Interní grantová agentura LF MU

O InGA

Cílem Interní grantové agentury Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (InGA) je posílení kvality a prestiže výzkumné práce na LF MU, vyšší úspěšnost LF MU při získávání národních i mezinárodních prestižních grantů, zvýšení potenciálu pro praktické uplatnění výsledků výzkumu, podpora internacionalizace a udržitelnosti lidských zdrojů ve výzkumu LF MU. Podpora je určena pro pracovníky LF MU, kteří se zabývají výzkumem. Důraz je kladen na výzkumnou excelenci navrhovatelů a kvalitu předloženého návrhu nebo projektu. 

6

grantových schémat

33

podpořených projektů

24 mil. Kč

roční rozpočet

Typy grantů

Soutěže v rámci InGA se vyhlašují v kategoriích:

 

Start-up granty jsou určeny k podpoře pilotních projektů nových výzkumných programů. Cílem je získat pilotní data, zavést a ověřit novou metodiku, získat podklady pro vypracování plnohodnotného projektu financovaného externí grantovou agenturou. Nutným výstupem projektu je podání projektové žádosti u externí grantové agentury s LF MU v roli hlavního příjemce/žadatele.

Žadatelem o „Podporu udržitelnosti“ může být pouze vedoucí již zavedené výzkumné skupiny některého pracoviště LF MU, event. jemu přímý nadřízený přednosta, přičemž výzkumná skupina musí být alespoň z části financována z externích grantových schémat. Cílem je možnost podpory financování personálních a jiných nákladů výzkumné skupiny na základě individuální žádosti (zpravidla z důvodu překlenutí období mezi jednotlivými grantovými schématy), po dobu maximálně 12 měsíců. Výstupem je podání projektové žádosti o financování k externí grantové agentuře.

Hlavním cílem grantu „LF Award“ je přivést na Lékařskou fakultu MU nové vynikající a úspěšné vědce a nabídnout jim takové podmínky, aby měli motivaci zůstat pracovat pro LF MU a dlouhodobě vytvářet mimořádně kvalitní vědecké výsledky. Tato forma podpory je tedy určena primárně zahraničním vědcům seniorní úrovně (tj. minimálně po skončení postdoc fellowship), variantně i interním výzkumníkům seniorní úrovně s významnou zahraniční zkušeností.

Rada InGA

Členové Rady InGA

prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA

náměstek pro vědu a výzkum FN Brno

prof. MUDr. Jan Krejčí, Ph.D.

náměstek pro vědu a výzkum FN u sv. Anny

doc. MUDr. Tomáš Kazda, Ph.D.

náměstek pro vědu a výzkum Masarykova onkologického ústavu

Výzvy

Aktuální výzvy

Aktuálně není vyhlášena žádná výzva pro podávání projektů.

Výzvy 2023

Start-up granty

LF Accelerate

Juniorní výzkumná skupina

Postdoc

Výzvy 2022

Start-up granty

LF Accelerate

Juniorní výzkumná skupina

Výzva

29. 11. 2022

Interní grantová agentura LF MU historicky poprvé vyhlašuje program „Juniorní výzkumná skupina LF MU“, který bude po dobu 3 let financovat 1 novou skupinu juniorního vědce na LF MU. Takový vědec dokončil své Ph.D. max. před 7 lety, za poslední 3 roky působil min. 2 roky mimo ČR, případně absolvoval doktorské studium v zahraničí, v posledních 3 letech publikoval min. 2 články nad mediánem kategorie WoS a alespoň u jedné je hlavním autorem (první autor, korespondenční autor). Víte o někom? Nevíte? Nevadí. Zveřejníme za Vás inzeráty na mezinárodních portálech a uspořádáme pohovory, při kterých bude vybrán nejlepší uchazeč. Pokud máte zájem, ozvěte se do 2. 12. 2022 na projekty@med.muni.cz.

Postdok

Výzva

29. 11. 2022

Interní grantová agentura LF MU nabízí financování 2 postdoktorandských pozic na 2 roky. Víte o někom, kdo dokončil své Ph.D. max. před 7 lety, za poslední 3 roky působil min. 2 roky mimo ČR, případně absolvoval doktorské studium v zahraničí, a v posledních 3 letech publikoval min. 3 články, z nichž alespoň 2 jsou v Q1? Nevíte? Nevadí. Zveřejníme za Vás inzeráty na mezinárodních portálech a uspořádáme pohovory, při kterých budou vybráni dva nejlepší uchazeči. Pokud máte zájem, ozvěte se do 2. 12. 2022 na projekty@med.muni.cz.

Podpořené projekty
Podpořené projekty 2023

LF Accelerate

Hlavní řešitelka: Mgr. Zuzana Sumbalová Koledová, Ph.D., Ústav histologie a embryologie LF MU

Cílem tohoto projektu je dále rozvíjet unikátní biotechnologii výroby mléka v laboratoři směrem k výrobě lidského mateřského mléka.

 

Hlavní řešitel: MUDr. Jaromír Gumulec, Ph.D., Ústav patologické fyziologie LF MU

Deformovatelnost buněk je potenciálně důležitým diagnostickým prediktorem agresivity nádoru. Cílem tohoto projektu je ověřit praktické aspekty kvantitativního fázového zobrazování (QPI) v tomto kontextu.

Hlavní řešitelka: prof. RNDr. Monika Pávková Goldbergová, Ph.D., Ústav patologické fyziologie LF MU

Cílem projektu je vývoj a charakterizace pokročilých implantátů, které výrazně zlepšují osteointegraci a eliminují proliferaci bakterií a produkci biofilmu.

 

Start-up granty

Analýza bakteriálních původců akutního středoušního zánětu pomocí moderních technik

Analýza bakteriálních původců akutního středoušního zánětu pomocí moderních technik

Hlavní řešitel: doc. MUDr. Milan Urík, Ph.D.

Cílem tohoto projektu je sběr dat a získání nového pohledu na patogenezi akutního zánětu středního ucha a významně upravit preventivní, diagnostická a terapeutická doporučení.

 

 

Protektivní potenciál sigma ligandů a antihypertenziv u doxorubicinové kardiotoxicity: komplexní experimentální přístup

Protektivní potenciál sigma ligandů a antihypertenziv u doxorubicinové kardiotoxicity: komplexní experimentální přístup

Hlavní řešitelka: prof. MUDr. Marie Nováková, Ph.D.

Cílem projektu je zavést a validovat model doxorubicinové kardiotoxicity a studovat na něm vliv antihypertenziva a sigma 1 ligandu s předpokládaným kardioprotektivním potenciálem.

 

 

Signalizace WNT ve fibroblastech mléčné žlázy

Signalizace WNT ve fibroblastech mléčné žlázy

Hlavní řešitelka: Mgr. Zuzana Sumbalová Koledová, Ph.D.

V tomto projektu se snažíme vyvinout sadu nástrojů pro výzkum signalizace WNT v mamárních fibroblastech in vivo a získat přesvědčivé předběžné údaje o roli signalizace WNT mamárních fibroblastů v morfogenezi epitelu.

 

 

Monitoring the effects of alternative treatments on microbes by Raman spectroscopy

Monitoring the effects of alternative treatments on microbes by Raman spectroscopy

Hlavní řešitelka: Mgr. Katarína Rebrošová

Projekt je zaměřen na účinky éterických olejů v subinhibičních koncentracích a v plazmě na rostoucí bakterie pomocí Ramanovy spektroskopie - mocného nástroje, který dokáže zrcadlit chemické vazby přítomné v různých vzorcích, včetně bakteriálních buněk nebo kolonií.

Role Caveolin-1 při biogenezi fosfatidylserin-pozitivních extracelulárních vezikul

Role Caveolin-1 při biogenezi fosfatidylserin-pozitivních extracelulárních vezikul

Hlavní řešitelka: Mgr. Květa Pilařová, Ph.D.

Tento projekt se zaměřuje na nové funkce Caveolinu-1 (Cav-1) a jejich možné onkogenní vlastnosti.

 

 

Zavedení klinicky relevantního modelu ptačí chorioallantoické membrány ve výzkumu nádorů se zaměřením na migraci a metastatický potenciál nádorových buněk a nádorovou angiogenezi

Zavedení klinicky relevantního modelu ptačí chorioallantoické membrány ve výzkumu nádorů se zaměřením na migraci a metastatický potenciál nádorových buněk a nádorovou angiogenezi

Hlavní řešitelka: Ing. Hana Holcová Polanská, Ph.D.

Hodnocení odpovědi na léčbu na modelu choriové alantoické membrány (CAM) u kuřete může představovat užitečný screeningový nástroj pro personalizovanou medicínu s potenciálem zlepšit léčbu pacientů a její výsledky.

Pentamethinium salts, new potential inhibitors of cancer cell migration

Pentamethinium salts, new potential inhibitors of cancer cell migration

Hlavní řešitelka: Ing. Kateřina Petrláková

Hlavním cílem tohoto projektu je najít PMS s vysokým migračním a antiproliferačním potenciálem vůči nádorovým buňkám.

 

Proteomic composition of phosphatidylserine-positive extracellular vesicles released during cell death as a marker for personalized medicine.

Proteomic composition of phosphatidylserine-positive extracellular vesicles released during cell death as a marker for personalized medicine.

Hlavní řešitel: RNDr. Jan Balvan, Ph.D.

Cílem projektu je výzkumi specifické a citlivé detekce různých typů buněčné smrti in vivo pro sledování odpovědi buněčné populace na terapii pomocí specifických molekul.

 

Možnosti využití specifických nanovláken k aplikaci na viscerální serozu.

Možnosti využití specifických nanovláken k aplikaci na viscerální serozu.

Hlavní řešitel: doc. MUDr. Igor Penka, CSc.

Cílem projektu je možností aplikace nanomateriálů na viscerální peritoneum, prozkoumání adhezivity specifických nanomateriálů na tomto povrchu, jeho degradabilita a současně podpora hojení.

Retinální organoidy jako nástroj pro studium embryonální diabetické retinopatie.

Retinální organoidy jako nástroj pro studium embryonální diabetické retinopatie.

Hlavní řešitel: Mgr. Tomáš Bárta, Ph.D.

 

V tomto projektu použijeme sítnicové organoidy odvozené z indukovaných pluripotentních kmenových buněk (hiPS) jako model pro bližší zkoumání účinků hyperglykémie na vývoj lidské sítnice.

 

 

Studium raného vývoje patologie Alzheimerovy choroby pomocí mozkových organoidů

Studium raného vývoje patologie Alzheimerovy choroby pomocí mozkových organoidů

Hlavní řešitelka: Mgr. Dáša Bohačiaková, Ph.D.

 

Cílem tohoto projektu je odhalit mechanismy, které vedou k rozvoji Alzheimerovy choroby.

 

 

 

Možný vliv jiných než biomechanických faktorů na rozvoj nemoci přilehlého segmentu u pacientů po operaci jednosegmentovou stabilizací pro degenerativní onemocnění bederní páteře

Možný vliv jiných než biomechanických faktorů na rozvoj nemoci přilehlého segmentu u pacientů po operaci jednosegmentovou stabilizací pro degenerativní onemocnění bederní páteře

Hlavní řešitelka: Mgr. Júlia Bohošová, Ph.D.

Cílem projektu je výzkum mikroRNA ve vzorcích peroperačně odebraných tkání a v krevních plazmě jako potenciálních faktorů zapojených do rozvoje ASD u pacientů operovaných pro DDD nebo degenerativní spondylolistézu s jednosegmentovou stabilizací, a následné možnosti její prevence nebo zpomalení.

Postdok

InGA Postdoc in Stem Cell and Developmental Biology Research

InGA Postdoc in Stem Cell and Developmental Biology Research

Řešitel: doc. Mgr. Jan Křivánek, Ph.D.

Dr. Maryam Azam, úspěšná kandidátka, se zaměří na základní aspekty vývojové biologie a její propojení s regenerativní medicínou, pomůže skupině odhalit mechanismy podílející se na udržování homeostázy niky kmenových buněk, aktivaci kmenových buněk po poranění a procesy řídící diferenciaci buněk na molekulární úrovni.

InGa Postdoc in Metals in Implantology

InGa Postdoc in Metals in Implantology

Řešitel: prof. RNDr. Monika Pávková Goldbergová, Ph.D.

Dr. Daniel Wojtas bude mít na starosti analýzu a interpretaci dat z různých testů, včetně genomiky, metylomiky, proteomiky a údajů o toxicitě. Zastřešujícím cílem je objasnění biologických mechanismů řídících hojivé a imunitní procesy za účelem zlepšení inkorporace kovů.

 

Juniorní výzkumná skupina

Alemeh Zamani Research Group: Choroid Plexus in Diseases

Alemeh Zamani Research Group: Choroid Plexus in Diseases

Řešitel: Alemeh Zamani, Ph.D.

Juniorní výzkumná skupina Dr. Zamani se zaměří na dysfunkce choroidálního plexu spojené s různými neurologickými poruchami, včetně neurozánětu a neurodegenerace. Bude se snažit rozšířit znalosti o jeho patofyziologických mechanismech, zejména u Alzheimerovy choroby a neuropatie vyvolané chemoterapií.

Podpořené projekty 2022

LF Accelerate

Hlavní řešitelka: Mgr. Katarína Rebrošová, Mikrobiologický ústav LF MU a FNUSA.

Cílem projektu je připravit kompaktní zařízení k detekci a charakterizaci mikrobů přímo z lidských tělních tekutin. Včasná identifikace původců a jejich profilu antimikrobiální rezistence může významně zlepšit léčbu infekce, snížit náklady na zdravotní péči, zmírnit stále rostoucí antimikrobiální rezistenci a zachránit život.

Hlavní řešitel: RNDr. Petr Vaňhara, Ph.D., Ústav histologie a embryologie LF MU

Kmenové buňky a progenitory představují základní zdroj pro vývoj léčivých přípravků ATMP (Advanced Therapy Medicinal Product) pro moderní terapii a tkáňové inženýrství. Cílem projektu je převést nové experimentální postupy kontroly kvality (QC) do standardních operačních protokolů.

Hlavní řešitel: Mgr. Stjepan Uldrijan, CSc., Biologický ústav LF MU.

Vysoce výkonné platformy pro screening léčiv jsou používány k identifikaci sloučenin s požadovanou biologickou aktivitou, které by mohly vést k novým léčebným postupům. Záměrem projektu je vyvinout nový buněčný systém pro efektivnější vysokokapacitní screening chemických knihoven sloučenin.

Start-up granty

Role miRNA v šíření Glioblastoma multiforme mozkovou tkání in vitro

Role miRNA v šíření Glioblastoma multiforme mozkovou tkání in vitro

Hlavní řešitelka: Mgr. Dáša Bohačiaková, Ph.D.

Cílem tohoto projektu je využít nově vytvořený model Glioblastoma multiforme (GBM) kultivovaného za pomoci lidských mozkových organoidů a identifikovat molekulární mechanismy, které se aktivují po interakci GBM se zdravou mozkovou tkání.

 

Zavedení technologie embryoidů/gastruloidů pro studium signalizace primárních cilií

Zavedení technologie embryoidů/gastruloidů pro studium signalizace primárních cilií

Hlavní řešitelka: Mgr. Michaela Bosáková, Ph.D.

Cílem projektu je zavedení metodiky gastruloidů/embryoidů pro potřeby studia signálování receptorových tyrozin kináz v primárním ciliu, a zjištění relevance tohoto druhu signálování pro raný embryonální vývoj.

 

Modelace ztráty ciliární funkce pomocí lidských pluripotentních buněk

Modelace ztráty ciliární funkce pomocí lidských pluripotentních buněk

Hlavní řešitel: Mgr. Lukáš Čajánek, PhD.

Cílem projektu je studium kauzalit mezi defektní cilií a klíčovými procesy embryonálního vývoje (proliferace, diferenciace). Stěžejním atributem projektu je využití linií lidských pluripotentních kmenových buněk k modelaci těchto procesů v kontrolovaném prostředí tkáňových kultur.

Kontinuální xenotransplantační model akutní myeloidní leukemie

Kontinuální xenotransplantační model akutní myeloidní leukemie

Hlavní řešitel: PharmDr. Martin Čulen, Ph.D.

Cílem projektu je rozšířit experimentální možnosti pro in vivo modely akutní myeloidní leukémie (AML) a závest kontinuální pasážování primárních vzorků AML pacientů v myši. Vytvořená in vivo AML sbírka umožní opakovatelné a téměř neomezené testování léčby in vivo a expanzi primárních buněk pro další účely, které by nebylo kapacitně možné pouze za použití vitálně mražených vzorků.

Liquid kidney biopsy: izolace a expanze proximálních tubulárních buněk z moči jako zásadní krok pro studium patofyziologie a příp. diagnostiku diabetické choroby ledvin

Liquid kidney biopsy: izolace a expanze proximálních tubulárních buněk z moči jako zásadní krok pro studium patofyziologie a příp. diagnostiku diabetické choroby ledvin

Hlavní řešitelka: Mgr. Katarína Chalásová, Ph.D.

Projekt si klade za cíl zavést a k rutinnímu využití optimalizovat metodu izolace proximálních tubulárních buněk (PTEC) z lidské moči jako (A) potenciální diagnostickou metodu („liquid kidney biopsy“) a (B) pro získání patofyziologicky relevantního experimentálního materiálu pro studium diabetické choroby ledvin.

Methods for measurement of mechanical forces on cell and tissue scale in organoids

Methods for measurement of mechanical forces on cell and tissue scale in organoids

Hlavní řešitelka: Mgr. Zuzana Sumbalová Koledová, Ph.D.

V tomto projektu se vyvíjí protokoly pro kvantifikaci mechanické síly v organoidních kulturách, včetně aspiračního testu mikropipetou a laserové ablace.

 

 

 

Characterization of a newly identified stem cell niche in continuously growing teeth

Characterization of a newly identified stem cell niche in continuously growing teeth

Hlavní řešitel: doc. Mgr. Jan Křivánek, Ph.D.

Cílem projektu je odhalení dosud neznámé funkce dosud necharakterizovaného typu mezenchymálních kmenových buněk v kontinuálně rostoucím zubu.

 

Optimalizace longitudinálního stanovení vlasového kortizolu pro klinické aplikace

Optimalizace longitudinálního stanovení vlasového kortizolu pro klinické aplikace

Hlavní řešitel: doc. Mgr. Ondřej Peš, Ph.D.

Cílem projektu je longitudinální sledování vlasového kortizolu pomocí kapalinové chromatografie s hmotnostní spektrometrií pro  stanovení a porovnání hladin vlasového kortizolu u zdravých dobrovolníků, ale i indikovaných skupin pacientů.

Vliv sociální izolace na remodelaci myokardu – úloha sigma 1 receptorů

Vliv sociální izolace na remodelaci myokardu – úloha sigma 1 receptorů

Hlavní řešitel: MUDr. Tibor Stračina, Ph.D.

Cílem projektu je zavést a validovat nový model myokardiální remodelace indukovaný podvazem aorty u potkana a zjistit vliv sociální izolace potkanů na expresi sigma 1 receptorů a progresi myokardiální remodelace.

 

Hodnocení parametrů buněk chrupavky izolovaných z pacientské tkáně postižené artrózou v kontextu vlivu nejběžněji klinicky používaných intraartikulárních chondroprotektiv

Hodnocení parametrů buněk chrupavky izolovaných z pacientské tkáně postižené artrózou v kontextu vlivu nejběžněji klinicky používaných intraartikulárních chondroprotektiv

Hlavní řešitel: Mgr. Lucie Válková, Ph.D.

Cílem projektu je komplexní hodnocení zánětlivého postižení chrupavky z pohledu metabolických dějů, ovlivnění zánětlivé reakce chondrocytů a redoxních dějů v kontextu vlivu nejběžněji klinicky používaných chondroprotektiv.

From dysfunction of the blood-cerebrospinal fluid barrier to neuroinflammation and Alzheimer's disease

From dysfunction of the blood-cerebrospinal fluid barrier to neuroinflammation and Alzheimer's disease

Hlavní řešitelka: Alemeh Zamani, Ph.D.

Cílem projektu je provést studii založenou na integrativním přístupu, abychom lépe pochopili základní mechanismy, kterými choroidální plexus reaguje na toxicitu amyloidu-β.

 

Postdok

Regulation of cartilage by phosphodiesterases

Regulation of cartilage by phosphodiesterases

Hlavní řešitel: RNDr. Pavel Krejčí, Ph.D.

Cílem projektu je zjistit expresi a roli PDE v regulaci růstové ploténky a kloubní chrupavky.

 

Success stories

Success stories

Kontakty

Ing. Veronika Weissová

projektová manažerka – Oddělení projektové podpory

telefon: 549 49 8728
e‑mail:

Start-up, Postdoc, Juniorní výzkumná skupina

Ing. Karolína Kašparová

manažerka transferu technologií – Oddělení pro vědu a kvalitu

telefon: 549 49 3782
e‑mail:
LF Accelerate

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info