Polymorfizmus TaqI v géne pre vitamín D receptor (VDR) a jeho vzťah k agresívnej a chronickej parodontitíde

Authors

MAGURA Matej MOSNÝ Pavol BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ Petra VALÍKOVÁ Petra POSKEROVÁ Hana VOKURKA Jan FASSMANN Antonín IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ Lydie

Year of publication 2014
Type Conference abstract
Citation
Description Cieľ: Parodontitída je komplexné, multifaktoriálne, chronické zápalové ochorenie, ktoré zpôsobuje degradáciu parodontálnych štruktúr, vrátane alveolárnej kosti. Vitamín D pôsobí prostredníctvom väzby na receptor vitamínu D (VDR) a je zodpovedný za reguláciu metabolizmu kostí a ich mineralizáciu, ale tiež ovplyvňuje imunitný systém. Cieľom tejto štúdie bolo analyzovať jednonukleotidový polymorfizmus (SNP) v géne pre VDR , ktorý má vplyv na funkčnú aktivitu VDR, u českých pacientov trpiacich agresívnou (AgP) a chronickou (CP) formou parodontitídy. Metódy: V case - control štúdii bolo zahrnutých 448 jedincov. Genomická DNA bola odobratá z 67 pacientov s AgP, 305 pacientov s CP a 76 kontrolných zdravých osob bez parodontitídy. Pre analýzu polymorfizmu TaqI v génu pre VDR (rs731236) sme použili metódu založenú na polymerázovej reťazovej reakcii ( PCR ) s následným štiepením pomocou reštrikčného enzýmu. Výsledky: Nepreukázali sme štatisticky významnú spojitosť medzi TaqI VDR polymorfizmom a CP. Alelické frekvencie TaqI VDR polymorfizmu však boli významne odlišné u pacientov s AgP a zdravými kontrolami (p=0,015). Významný rozdiel bol nájdený tiež v genotypových frekvenciách medzi pacientami s AgP a kontrolami pri porovnaní genotypov TT vs CT + CC (P = 0,034), najmâ v podskupine žien (N=40, p=0.017). Záver: Môžeme konštatovať, že existuje vzťah medzi výskytom mutovanej alely (C) polymorfizmu TaqI VDR a rozvojom agresívnych foriem parodontitídy, a to najmä u žien, ale súvislosť medzi touto mutáciou a chronickou formou parodontitídy sme v našej štúdii nepotvrdili. Štúdia bola podporená grantom IGA NT11405-6 a projektom MUNI/A/0951/2013.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info