Operační programy

OP VVV

Operační program Výzkum, Vývoj a vzdělávání (OP VVV) administruje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Nové výzvy již nebudou vypisovány, všechny běžící projekty budou ukončeny nejpozději do 31.12.2023.

OP ŽP

Operační program Životní prostředí (OP ŽP) administruje Ministerstvo životního prostředí.

Nové výzvy již nebudou vypisovány, všechny běžící projekty budou ukončeny nejpozději do 31.12.2023.

OP ŽP 2021 - 2027

Nová etapa OP ŽP navazuje na předchozí období. Velká část aktivit podporovaných v minulém období bude podporována i nadále.

Podporované oblasti:

 • Opatření v oblasti energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů
 • Energie z obnovitelných zdrojů v souladu se směrnicí (EU) 2018/2001, včetně kritérií udržitelnosti stanovených v uvedené směrnici
 • Adaptace na změnu klimatu, prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům
 • Přístup k vodě a udržitelné hospodaření s vodou
 • Přechod na oběhové hospodářství účinně využívající zdroje
 • Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury, a to i v městských oblastech, a snižování všech forem znečištění

OP ŽP 2021 - 2027 administruje Ministerstvo životního prostředí.

Harmonogram výzev naleznete zde.

Bližší informace naleznete zde. 

OP PIK

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) administruje Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Nové výzvy již nebudou vypisovány, všechny běžící projekty budou ukončeny nejpozději do 31.12.2023.

OP JAK

Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) je jedním z devíti tematických programů, které budou realizovány v České republice z Evropských strukturálních a investičních (ESI) fondů v programovém období 2021-2027.

OP JAK navazuje na Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání a jeho hlavním cílem je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce.

Prioritní osy:


PO1: Výzkum a vývoj
 • rozvoj špičkových kapacit (jak v oblasti infrastrukturní, tak v oblasti lidských zdrojů)
 • prohlubování znalostního potenciálu, kterým subjekty v ČR disponují
 • soustředění se na aktuální a budoucí celospolečenské výzvy a schopnost vybudování základny pro budoucí aplikovatelnost výsledků výzkumu a vývoje v praxi
 • posílení internacionalizace a rozvoj institucionálního prostředí výzkumných organizací, posílení špičkových výzkumných týmů
 • posílení spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou, posílení aplikovatelnosti výsledků VaVaI a posílení orientace výzkumu ve výzkumných organizací do oblastí s vysokým potenciálem aplikovatelnosti v praxi
 • posílení klíčové infrastruktury potřebné pro špičkový výzkum

PO2: Vzdělávání

V rámci PO2 dojde k vytvoření a rozvoji otevřeného vzdělávacího systému, který reaguje na měnící se vnější prostředí a který poskytuje relevantní obsah vzdělávání v celoživotní perspektivě.

Mezi základní intervence OP JAK bude patřit:

 • modernizace cílů a obsahů vzdělávání, včetně forem a metod učení na všech úrovních vzdělávací soustavy
 • zatraktivnění učitelské profese prostřednictvím zkvalitňování pregraduálního vzdělávání a podpory začínajících učitelů i jejich dalšího vzdělávání a profesního rozvoje,
 • zajištění spravedlivého přístupu ke kvalitnímu vzdělání a snížení segregace, nerovností a rizika vyloučení ohrožených skupin ze vzdělávání

Podané projekty:

Teaming CZ I – II. kolo investiční komplementární výzva pro projekty, které uspěly ve výzvě Teaming for Excellence a v I. kole výzvy Teaming CZ I

 • LF MU podává projekt CREATIC Investment, který řeší investiční zajištění projektu CREATIC (Central European Advanced Therapy and Immunotherapy Centre) podávaného do výzvy Teming for Excellence (Horizont Evropa). Projektová žádost do I. kola byla podána 16.6.2022 a postoupila do II. kola. Projekt do II. kola bude zpracován a podán do 30.9.2023
 • bylo žádáno o 503 mil. Kč na roky 2024 - 2028

Špičkový výzkum – podpora realizace špičkových výzkumných záměrů, rozvoj kapacit excelentních týmů, modernizace a upgrade infrastruktury

 • za LF MU byl podán v lednu 2023 projekt MEDCELL – Pokročilé buněčné technologie pro medicínu (koordinátor LF MU + partneři CEITEC VUT, ÚMCH AVČR, ÚEM AV ČR a FGÚ AVČR)
 • bylo žádáno o 500 mil. Kč na roky 2024 – 2028
 • projekt v hodnocení
 • dále byly do této výzvy podány 3 projekty, kde je LF MU partnerem

Rozvoj infrastrukturního zázemí doktorských SP – investice (přístrojové i stavební) do rozvoje zázemí pro potřeby doktorských SP

 • celouniverzitní projekt MUNI4PhD byl podán v květnu 2023, LF MU má část aktivit v hodnotě 70 mil Kč
 • projekt v hodnocení

Z harmonogramu výzev jsou v roce 2023 pro LF MU relevantní tyto výzvy:

Výzkumné infrastruktury I - podpora modernizace velkých výzkumných infrastruktur v ČR

 • za LF MU relevantní pro velkou výzkumnou infrastrukturu CZECRIN
 • příprava projektu CZECRIN_PHARMTECH - Technologický rozvoj CZECRIN a modernizace infrastruktury akademického klinického výzkumu
 • podání projektu srpen 2023
 • bude žádáno o 104 mil. Kč

Mezisektorová spolupráce - Podpora spolupráce mezi výzkumnými organizacemi a aplikační sférou s důrazem na konkrétní společné výzkumné záměry, budoucí aplikovatelnost výsledků a budování dlouhodobého partnerství.

 • za MU bude možno podat pravděpodobně jen 4 projekty
 • určeno pouze pro žadatele, kteří mají rozvinuté spolupráce s komerčním partnerem/partnery
 • vyhlášení výzvy červen 2023, deadline únor 2024
 • předpokládaná alokace 1,75 mld. Kč

ESF+ výzva pro VŠ – podpora rozvoje nových metod výuky, nových studijních programů, rozvoje internacionalizace, kombinovaného studia, práce se zájemci o studium na VŠ, snižování studijní neúspěšnosti, aktivity řešící institucionální nastavení VŠ

 • bude řešeno centrálně z úrovně RMU, LF bude mít část aktivit
 • vyhlášení výzvy říjen 2023, deadline duben 2024
 • předpokládaná alokace 2,5 mld. Kč

ERDF výzva pro VŠ – komplementární infrastruktura k výzvě ESF+ pro VŠ – rekonstrukce, dobudování, pořizování moderních pomůcek a přístrojů

 • bude řešeno centrálně z úrovně RMU, LF bude mít část aktivit
 • vyhlášení výzvy říjen 2023, deadline duben 2024
 • předpokládaná alokace 9,8 mld. Kč

OP JAK administruje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Bližší informace naleznete zde.

OP TAK

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) je jedním z devíti tematických programů, které budou realizovány v České republice z Evropských strukturálních a investičních (ESI) fondů v programovém období 2021-2027.

OP TAK navazuje na Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Prioritami nadále jsou výzkum, vývoj a inovace, malé a střední podniky, energeticko-klimatická politika a digitalizace ekonomiky.

Prioritní osy:

PO1: Posilování výkonnosti podniků v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a jejich digitální transformace
PO2: Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků
PO3: Rozvoj digitální infrastruktury
PO4: Posun k nízkouhlíkovému hospodářství
PO5: Efektivnější nakládání se zdroji

Podané projekty:

Aplikace – výzva I 

 • podpora získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje
 • za LF MU byly v lednu 2023 podány dva partnerské projekty
 • projekty jsou v hodnocení

Z harmonogramu výzev jsou v roce 2023 pro LF MU relevantní tyto výzvy:

Služby infrastruktury

 • rozšíření prostor inovační infrastruktury, pořízení nového vybavení a zlepšení kapacit pro společné využívání technologií
 • bude vyhlášeno v 2Q 2023

Aplikace – výzva II

 • podpora získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje
 • výzkumné organizace pouze jako partner
 • bude vyhlášeno v 4Q 2023
 • alokace 2 mld. Kč

OP TAK administruje Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Bližší informace naleznete zde.

NPO

Národní plán obnovy (NPO) je souhrn reforem a investic, které chce Česká republika realizovat díky finančním prostředkům z Evropské unie, konkrétně z Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility), jež je součástí unijního nástroje na podporu oživení NextGenerationEU. NPO má pomoci zmírnit hospodářský a sociální dopad koronavirové pandemie, zvýšit udržitelnost a odolnost ekonomiky a společnosti a připravit je na výzvy a příležitosti zelené a digitální transformace.

Plán je rozdělen do šesti tematických pilířů, které se dále člení na komponenty:

 1. Digitální transformace
 2. Fyzická infrastruktura a zelená tranzice
 3. Vzdělávání a trh práce
 4. Systémová podpora veřejných investice
 5. Výzkum, vývoj a inovace
 6. Zdraví a odolnost obyvatel

Pro LF MU budou relevantní zejména následující komponenty:

3.2.1 Transformace VŠ

Projekt v této výzvě je řešen centrálně z úrovně RMU. Aktuálně v realizaci.

3.2.4 Rozvoj vybraných klíčových akademických pracovišť

Výzva v komponentě 3.2.4 byla vyhlášena v červenci 2022, příjem žádostí do března 2024. Projekt v této výzvě bude řešen centrálně z úrovně RMU. MU bude podávat projekt na výstavbu nového objektu BioPharma HUB.

Blíže o projektu: https://biopharmahub.muni.cz/

5.1 Exceles

Výzva v programu EXCELES v komponentě 5.1 byla vypsána 8.12.2021, příjem žádostí byl ukončen 7.2.2022. V rámci programu Exceles je LF MU zapojena do pěti konsorciálních projektů (onkologický, kardiologický, neurologický, virologický, socioekonomický).

6.1 Zvýšení odolnosti systému zdravotní péče

LF se do této výzvy pravděpodobně bude moci zapojit jako partner fakultních nemocnic. Bližší informace nyní nejsou známy.

Komponenty 3. a 5. administruje MŠMT, komponentu 6. MZ.

Bližší informace (MŠMT) naleznete zde. 

Bližší informace (MZ) naleznete zde.

Kontakt

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info