Endoskopický odběr VSM pro infrainguinální tepenné rekonstrukce - výsledky pilotní studie

Authors

BIROŠ Ernest STAFFA Robert VLACHOVSKÝ Robert NOVOTNÝ Tomáš

Year of publication 2014
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Description Cíl: Autologní véna saféna magna (VSM) představuje nejlepší materiál pro konstrukci infrainguinálních cévních rekonstrukcí. Její otevřený odběr je spojem s nemalým rizikem vzniku ranných komplikací, zvláště u obézních pacientů. Sdělení prezentuje naši zkušenost s použitím metodiky miniinvazivního endoskopického odběru VSM pro potřebu periferních cévních rekonstrukcí ve femoropopliteální krajině. Soubor a metodika: Retrospektivní analýza souboru 12 pacientů zařazených do pilotní studie, kteří podstoupili formaci femoropopliteálního bypassu (FPB) v období 1/2012 – 8/2014 na našem pracovišti s použitím metodiky endoskopického odběru VSM. U 6 pacientů byla provedena formace proximálního FPB. U 6 pacientů byla provedena konstrukce distálního FPB. Indikace k intervenci byla v 6 případech kritická končetinová ischémie s přítomností defektu, gangrény a/nebo klidových bolestí. U 6 pacientů byl revaskularizační výkon indikován z důvodu chronické končetinové ischémie ve stádiu klaudikací. Výsledky: Konverze endoskopického odběru VSM na otevřený odběr byla nutná u jednoho pacienta. Pooperační ranné komplikace nebyly v souboru pacientů s úspěšným endoskopickým odběrem zaznamenány. Pacient s vynucenou konverzí posléze vyvinul obraz Szilagyi grade II infekce operačních ran na stehně a v třísle. V souboru pacientů nebyla žádná mortalita ani pooperační kardiovaskulární morbidita. U žádného pacienta nedošlo v rámci sledování k uzávěru rekonstrukce ani diagnostice stavu, který by vyžadoval endovaskulární nebo cévně-chirurgickou intervenci za účelem udržení průchodnosti rekonstrukce, tzn. primární průchodnost rekonstrukcí ve sledovaném období byla 100 %. Závěr: Endoskopický odběr VSM představuje technicky schůdnou metodiku odběru žíly pro potřebu infrainguinální rekonstrukce. Umožňuje snížení invazivity vlastního revaskularizačního výkonu a snížení incidence ranných komplikací. V rámci sledování našeho souboru pacientů jsme nezaznamenali inferioritu výsledků dlouhodobé průchodnosti rekonstrukcí.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info