Podpora výzkumné činnosti studentů v oblasti fyziologie a imunologie živočichů v roce 2015 (Výzkum studentů FIŽ)

Information

This project doesn't include Faculty of Medicine. It includes Faculty of Science. Official project website can be found on muni.cz.

Návrh je přímým pokračováním projektu SV řešeného v roce 2014 MUNI/A/0927/2013. Tento a předchozí projekty přispěly nejen k obhájení množství diplomových a doktorandských prací, ale také k realizaci publikací v kvalitních impaktovaných odborných časopisech a k aktivní účasti studentů na mezinárodních vědeckých konferencích. Tím byla výrazně podpořena kvalita vědecké práce a tvůrčí činnosti mladých odborníků ve vědě.
Strategickým cílem tohoto projektu je pokračovat ve vzestupné tendenci kvality vědecké práce a úrovně vzdělávání studentů v rámci SV. Problematika bude i nadále řešena v rámci dvou oblastí: 1) Fyziologie buněčných signalizací a 2) Imunologie obratlovců a bezobratlých. Hlavními odbornými cíli nadále zůstávají a) poznání fyziologické úlohy vybraných regulátorů cytokinetiky a vývojových změn během procesu embryogeneze a vývoje nádorů a b) objasňování vybraných mechanismů imunity.

Návrh je v souladu s koncepčními záměry MU i Oddělení fyziologie a imunologie živočichů (OFIŽ) ÚEB PřF MU v Brně oblasti akreditovaných studijních programů magisterského studia Speciální biologie a doktorandského studia Fyziologie živočichů. Kromě obecného poznání mechanismů působení specifických látek a faktorů přinesou přinesou výsledky výzkumu poznatky využitelné v oblasti prevence, diagnostiky a nových terapeutických přístupů u zánětlivých, nádorových a dalších závažných onemocnění. Kromě toho projekt přispěje k vytvoření podmínek pro zvýšení odborné připravenosti absolventů pro další vědeckou práci i v rámci mezinárodních spolupracujících týmů.

Publications

Total number of publications: 3


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info