Vliv linaloolu na metabolickou aktivitu CYP2A, CYP2B, CYP3A, CYP2C11 a jeho anxiolytický potenciál u potkana

Authors

NOSKOVÁ Kristýna DOVRTĚLOVÁ Gabriela ZENDULKA Ondřej JUŘICA Jan

Year of publication 2016
Type Appeared in Conference without Proceedings
Citation
Description Linalool je součástí silic produkovaných především rostlinami čeledí Lamiaceae, Lauraceae a Rutaceae a používá se v tradiční medicíně k léčbě úzkostných stavů či mírné deprese. Anxiolytický efekt byl potvrzen i klinickými studiemi, nicméně evidence účinnosti není dosud zcela přesvědčivá. Cílem naší práce bylo na preklinickém modelu zhodnotit vliv linaloolu na cytochrom P450 (CYP) a potvrdit jeho anxiolytický efekt. Potkani rodu Wistar byli randomizováni do 5 skupin, kterým byl intragastricky podáván linalool (40 mg/kg, 120 mg/kg a 360 mg/kg), kontrolní skupině vehikulum (5% glukóza + 1% Tween 20) a páté skupině fluoxetin (20 mg/kg) 1x denně. Po 13denní aplikaci byli potkani usmrceni, byla izolována mikrosomální jaterní frakce a stanoven celkový obsah proteinu a CYP. Metabolická aktivita se hodnotila pomocí HPLC prostřednictvím stanovení CYP-specifické hydroxylace testosteronu. Metabolická aktivita byla vyjádřena jako pmol/ml/min/mg proteinu. Anxiolytická aktivita byla hodnocena pomocí testu lokomoční aktivity a testu potlačení příjmu potravy v novém prostředí v 1. a 13. den aplikace. Celkový obsah proteinu ani celkový obsah CYP nebyl u skupin, kterým byl aplikován linalool významně ovlivněn. 7?, 2ß, 6ß, a 16ß-hydroxylace vykazovala dávkově závislostní trend, avšak pouze dávka 360 mg/kg po 13 dnech podávání statisticky významně zvýšila rychlost 7?-hydroxylace testosteronu. Použité behaviorální testy nepotvrdily anxiolytickou aktivitu linaloolu. V naší studii vykázala dávka 360 mg/kg statisticky signifikantní zvýšení metabolické aktivity CYP2A (7?-hydroxylace testosteronu). Provedené behaviorální testy neprokázaly v rozporu s dostupnou literaturou anxiolytický efekt linaloolu. Vzhledem k tomu, že klinické studie prokázaly anxiolytický efekt u člověka již při dávce linaloolu 160 mg/den, nepředpokládáme, že by indukce CYP při těchto dávkách měla klinicky významný efekt.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info