PLETYSMOGRAFICKÁ METODA ANALÝZY VZTAHU ARTERIÁLNÍ COMPLIANCE V ZÁVISLOSTI NA PROMĚNNÉM VIBRAČNÍM TRANSMURÁLNÍM TLAKU

Authors

MOUDR Jiří SVAČINOVÁ Jana ZÁVODNÁ Eva HONZÍKOVÁ Nataša

Year of publication 2013
Type Conference abstract
Citation
Description Cíl: Cílem práce je získat detailní analýzu vztahu poddajnosti (compliance) C[ml/mmHg] artérií prstu na arteriálním transmurálním tlaku Pt [mmHg]. Metodika: K tomu účelu byl sestrojen dynamický pletysmograf, který umožňuje nastavení konstantního tlaku v prstové manžetě (opatřené zdrojem infračerveného světla a fotoreceptorem) Pcss [mmHg] na požadovanou dobu po libovolných krocích v rozmezí 0 až 200 mmHg a zároveň na tento tlak superponovat tlakové vibrace s amplitudou Pca (2 mmHg) a sinusovým časovým průběhem s kmitočty f (0 až 40 Hz, v krocích 5 Hz). Při pořizování dat tímto zařízením je nutné současně měřit kontinuální metodou arteriální krevní tlak Pb [mmHg] manžetou na sousedním prstu (Portapres). Závislost objemu jednotkové délky cévy na časově proměnném transmurálním tlaku působícím na stěnu cévy (zevně tlak manžety Pcss a vibrace [Pca, f], zevnitř Pb) jsme popsali nelineární diferenciální rovnicí druhého řádu pro objem. Tu lze v malém okolí zvoleného Pb linearizovat a aplikací Fourierovy transformace získat frekvenční charakteristiku v analytickém tvaru jako komplexní lineární kombinaci funkcí kruhového kmitočtu. Pro každé Pcss jsme aplikovali sérii vibrací [Pca, f] a snímali příslušné odezvy pletysmogramu. Harmonickou analýzou sekvencí těchto odezev jsme získali amplitudová spektra sloužící k optimálnímu odhadu koeficientů frekvenční charakteristiky pomocí lineární regresní analýzy. Z těchto koeficientů jsme určili absolutní člen, to je elastanci E a její reciprokou hodnotu C=1/E (compliance). Aplikací sekvencí vibrací pro různá Pcss (a tedy i Pt) výše uvedeným postupem jsme získali vztah C=C(Pt). Závěr: Vypracovaná metodika bude využita ke studiu compliance prstových artérií za různých fyziologických a patologických stavů.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info