OSCILAČNÍ FREKVENCE BAROREFLEXNÍ REGULACE KREVNÍHO TLAKU VE FREKVENČNÍM PÁSMU 0.07-0.12 HZ V ZÁVISLOSTI NA CITLIVOSTI BAROREFLEXU

Authors

SVAČINOVÁ Jana MOUDR Jiří HONZÍKOVÁ Nataša

Year of publication 2013
Type Conference abstract
Citation
Description Úvod: Index citlivosti baroreflexu (BRS) kvantifikuje schopnost baroreflexu tlumit výkyvy krevního tlaku prostřednictvím změn tepových intervalů (TI). Oscilační frekvence (fo) společného kolísání TI a systolického tlaku STK souvisí s trváním zpětnovazebné smyčky regulace krevního tlaku a pohybuje se v rozmezí 0.07-0.12 Hz. Cíl: Zjistit, do jaké míry hodnota fo souvisí s velikostí BRS ve skupině mladých zdravých jedinců. Metodika: Skupině 135 zdravých jedinců ve věku 21 +- 1 let byl kontinuálně registrován krevní tlak, ze kterého byly odečítány hodnoty TI a STK. BRS bylo spočítáno spektrální metodou. Index BRS byl odečítán na frekvenci s nejvyšší vzájemnou korelací TI a STK ve frekvenčním pásmu 0.07-0.12 Hz, tedy na oscilační frekvenci fo. Spočítali jsme korelaci fo s BRS a TI. Výsledky: Charakteristika souboru: TI 834 +- 114 ms, STK 117 +- 12 mmHg, fo: 0.0915 +- 0.011 Hz, BRS: 8.25 +- 2.3 ms/mmHg. BRS koreluje s fo (r=0.265, p=0.002); TI koreluje s fo záporně (r=-0.3688, p menší enž 0.0001), proto byly BRS a fo korigovány na průmětné TI. Následně jsme spočítali korelaci korigovaného BRS a fo (r=0.3825, p menší než 0.0001). Tato korekce tedy odhalila větší těsnost vazby BRS a fo, než odpovídá vazbě nekorigovaného BRS a fo. Závěr: Oscilační frekvence společného kolísání TI a STK v pásmu LF u zdravých jedinců koreluje s velikostí BRS. Tento vztah jsme potvrdili matematickým modelováním. Je doporučena korekce BRS na průměrnou délku TI, protože ukázala ještě těsnější vztah BRS s fo. Můžeme předpokládat, že pokles fo u pacientů s postižením regulace krevního tlaku je podpořen prodloužením baroreflexní zpětnovazebné regulační smyčky v souvislosti s poklesem BRS.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info