Project information
Význam radiologických intervencí a pokročilých zobrazovacích metod v diagnostice a léčbě onkologických pacientů

Project Identification
MUNI/A/1488/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Radiologické zobrazovací metody jsou rutinní součástí diagnostiky většiny onkologických onemocnění. Díky rozvoji zobrazovacích metod je možná přesnější a komplexnější diagnostika nádorových onemocnění a hodnocení léčebné odpovědi. Spektrální CT nabízí kromě dynamiky sycení a měření denzit nové možnosti charakterizace ložiskových lézí, což by mohlo přispět k užší diferenciální diagnostice nádorů, odhadu jejich histopatologických subtypů, agresivity a predikci léčebné odpovědi. Další moderní metodou je PET/MR. PET/MR dokáže s velmi vysokou senzitivitou vyloučit již časnou disseminaci nádorového onemocnění. Informace z PET/MR může v kombinaci se spektrálním CT přinést další zpřesnění diferenciální diagnostiky nádorů s ambicí odlišit klinicky relevantní histologické subtypy. Neméně významný pokrok byl učiněn v rozvoji nových sekvencí MR. K diferenciální diagnostice zejména mozkových nádorů lze kromě standardních nativních a postkontrastních sekvencí využít moderní sekvence založené na difuzi (např. IVIM). Integrace nálezů těchto nových diagnostických metod do terapeutického plánu pacienta umožňuje individualizaci postupů v moderní onkologické léčbě.
Miniinvazivní radiologické intervenční metody mají své nezastupitelné místo v terapii některých nádorových onemocnění, typicky při primárním či sekundárním nádorovém postižení jater. Mezi nejrozšířenější patří ablační metody a transarteriální chemoembolizace. Dynamiku v poslední době zaznamenal rozvoj částic používaných při transarteriální chemoembolizaci, které však dle současných dat dosahují odlišnými mechanismy k podobným výsledků, pravděpodobně se však liší počtem nežádoucích účinků.
Cílem projektu je analýza přínosu specifických diagnostických a terapeutických postupů využívaných v Komplexním onkologickém centru Masarykova onkologického ústavu v Brně ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Brno a Fakultní nemocnicí U Svatém Anny. Výzkum bude zaměřen na modality PET/MR, pokročilé sekvence MR (IVIM), spektrální CT, korelace radiologických a molekulárních markerů (miRNA). Výsledky léčby u vybraných diagnóz primárních nádorů jater a sekundárních nádorů jater, u kterých byly využity radiologické intervenční přístupy budou kriticky zhodnoceny ve srovnání s daty z jiných komplexních onkologických center, kde pokročilé metody nebyly dostupné.

Publications

Total number of publications: 19


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info