Surgery Collaborative and Long-term Practical Experience Learning (SCaLPEL)

Investor logo
Project Identification
2021-1-CZ01-KA220-HED-000032237
Project Period
1/2022 - 1/2025
Investor / Pogramme / Project type
European Union
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
Universita Cattolica di Milano
University of Zagreb
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Projekt si klade za cíl podpořit spolupráci pro výměnu studentů i akademiků mezi českou Masarykovou univerzitou, chorvatskou University of Zagreb a italskou Catholic University of the Sacred Heart Rome. Projekt by měl poskytnout možnosti praktického procvičení specializovaných chirurgických zákroků, výměnu zkušeností a diskuze o pokročilých chirurgických technikách se zapojením pregraduálních studentů se zájmem o specializaci v oboru chirurgie, studentů postgraduálního studia v oblasti chirurgie a akademiků s chirurgickou expertízou. Jedním z cílů projektu je vytvoření online platformy pro sdílení materiálů z chirurgických operací, kde by studenti a odborná veřejnost mohla čerpat informace i léta po ukončení projektu. Zároveň budou mít studenti i akademici možnost zúčastnit se letní školy chirurgie SCaLPEL, kde si procvičí moderní postupy a zákroky z oblasti neurochirurgie, onkochirurgie, spondylochirurgie, a plastické chirurgie v rámci hands-on kurzu za využití těl dárců Anatomického ústavu LF MU a simulátorů v SIMU. Na základě dotazníkového šetření bylo zjištěno, že by kolegové z České republiky přivítali víc možností pro praktický nácvik chirurgických postupů a technik. Pregraduálním studentům se zájmem o chirurgii a postgraduálním studentům z oboru chirurgie by projekt poskytl šanci si prakticky vyzkoušet složitější chirurgické zákroky, ke kterým by se dostali až v pokročilejší fázi jejich chirurgické praxe. Zároveň je velkou výhodou možnost prvotního tréninku na simulátorech v SIMU, kde si základní postupy vyzkouší a následně tuto zkušenost mohou aplikovat na tělech dárců. To by mělo dopad na zvýšenou kvalitu a zručnost mladých chirurgů a následně i na péči o pacienty. Studenti by si také odnesli zkušenosti práce v mezinárodním týmu vrstevníků, kde by spolupracovali na společném zadání a po prezentaci výstupů by obdrželi zpětnou vazbu od světově uznávaných odborníků v dané oblasti chirurgie. Přínosem pro zkušené akademiky a chirurgy by byla interakce se zahraničními kolegy a vzájemná výměna praktických i teoretických zkušeností z jednotlivých oblastí chirurgie.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info