Oscilační frekvence regulační smyčky homeostázy krevního tlaku v závislosti na citlivosti baroreflexu ve frekvenčním pásmu 0.07-0.12 Hz

Title in English The oscillation frequency of blood pressure control loop in dependence on baroreflex sensitivity in the frequency range 0.07-0.12 Hz
Authors

SVAČINOVÁ Jana HONZÍKOVÁ Nataša MOUDR Jiří

Year of publication 2013
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Description Úvod: Index citlivosti baroreflexu (BRS) kvantifikuje schopnost baroreflexu tlumit výkyvy krevního tlaku prostřednictvím změn tepových intervalů (TI). Oscilační frekvence společného kolísání TI a STK (fo) souvisí s trváním zpětnovazebné smyčky regulace krevního tlaku a pohybuje se v rozmezí 0.07-0.12 Hz (tzv. rytmus nízkofrekvenční - LF). Na této regulaci se podílí aktivita sympatických a parasympatických nervů. Cílem této práce je zjistit, do jaké míry hodnota fo souvisí s velikostí BRS ve skupině mladých zdravých jedinců. Metody: Skupině 135 zdravých jedinců (68 žen, 67 mužů) ve věku 21+-1 let byl kontinuálně registrován krevní tlak, ze kterého byly tep po tepu odečítány hodnoty TI a systolického tlaku (STK). BRS bylo spočítáno spektrální metodou v podobě zesílení přenosové funkce z STK na TI, tedy jako podíl spektra vzájemné korelace TI a STK ku výkonovému spektru STK. Index BRS byl odečítán na frekvenci s nejvyšší vzájemnou korelací TI a STK ve frekvenčním pásmu 0.07-0.12 Hz, tedy na oscilační frekvenci fo (kterou jsme též zaznamenávali). Byly uvažovány jen ty hodnoty BRS, které mají koherenci TI a STK vyšší než 0.7. Spočítali jsme korelaci fo s BRS a TI (Pearsonův korelační koeficient). Dále jsme vytvořili matematický model baroreflexní regulace krevního tlaku, který simuluje změny fo při různých nastaveních BRS. Výsledky: Charakteristika souboru: TI 834 +- 114 ms, STK 117 +- 12 mmHg, fo: 0.0915 +- 0.011 Hz, BRS: 8.25 +- 2.3 ms/mmHg. BRS koreluje s fo (r = 0.265, p = 0.002); TI koreluje s fo záporně (r = -0.3688, p menší než 0.0001). Protože fo negativně koreluje s TI, bylo BRS korigováno na průmětné TI. Následně jsme spočítali korelaci korigovaného BRS a fo (r = 0.3825, p menší než 0.0001). Tato korekce tedy odhalila větší těsnost vazby BRS a fo, než odpovídá vazbě nekorigovaného BRS a fo. Model regulace krevního tlaku ukázal, že zesílení zpětnovazební smyčky stabilizace krevního tlaku (ekvivalent BRS) pozitivně koreluje s frekvencí oscilací fo v oblasti LF. Závěr: Oscilační frekvence společného kolísání TI a STK v pásmu LF u zdravých jedinců koreluje s velikostí BRS. Tento vztah jsme potvrdili matematickým modelováním. Korekce BRS na průměrnou délku TI ukázala ještě těsnější vztah fo a BRS. Můžeme tedy předpokládat, že pokles fo u pacientů s postižením regulace krevního tlaku je podpořen prodloužením baroreflexní zpětnovazebné regulační smyčky v souvislosti s poklesem BRS. Je proto vhodnější uvažovat velikost BRS korigovaného na standardizovanou délku TI. Práce byla podpořena grantem MUNI/A/0951/2012
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info