a 5. administruje MŠMT, komponentu 6. MZ.

Bližší informace naleznete zde. 

Kontakt

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info