Project information
Diferenciální diagnostika a odhad prognózy interních nemocí 2 (DIDIPRON2)

Project Identification
MUNI/A/1221/2017
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Diferenciální diagnostika (dif. dg.) nemocí, či odhad toho, jak se bude dané onemocnění dále vyvíjet (stanovení prognózy), představuje stále jednu z nejnáročnějších činností lékařů interních oddělení. Některé symptomy jsou společné různým nemocem, jiná onemocnění jsou heterogenní a určit, jakým směrem se budou dále vyvíjet je i s dostupnými markery a metodami nemožné. Navrhovaný projekt je pokračováním projektu zahájeného v roce 2017 - s využitím nových metod a markerů odvozených z klinické biochemie a molekulární biologie se snaží zlepšit diferenciální diagnostiku a stratifikaci pacientů s interními onemocněními.
Cíle projektu jsou:
i) identifikovat cirkulující mikroRNA, které by usnadnily a) dif. dg. dušnosti a proteinurie b) určení etiologie hypertenze a dg. spánkové apnoe u pacientů s hypertenzí, c) které by usnadnily odhad rekurence fibrilace síní po katétrové ablaci
ii) identifikovat nové markery umožňující dif. dg. ložiskových lézí pankreatu a statifikaci pacientů s akutní/chronickou pankreatitidou
iii) rozšíření databáze pacientů s diabetes mellitus 2. typu zaměřené na jejich kardiovaskulární outcome a dále přispět k pochopení významu gasotransmiteru H2S (sirovodíku) v patofyziologii rozvoje diabetických komplikací
iv) zjištění prevalence a další prognózy onemocnění u pacientů s alkoholickou kardiomyopatií
Na projektu se budou podílet Ph.D. studenti II. interní kliniky FNUSA a jejich školitelé a dále jim přidělení studenti pregraduálního studia se zájmem o vědeckou činnost. Ph.D. studenti a školitelé budou zajišťovat nábor pacientů, pregraduální studenti budou zapojeni do vytváření databází a do provádění molekulárně biologických/biochemických metod.
Výstupem projektu v roce 2018 bude prezentace originálních výsledků na lokálních a případně i zahraničních konferencích a publikace v předchozím roce připravovaných souhrnných publikací v časopise s impakt faktorem, dále i příprava originálních prací pro publikaci v časopise s impakt faktorem. Ph.D. studenti budou dále získávat data pro své dizertační práce

Publications

Total number of publications: 15


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info