Vliv metabolického reprogramování fibroblastů asociovaných s nádorem na prognózu pacientů s nádory hlavy a krku

Project Identification
NU21-03-00223
Project Period
5/2021 - 12/2024
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
University Hospital Prague - Motol

Nádorové mikroprostředí se skládá z různých buněčných populací, jakými jsou například fibroblasty asociované s nádorem. V mnoha případech u solidních tumorů dochází k tzv. metabolické symbióze, kdy je laktát produkovaný fibroblasty zdrojem uhlíku pro nádorové buňky. Transportéry laktátu MCT1 a MCT4 jsou funkčními biomarkery metabolické symbiózy u různých typů solidních tumorů včetně nádorů hlavy a krku. Projekt bude studovat metabolickou symbiózu mezi nádorovými buňkami a asociovanými fibroblasty a její vliv na prognózu HNSCC pacientů. Nádorová tkáň pacienta bude histologicky zpracována pro detekci MCT, kokultivována s buňkami buněčné linie FaDu pro zhodnocení vlivu pacientské linie na invazivitu a metastázování, a vliv kokultivace na MCT a další geny spojené s metabolickou symbiózou bude posouzen na expresní i proteinové úrovni. U buněk pacientské linie bude změřen podíl oxidativního a glykolytického metabolismu. Na základě těchto experimentů bude možné určit metabolické profily spojené s příznivou/nepříznivou prognózou, což může představovat zásadní posun k personalizované léčbě.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education Sustainable Development Goal No.  5 – Gender equality Sustainable Development Goal No.  17 – Partnerships for the goals

Publications

Total number of publications: 4


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info