Project information
Diferenciální diagnostika a odhad prognózy interních nemocí 4 (DIDIPRON 4)

Project Identification
MUNI/A/1403/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Diferenciální diagnostika různých symptomů, stanovení konečné diagnózy a další odhad toho, jak se bude diagnostikovaná nemoc nadále vyvíjet, představuje jednu z nejnáročnějších činností lékařů interních ambulancí a oddělení. Zásadní roli v tomto procesu hraje zkušenost vyšetřujícího lékaře a jeho schopnost syntetizovat anamnestické údaje s výsledky provedených laboratorních a pomocných vyšetření. Cílem projektu je nalézt nové (bio)markery (zejména laboratorní, případně i paraklinické, či anamnestické), které budou lékařům nápomocné v procesu diferenciální diagnostiky a stanovování definitivní diagnózy.
Prvním specifickým cílem projektu je identifikovat cirkulující mikroRNA, které usnadní:
1. diferenciální diagnostiku dušnosti (zejména diagnostiku plicní embolie, resp. tromboembolické nemoci jako takové)
2. diferenciální diagnostiku proteinurie (se zaměřením na IgA nefropatii)
3. screening spánkové apnoe u pacientů s hypertenzí
4. odhad rekurence fibrilace síní po katétrové ablaci
Druhým specifickým cílem projektu je stanovení hladin gasotransmiterů (sirovodíku a oxidu dusnatého) a vyhodnocení jejich možného prognostického významu u pacientů s hypertenzí a diabetes mellitus.
Vedlejším cílem projektu je vytvořit nová výzkumná témata v oboru angiologie, který se koncem roku 2018 zařadil do spektra odborností II. interní kliniky.
Projekt je pokračováním projektů z let 2017-2019. Na projektu se budou podílet pregraduální (mj. P-POOL) a postgraduální studenti a jejich školitelé. Školitelé budou zajišťovat odborný dohled a přístup k pacientům, studenti budou zodpovědní za vlastní vyšetření, zpracování vzorků, uchovávání dat a vytváření výstupů projektu.
V roce 2020 budou výstupy projektu zahrnovat prezentaci originálních výsledků na lokálních a případně i zahraničních konferencích a pokračující přípravu manuskriptů pro publikaci v časopise s impakt faktorem. Ph.D. studenti budou dále získávat data pro své dizertační práce.

Publications

Total number of publications: 6


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info