Endoskopický odběr VSM pro infrainguinální tepenné rekonstrukce - výsledky pilotní studie

Authors

BIROŠ Ernest STAFFA Robert VLACHOVSKÝ Robert NOVOTNÝ Tomáš

Year of publication 2014
Type Appeared in Conference without Proceedings
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Description Cíl: Autologní véna saféna magna (VSM) představuje nejlepší materiál pro konstrukci infrainguinálních cévních rekonstrukcí. Její otevřený odběr je spojem s nemalým rizikem vzniku ranných komplikací, zvláště u obézních pacientů. Sdělení prezentuje naši zkušenost s použitím metodiky miniinvazivního endoskopického odběru VSM pro potřebu periferních cévních rekonstrukcí ve femoropopliteální krajině. Soubor a metodika: Retrospektivní analýza souboru 12 pacientů zařazených do pilotní studie, kteří podstoupili formaci femoropopliteálního bypassu (FPB) v období 1/2012 – 8/2014 na našem pracovišti s použitím metodiky endoskopického odběru VSM. U 6 pacientů byla provedena formace proximálního FPB. U 6 pacientů byla provedena konstrukce distálního FPB. Indikace k intervenci byla v 6 případech kritická končetinová ischémie s přítomností defektu, gangrény a/nebo klidových bolestí. U 6 pacientů byl revaskularizační výkon indikován z důvodu chronické končetinové ischémie ve stádiu klaudikací. Výsledky: Konverze endoskopického odběru VSM na otevřený odběr byla nutná u jednoho pacienta. Pooperační ranné komplikace nebyly v souboru pacientů s úspěšným endoskopickým odběrem zaznamenány. Pacient s vynucenou konverzí posléze vyvinul obraz Szilagyi grade II infekce operačních ran na stehně a v třísle. V souboru pacientů nebyla žádná mortalita ani pooperační kardiovaskulární morbidita. U žádného pacienta nedošlo v rámci sledování k uzávěru rekonstrukce ani diagnostice stavu, který by vyžadoval endovaskulární nebo cévně-chirurgickou intervenci za účelem udržení průchodnosti rekonstrukce, tzn. primární průchodnost rekonstrukcí ve sledovaném období byla 100 %. Závěr: Endoskopický odběr VSM představuje technicky schůdnou metodiku odběru žíly pro potřebu infrainguinální rekonstrukce. Umožňuje snížení invazivity vlastního revaskularizačního výkonu a snížení incidence ranných komplikací. V rámci sledování našeho souboru pacientů jsme nezaznamenali inferioritu výsledků dlouhodobé průchodnosti rekonstrukcí.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info