Vliv metabolického reprogramování fibroblastů asociovaných s nádorem na prognózu pacientů s nádory hlavy a krku

Project Identification
NU21-03-00223
Project Period
5/2021 - 12/2024
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
University Hospital Prague - Motol

Nádorové mikroprostředí se skládá z různých buněčných populací, jakými jsou například fibroblasty asociované s nádorem. V mnoha případech u solidních tumorů dochází k tzv. metabolické symbióze, kdy je laktát produkovaný fibroblasty zdrojem uhlíku pro nádorové buňky. Transportéry laktátu MCT1 a MCT4 jsou funkčními biomarkery metabolické symbiózy u různých typů solidních tumorů včetně nádorů hlavy a krku. Projekt bude studovat metabolickou symbiózu mezi nádorovými buňkami a asociovanými fibroblasty a její vliv na prognózu HNSCC pacientů. Nádorová tkáň pacienta bude histologicky zpracována pro detekci MCT, kokultivována s buňkami buněčné linie FaDu pro zhodnocení vlivu pacientské linie na invazivitu a metastázování, a vliv kokultivace na MCT a další geny spojené s metabolickou symbiózou bude posouzen na expresní i proteinové úrovni. U buněk pacientské linie bude změřen podíl oxidativního a glykolytického metabolismu. Na základě těchto experimentů bude možné určit metabolické profily spojené s příznivou/nepříznivou prognózou, což může představovat zásadní posun k personalizované léčbě.

Publications

Total number of publications: 3


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info